Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van bestuur 13 januari 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck
Willy Poot

Verontschuldigd: Véronique Henehene, Frank Raat, Yves Verstraete, Lieve Storme, Jan Cooreman

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring is volledig binnen. De affiches, flyers en kaarten zullen in de loop van volgende week geleverd worden. Er werden vooral praktische zaken afgesproken zoals de organisatie van de kaartenverkoop, het uitnodigen van oudleerlingen en ex-leden van het balcomité, het opstellen van de guestlist (sponsors), enz...

Eén van de goede doelen van het balcomité is de stichting van Mark Herremans. Laatstgenoemde zal hierover komen spreken op school op 29 januari e.k. (18h-20h) voor leerlingen en ouders van het 4e, 5e en 6e jaar humaniora. Een brief hieromtrent zal naar iedereen gemaild worden.

Voor de volgende editie (schooljaar 2009-2010) zou het misschien beter zijn dat de nieuwe ploeg iets vroeger begint (nu worden de leden van het nieuwe balcomité voorgesteld in mei en hebben ze hun eerste vergadering in juni). Er wordt afgesproken dat de selectieprocedure voor het balcomité 2009-2010 zal starten op 16 februari e.k. zodat de evaluatie van het bal van dit jaar kan gebeuren op 10 maart e.k. en dit in aanwezigheid van de leden van het huidige balcomité alsook van de leden van het nieuw verkozen balcomité.

Website
De nog aan te passen zaken (hoofdpagina naam voorzitter, foto oudervereniging vandaag, aanpassen jaartallen, verslag december) werden aan de werkgroep doorgegeven en zullen zo vlug mogelijk in orde gebracht worden.

Als je nu een “nieuw item” op de website plaatst verdwijnt het vorige automatisch. Daarvoor zal ook een oplossing gezocht worden.

Algemene Vergadering
Op dinsdag 27 januari e.k. zal een lezing bijgewoond worden van Martin Heylen (Dwars door Siberië). Verslag hierover op de volgende vergadering.
Prof. De Marteleire lijkt minder geschikt als spreker voor de algemene vergadering.

Helpende handen
De eindejaarsdrink op de lagere school was een succes (mooi weer, veel volk, goede ambiance). De tweedehandsverkoop van speelgoed (humaniora en lagere school) was heel goed en is zeker voor herhaling vatbaar. Het niet verkochte speelgoed werd aan de Bloemetjeswijk bezorgd.

Dienstbetoon
De statuten zijn rond.

Klasafgevaardigden
De volgende vergadering is voorzien op 27 januari e.k.

Schoolraad
De volgende vergadering is op maandag 19 januari e.k.

PR & communicatie
Een voorstel van persmap en inhoudstabel zal tegen de volgende vergadering opgemaakt worden. De werkgroep “helpende handen” heeft gegevens van een mama doorgekregen die copywriter is. Misschien kan met haar contact worden opgenomen voor het uitwerken van de persmap.

Schoolblad
Tegen eind februari dient het nieuwe materiaal binnen te zijn.

Koor en orkest
Het weekend van “koor en orkest” is zeer goed verlopen. Wel niet iedereen was verwittigd dat dit weekend plaatsvond.
Ter info : het koor en orkest speelt het voorprogramma van een benefietconcert op 7 februari 2009 om 20h in Kluisbergen.

Bouwplannen school - behoud kerk – masterplan
Willy Poot komt wat meer uitleg geven over de stand van zaken van het masterplan van de school. Eerst schetst hij de historiek van de reeds gedane investeringen (voornamelijk op de humaniora). Daarna komt de huidige toestand aan bod (parkeergarages, nood aan meer en nieuwe lokalen voor de lagere school, overbrengen van de kleuterschool naar de Savaanstraat, grotere refter in humaniora, 2e sporthal humaniora, ....). Uiteindelijk krijgen we een overzicht van de nieuwe plannen.

3. Mededeling direktie

Humaniora
Op 8 januari jl. vond een vergadering plaats met leerlingen en leerkrachten over de pro en contra van de drankautomaten. Het was een zeer interessante vergadering waarin uiteenlopende standpunten naar voren kwamen. Op lange termijn zullen de frisdrankautomaten verwijderd worden van de school. Om het aanbod van suikergoed op school te beperken zullen de automaten enkel nog produkten verdelen die de school bepaalt.

De informatie over ECDL zal op de volgende vergadering besproken worden.

4. Varia

Er wordt gevraagd om meer correspondentie aan de ouders per mail te versturen alsook om tevens een andere systeem dan Dokeos te gebruiken (cfr. weekend koor en orkest waarvan niet iedereen op de hoogte was). Wel is het eerste woord dat vermeld wordt in het “onderwerp” van de mail héél belangrijk.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 10 FEBRUARI 2009