Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 8 september 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Jan Cooreman, Yves Verstraete, Isabelle De Rijcke

VERSLAG

1. Korte toelichting ECDL-diploma

De diploma’s zelf werden reeds in juni aan de betrokken leerlingen overhandigd.

Het experiment met 4 leerlingen liep vorig schooljaar en bestond uit 7 onderdelen waarvan een examen werd afgenomen. Het besluit is dat er enkel één onderdeel, namelijk Access, interessant was; de andere onderdelen gingen eigenlijk over basisbeginselen die de leerlingen reeds beheersen. Gezien de niet geringe kostprijs (145 Euro per leerling) wordt er voorgesteld een cursus Access aan te bieden op school voor de geïnteresseerden.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Start van het nieuwe schooljaar

Lagere school
De kleuterschool zit op 69 kleuters, het 1e kleuterklasje is volzet. Op de basisschool zijn er 6 leerlingen meer wat het totaal op 341 leerlingen brengt. Dit komt voornamelijk door de grote instroom in het 5e en 6e leerjaar. In het 1e leerjaar zijn er twee klasjes van elk 16 leerlingen.

Humaniora
Er zijn dit jaar 844 leerlingen (waarvan 171 in het 1e jaar, 8 klassen), dit zijn er 21 meer dan vorig schooljaar.

Het internaat is volledig volzet.

4. Financiële afsluiting 2007-2008 - Budget 2008-2009

De verdeling zal vanaf dit jaar gebeuren à rato van het aantal leerlingen per school.

De humaniora wenst een tweede biologie-vaklokaal in te richten; de basisschool wenst digiborden aan te kopen.

5. Algemene Vergadering

Kandidaturen dit jaar zijn : Lieve Feremans, Benedikte Derveaux, Marie-Luce Krekels, Wim Declercq, Lieve Storme, Frederic Beele, Jean-Pierre Berwouts en Jan Cooreman. Yves Verstraete dient zijn ontslag in.

Verloop van de avond zelf:
19h30: Welkomstdrankje genodigden algemene vergadering onmiddellijk gevolgd door de Algemene Vergadering in de Muzenzaal met verslag afgelopen jaar, budget vorig jaar, verkiezing leden
19h45: Einde algemene vergadering, ontvangst genodigden voordracht
20h00: Voordracht (ingeleid door voorzitter Jean-Pierre Berwouts)
22h00: Einde voordracht – receptie

Op de basisschool zal de uitnodigingsbrief nogmaals meegegeven worden, op de humaniora zal deze brief per mail verzonden worden. Er zullen op beide scholen ook een aantal affiches (A3-formaat en op flashy gekleurd papier) uitgehangen worden

6. Retoricabal

Ze zijn goed vertrokken

7. Evaluatie werkgroepen nieuw schooljaar

De verschillende werkgroepen worden overlopen en er wordt besloten dat het overgrote deel blijft bestaan. Een aantal werkgroepen zullen ad hoc behandeld worden indien nodig (website, koor en orkest, dienstbetoon). De werkrgroep “overleg met jezuïtencolleges” vervalt.

8. Mededeling directie

Humaniora
Tijdens de vergadering van november zal Hilde Houtman het gemotiveerd verslag (cfr. Edith Stein) komen toelichten.

Voor het toegangsexamen geneeskunde zijn 20 van de 28 deelnemende leerlingen van onze school geslaagd. Dit geeft een slaagpercentage van 72 % wat uitstekend is gezien het algemene slaagpercentale op 36 % ligt.

De school is op zoek naar repetitieruimte voor koor en orkest (150 personen) in de buurt van Hoge Rielen.  Benedikte doet het nodige.

Lagere school
Op 22 september is er een eerste vergadering van de klasafgevaardigden.

Het eetfestijn gaat door op 10 oktober 2009.

9. Varia

  • De lagere school kan steeds PC’s gebruiken.
  • Juf. Lieve (3e kleuterklas) heeft té weinig fietsjes.
  • Er wordt dringend gezocht naar nieuwe leesmama’s voor de boekaniers (brief werd meegegeven).
  • De school is een adequate campagne gestart tegen de Mexicaanse griep (cfr. meegegeven brief).
  • Het weekend van 17 en 18 oktober wordt een wijnproeverij georganiseerd op het humaniora (Muzenzaal). Een 40-tal wijnen zullen kunnen gedegusteerd worden. De aankoopprijs is heel interessant. Het zal ook mogelijk zijn een “feestpakket” aan te kopen. Het is misschien een goed idee dat wat oudere leerlingen zich bekommeren om de jongere kinderen die eventueel meekomen met de ouders.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 6 OKTOBER 2009