Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 4 november 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declerck, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete
Directeur : Eddy Bosschem, Hilde Houtman

Verontschuldigd : Pierre Vinck, Véronique Henehene

 

VERSLAG

 

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité en het bestuur.

 

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

3. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring loopt wat achter.  Een nieuwe deadline wordt voorzien voor eind november. 
De dj’s liggen zo goed als vast. 
Er werd een ontwerp voorgesteld voor de kaarten, affiches en flyers. 
De prijs van een toegangsticket zal 15 Euro bedragen.

Website
De nieuwe site van het oudercomité is “on line” en wordt voorgesteld.
Voorstellen om onder de rubriek “laatste nieuws” te plaatsen zijn :
- gezondheidscharter
- document van de school aangaande hun project rond “gezondheidspromotie”
- wondverzorging
- verslag Algemene Vergadering

Dienen ook nog op de website voorzien te worden :
- “link” naar de kalender van de humaniora en de lagere school
- “parkeertips” waaronder de parking in de Savaanstraat die blijkbaar nog onbekend is bij veel ouders
- dankwoord aan de ouders die de lijst “helpende handen” hebben ingevuld
- dankwoord van de school aan de ouders die de school financiëel helpen
- verslag klasafgevaardigden

De werkgroep zal regelmatig de website bekijken en eventueel binnengekomen vragen/antwoorden doorsturen naar de betrokken werkgroepen.

Algemene Vergadering
Tijdens de vorige vergadering werd beslist om uit te kijken naar een gekend spreker.  Een aantal namen worden genoemd.  Een beslissing hieromtrent zal genomen worden tijdens de volgende vergadering.

Dienstbetoon
Morgen heeft een vergadering plaats.

Lijst “helpende handen”
Een dankbrief aan allen die de lijst hebben ingevuld zal gepubliceerd worden in het schoolblads alook op de website van het oudercomité.

Feestcomité
Is bijeengeweest om de praktische kant van het eetfestijn en de opening van de fototentoonstelling te bespreken.  Bij de voorbereiding van het eetfestijn op vrijdagnamiddag zullen 3 leden van de oudervereniging aanwezig zijn voor het “klaarzetten” van de refter.  Verder wordt de lijst “helpende handen” geraadpleegd voor eventueel bijkomende hulp.

Gezondheid en preventie
Vanaf januari 2009 komt er een “gezondheidstalletje” op de humaniora.  Tijdens de speeltijd van 10h10 zal vers fruit, yoghurt, e.d. verkocht worden. Dit zal gebeuren door leerlingen van het 4e jaar onder leiding van een leerkracht.  De keuken van de school levert de produkten.  Dit zal in het schoolblad vermeld worden.

Op de lagere school zal nagegaan worden welke klas het meeste fruit meebrengt op woensdag.  De klas met het beste gemiddelde krijgt een “fruitsla” die ze zelf mogen bereiden.

Edith Stein
Tijdens de vergadering werd de school Binnenhof (Peperstraat) voorgesteld.  Dit is een school voor Buitengewoon Onderwijs. 
Ook de leerlingenaantallen werden besproken.

Medezeggenschapscollege Sint-Ignatius
Een verontschuldiging voor het bijwonen van de vergadering zal verzonden worden gezien niemand vrij is om de vergadering bij te wonen.

Pr & communicatie
Er dient dringend werk gemaakt te worden van het samenstellen van een persmap.
Voor de informatie over de fototentoonstelling zal contact opgenomen worden met Johan De Ridder.

Schoolblad
Het oudercomité zal volgende documenten bezorgen tegen 17 november e.k. om te laten verschijnen in het schoolblad :
- adressenlijst oudercomité, voorstelling bestuur, foto oudercomité en bestuur 
- verslag algemene vergadering 
- bedankingsbrief “helpende handen
- verslag over bezoek refter + foto

 

4. Bijgewoonde vergaderingen

De vergaderingen voor ouders en leerlingen van het laatste jaar humaniora omtrent studiekeuze (universiteit, hoge school) was zeer interessant.

 

5. Mededeling direktie

De inschrijvingen voor het eetfestijn komen traag binnen.

 

6. Varia

De politiebeboet nog steeds aan de Zuid.  Er zal nogmaals contact opgenomen worden met hen om de situatie uit te leggen.

 

VOLGENDE VERGADERING : 2 DECEMBER 2008 OM 20H00