Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 8 april 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Jan Vande Moortel, Frank Raat, Jan Cooreman

Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Lieve Storme, Véronique Henehene, Marie-Luce Krekels, Yves Verstraete, Frederic Beele,Benedikte Derveaux, Peter De Brouwer

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Wij krijgen de voorstelling te zien van de video die de avond zelf werd opgenomen alsook een korte evaluatie door het balcomité van het bal zelf en de organisatie ervan. Komende maand krijgen alle leerlingen van het 5e jaar humaniora de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor het balcomité van volgend schooljaar. Een selectie van 8 leerlingen (waarvan zeker 2 internen, 2 externen en 2 meisjes) zal gemaakt worden door Pierre Vinck, de leerkrachten van het balcomité en de leden van het balcomité van dit jaar.

Koor en Orkest
Er zijn uiteindelijk toch geen gastgezinnen nodig voor het logeren van de gastsolisten. De repetites van de Masterclass kunnen, onder strikte voorwaarden, bijgewoond worden op vrijdag 11 april van 18h tot 21h en op zaterdag 12 april van 15 h tot 17 h. Het concert zal ook volledig gefilmd worden.

Dienstbetoon
De party in de Culture Club was een succes.

Helpende handen
Er is hulp nodig van de lijst van de “helpende handen” voor het openbaar vervoerspel (6, 8 en 9 mei telkens in de voormiddag) en het schoolfeest (26 april). Eddy Bosschem zal hiervoor contact opnemen met Marie-Luce Krekels en Lieve Storme.

Feestcomité
Tijdens de vergadering van 7 april werden de masterclass, het schoolfeest en het sporttornooi besproken.

Voor het sporttornooi (3 tot 7 mei e.k.) worden 25 gastgezinnen gezocht, voornamelijk bij leerlingen uit 1e graad, voor het logeren van 10 meisjes en 15 jongens uit Barcelona. Mochten er niet genoegen kandiaatgastgezinnen gevonden worden dan zal de lijst “helpende handen” geraadpleegd worden.

Klasafgevaardigden
Volgende week is er een vergadering. Sandra Pattyn zal de dagorde opstellen.

Algemende Vergadering
Er zal contact worden opgenomen met de spreker om de titel te bepalen zodat dit al kan medegedeeld worden in het schoolblad van juni e.k.

De voorzitster van de moedervereniging zal uitgenodigd worden op onze volgende vergadering (tegen 20h) om de mogelijke samenwerking te bespreken voor deze algemene vergadering tussen onze 2 geledingen.

3. Mededeling directie

Lagere school
Eddy Bosschem en Pierre Vinck bedankt Jean-Pierre Berwouts voor de computers die ze via hem bekwamen.

Eddy Bosschem vraagt of de oudervereniging opnieuw het schaaktornooi op het schoolfeest wil sponsoren.  Hij wil gerust zelf de geschenkbonnen bestellen bij de Denksportkampioen (2 x 3 geschenkbonnen). Yves Verstraete dient hem de bedragen hiervoor door te geven.

Humaniora
Op de volgende vergadering zullen de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen van de humaniora worden voorgesteld.

De doorlichting is goed verlopen en globaal gezien kwam de school er goed uit. Voor het einde van het schooljaar wordt het definitieve rapport verwacht.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 6 MEI OM 18h30