Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 6 mei 2008

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Véronique Henehene, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Frank Raat, Benedikte Derveaux, Marie-Luce Krekels, Wim Declerck

Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Lieve Storme, Frederic Beele, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Retoricabal

De nieuwe ploeg stelt zich voor en de oude ploeg bedankt directie, leerkrachten, oudercomité en balcomitéleden voor hun inzet. De datum van de eerste vergadering van het
nieuwe balcomité zal nog doorgegeven worden.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Werkgroepen

Algemene Vergadering
Mevrouw M. Lagae en Mevr. Verpaele (moedervereniging) vervoegen de vergadering teneinde de samenwerking tussen onze 2 geledingen te bespreken in verband met de algemene vergadering. Het zou immers beide partijen ten goede kunnen komen nauwer samen te werken op dit vlak: voor de moedervereniging kan het interessant zijn een voordracht ’s avonds te hebben zodat ook werkende moeders zouden kunnen komen, ook de partners zouden eens kunnen meekomen. Voor de oudervereniging zou een grotere opkomst zeker een pluspunt zijn.

Ook de evaluatie van de algemene vergadering (oktober) zal gebeuren samen met de moedervereniging.

De moedervereniging benadrukt tenslotte dat de school altijd op haar beroep kan doen indien nodig.

Frank Raat, Sandra Pattyn, Véronique Henehene en Jan Vande Moortel dienen hun mandaat te vernieuwen.

Website
De verslagen van de oudervereniging staan online.

Koor en Orkest
Op 23 mei e.k. is er een “drink” voor alle medewerkers van de masterclass. De DVD van de masterclass is af en zal aangekocht kunnen worden. Dhr. Herreweghe was zeer tevreden over de avond en hij is en blijft beschikbaar voor de school. Op 15 mei e.k. is er tevens nog
een muzische avond.

Dienstbetoon
Na-evaluatie van het Trends-gebeuren volgt.

Lijst helpende handen
Voor het openbaar vervoerspel (dat momenteel loopt) is er genoeg hulp.

Boekenverkoop
Pierre Vinck stelt de brief hieromtrent op. Eenmaal hij de namenlijst heeft van de leerlingen van het 1e jaar humaniora die hun boeken wensen te verkopen, zal hij die aan Véronique Henehene bezorgen. Als zij die namen dan verwerkt heeft, zal dit document, samen met een brief, zo vlug mogelijk verdeeld worden onder de leerlingen van het 6e jaar op de basisschool.

Feestcomité
Het schoolfeest was een succes.  De lijst van de winnende tombolanummers is terug te vinden op de website.  Er was enorm veel volk op de opendeurdag die ’s morgens plaatshad op de humaniora. De vraag wordt gesteld wanneer de leerlingen van het 6e studiejaar wat lessen bijwonen op de humaniora. Pierre Vinck zal dit bekijken.

Klasafgevaardigen
Onderwerpen die besproken werden: maximumfactuur, schoolfeest, openbaar vervoerspel, bouwtombola, het feit dat meer en meer kinderen één dag voor de eigenlijke vakantie afwezig zijn omdat ze op vakantie vertrekken. Tenslotte werd de vraag gesteld of de mogelijkheid bestaat een klasje Franse les te geven (cfr. breiklas, judo, ...) en dit voor kinderen tot het 5e studiejaar. De school is hier tegen omdat er aldus een niveauverschil zou ontstaan tussen diegenen die het klasje volgen en diegenen die het niet volgen. Bovendien is er hiervoor een aanbod buiten de school en wordt Frans sowieso gegeven vanaf het 5e leerjaar.

Schoolraad
Onderwerpen die besproken werden : criteria voor de uurverdeling van lagere school en humaniora (naar volgend schooljaar toe), aanpassing tarieven (internaat, middagmaal, ...), doorlichting, leerlingenonderzoek en maximumfactuur.

4. Mededeling direktie

Humaniora
De direktie heeft een gesprek gehad met de inspecteur-verslaggever over het ontwerpverslag van de doorlichting. Over het algemeen komt de school er goed uit. Binnen 3 maanden zal het volledige verslag te lezen zijn op de website van de onderwijsinspectie.

Het project met de Spaanse leerlingen die deze week in Gent zijn loopt vlot.

Lagere school
Eddy Bosschem wenst alle ouders te bedanken die meehielpen op het schoolfeest.

De schaakclub van de school is 2e geworden op het Belgisch kampioenschap.

5. Varia

  • Er wordt gevraagd om, tegen de volgende vergadering, het resultaat van de miniondernemingen op school te kennen (winst, wat gebeurt ermee, ...).
  • Ouders van de 2e kleuterklas klagen dat er weinig activiteiten waren dit schooljaar voor hun spruiten.
  • In het Atomium is er gratis bezoek en overnachting voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Misschien een goed idee als extra-muros aktiviteit voor de leerlingen van de lagere school.
  • Kan er minder vet vlees geserveerd worden op school?
  • Op het info-blad van volgend schooljaar zal een vakje toegevoegd worden dat, indien men geen mails van de school wenst te krijgen, aangestipt kan worden.

6. Tevredenheidsonderzoek leerlingen

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat plaatsvond onder alle leerlingen van de middelbare school worden voorgesteld. Iedere leerling heeft hieraan deelgenomen. De directie zal zeker rekening houden met de bekomen resultaten en de geformuleerde
opmerkingen.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 3 JUNI OM 20H00