Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 15 januari 2008

Aanwezigen :
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Lieve Storme, Jan Vande Moortel

Verontschuldigd : Marie-Luce Krekels, Véronique Henehene

 

VERSLAG

Jean-Pierre Berwouts opent de vergadering met iedereen een gezond en leuk 2008 te wensen.

 

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het draait goed. De kaartenverkoop start deze week en zal in fazen verlopen en enkel gebeuren door de leden van het balcomité.

Website
De “algemene disclaimer” werd op de website geplaatst

Dienstbetoon
De statuten werden bezorgd aan de Raad van Bestuur die ze tijdens de volgende vergadering zal bespreken. Trends zelf draait op volle toeren.

Koor en orkest
Men vindt het spijtig dat er zo weinig jongeren deelnemen in het koor. Misschien ligt dat aan het feit dat de repetities op vrijdagavond plaatsvinden.

Helpende handen
7 ouders hebben zich specifiek aangeboden om kinderen bij zich te laten logeren tijdens de sporthappening van mei 2008. Indien dit evenement doorgaat zullen eerst de ouders van de leerlingen van het jaar dat betrokken is worden aangesproken, daarna zal er (eventueel) beroep worden gedaan op de 7 ouders uit de lijst “helpende handen”.

Schoolblad
Teksten voor het volgende nummer dienen binnen te zijn tegen 15 februari e.k.

Gezondheid
De flyer (met info over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) werd aan de meisjes bezorgd.

Het lerarenkorps heeft beslist niet deel te nemen aan de “fitnessclass challenge”.

Klasafgevaardigden
Eerstkomende vergadering op 29 januari e.k.

Schoolraad
Eerstkomende vergadering op 21 januari e.k.

Edith Stein
Eerstkomende vergadering 28 februari 2008.

 

3. Mededeling directie

Humaniora
- Eind januari worden de camera’s geïnstalleerd (inkompoort lagere school, fietsenstalling, inkom humaniora).

- Met betrekking tot het “European Computer Driving License” zullen 10 leerlingen uit het 4e jaar hieraan deelnemen.

Lagere school
Eddy Bosschem vraagt ons advies aangaande de maximumfaktuur voor de “extra-muros” aktiviteiten die ingaat vanaf volgend schooljaar (deze mag slechts 360 Euro per kind voor de ganse loopbaan in de lagere school bedragen). De ouders adviseren dat er één aktiviteit wordt gepland in het 4e leerjaar en één in het 6e leerjaar zodat de extra-muros gespreid liggen en niet helemaal in de 3e graad. Er zal hieromtrent ook advies worden gevraagd aan de ouders-klasafgevaardigen en de schoolraad.

 

VOLGENDE VERGADERING : 14 FEBRUARI 2008