Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 12 mei 2009

Aanwezigen: Lieve Feremans, Véronique Henehene, Sandra Pattyn, Frank Raat, Benedikte Derveaux, Marie-Luce Krekels, Wim Declercq, Lieve Storme, Frederic Beele, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel, Isabel De Rijcke
Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Jean-Pierre Berwouts, Yves Verstraete

VERSLAG

1. Afscheid oud balcomité & intro nieuw balcomité

De nieuwe ploeg stelt zich voor en de oude ploeg bedankt directie, leerkrachten, oudercomité en balcomitéleden voor hun inzet. De 2 goede doelen ontvangen hun geld en danken alle betrokkenen uitvoerig.

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

3. Werkgroepen

Retoricabal
De datum voor het bal van volgend schooljaar is vrijdag 26 februari 2010. De eerste vergadering met het nieuwe balcomité zal plaatshebben op dinsdag 26 mei e.k. (12h30-13h30).

Website
De tekst m.b.t. wondverzorging en baarmoederhalskanker staat op de website van de oudervereniging.

Dienstbetoon
Er is een vergadering voorzien voor september. Voor zover geweten zal Trends volgend schooljaar niet doorgaan, dus ook het “kinderkunstprojekt” niet. Wel is er sprake van een grote fuif voor de ouders.

Algemene Vergadering
De tekst om te publiceren in het schoolblad werd ons bezorgd door prof. Raes. Bij de aankondiging zal ook gemeld worden dat ouders die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de oudervereniging hun kandidatuur kunnen sturen naar onze website.

Moedervereniging
De viering van het 50-jarig bestaan van de moedervereniging was een succes.

Feestcomité
Volgende vergadering op 25 mei e.k. Op de agenda: evaluatie schoolfeest en planning volgend schooljaar.

Gezondheid en preventie
Een aantal voorstellen worden door de ouders geformuleerd om de kinderen meer groenten en fruit te doen eten op school (n.a.v. tekst VCOV, subsidie van 4 Euro per kind per schooljaar):

  • Wim informeert zich over een “sapmachine”. Die zou, bemand door ouders, kunnen uitgetest worden op school. Het fruit dat hiervoor nodig is zou bijvoorbeeld kunnen aangekocht worden met de subsidie waarvan het VCOV sprak
  • De subsidie zou ook kunnen gebruikt worden om het fruit, dat nu als dessert aangeboden wordt op school, aan te kopen.

Uiteindelijk wordt er besloten om de infosessie die hierover doorgaat in september af te wachten. De ouders zelf zullen eens nagaan hoe het gesteld is met het fruitaanbod op andere scholen.

Wat de interactieve website “kijk uit op fiets” betreft, die zullen we bekijken en bespreken tijdens de volgende vergadering.

Ter info: 32 leerlingen van het 6e jaar humaniora hadden zich ingeschreven om lessen te volgen voor het bekomen van het theoretisch rij-examen. Van de 31 leerlingen die deelnamen aan het examen, zijn er 29 geslaagd. Dit initiatief wordt naar volgend schooljaar toe verdergezet.

Boekenverkoop
Pierre Vinck stelt de brief hieromtrent op. Eenmaal hij de namenlijst heeft van de leerlingen van het 1e jaar humaniora die hun boeken wensen te verkopen, zal hij die aan Véronique Henehene bezorgen. Als zij die namen dan verwerkt heeft, zal dit document, samen met een brief, zo vlug mogelijk verdeeld worden onder de leerlingen van het 6e jaar op de basisschool.

Er wordt ook afgesproken dat er op de boekenverkoop (humaniora) op de laatste schooldag, tafels per jaar op de koer zullen voorzien worden zodat de verkoop overzichtelijker wordt.

Klasafgevaardigden
Werd besproken:

  • schoolfeest
  • luizenproblematiek: a.d.h.v. de gemaakte opmerkingen door de ouders tijdens deze vergadering werd de brief aangepast die de ouders krijgen van de school als er luizen worden ontdekt. Deze brief is voornamelijk een signaal naar de ouders toe. Eigenlijk zou er ook aan preventie dienen gewerkt te worden. Een voorstel van de oudervereniging is om te werken met een “luizencape”. Een sluitend systeem bestaat echter niet. Sommige ouders gaan ook niet akkoord dat kinderen thuis dienen te blijven zolang ze niet luizen- en neten vrij zijn.
  • de klasafgevaardigden menen ook dat, m.b.t. de multiculturaliteit op school, dit een natuurlijke evolutie dient te zijn.

Schoolraad
Een installatievergadering had plaats op 11 mei jl. De voorgestelde leden van de lokale gemeenschap werden unaniem “gecoöpteerd”.

Edith Stein
De ouders van de oudervereniging steunen de school met hun huidig inschrijvingsbeleid.

PR & Communicatie
Een eerste voorstel werd naar iedereen doorgemaild

Koor en Orkest
De communicatie blijft een probleem. Waarom kan er niet gewerkt worden via mail (naar jongeren én ouders)?

3. Mededeling directie

Humaniora

  • Er werden 2 waterkraantjes geïnstalleerd.
  • Met betrekking tot het “European Computer Drivers Licence “(ECDL) slaagden alle deelnemers. Het voorstel is om dit pakket, vanaf volgend schooljaar, aan te bieden aan de eigen leerlingen (5e of 6e jaar humaniora). De leerlingen die het pakket dit schooljaar volgden zullen op de oudervergadering van september uitgenodigd worden om hun bevindingen hierover aan ons weer te geven.

Lagere school

  • De lagere school had graag (300) nieuwe fluojasjes gehad en vraagt of de oudervereniging dit wil financieren. Het zou de bedoeling zijn dat de kinderen een jasje aandoen telkens ze op “uitstap” gaan. De jasjes die de school nu heeft zijn wel goed maar voor vele kinderen té groot
  • De proclamatie van het 6e studiejaar heeft plaats op maandag 29 juni om 19h45.

4. Varia

Er blijkt een sticker “niet goedgekeurd” te kleven op een klimrek in de sportzaal. Dit wordt nagekeken.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 9 JUNI OM 20H