Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 29 januari 2013

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke

Secretaris: Vanessa Carion

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie kersthappening

De eerste kersthappening – proefproject - werd door iedereen als positief ervaren en zal opnieuw georganiseerd worden door de oudervereniging op 14 december 2013.

Er wordt een korte toelichting gegeven over het verloop van de kerstmarkt  en de bijsturingen die zullen plaats vinden. Zo zal het aanvangsuur verlaat worden en zullen er meer kraampjes bijkomen.

De opbrengst viel ietwat tegen maar is grotendeels te wijten aan de kosten voor de aankoop van het materiaal voor de diverse workshops. Evenwel is er een mooie return in natura voor de school: een muurschildering op de speelplaats en een kunstwerk in de polyvalente ruimte. Het resterende materiaal kan ook nog op een volgende gelegenheid gebruikt worden.

De klasafgevaardigden geven diverse opmerkingen en suggesties.

Suggesties zijn nog steeds welkom en mogen aan de oudervereniging worden overgemaakt via de gebruikelijke kanalen (ouders@sint-barbara.net).

3. Schoolfeest

Op zaterdag 27 april 2013 vindt het schoolfeest plaats met als thema “Sprookjes”.

Volgende activiteiten zijn voorzien:

 • diverse dansoptredens van de kinderen
 • speelgoedrommelmarkt
 • schaakwedstrijd
 • kindergrim
 • balletoptreden
 • cavabar
 • kinderbar
 • vispakjeskraam: elk kind brengt vooraf een klein cadeautje mee
 • cafetaria met gebak klaargemaakt door (groot)ouders.

Voor het schoolfeest is de school naarstig (en bij voorkeur kosteloos) op zoek naar:

 • een groot springkasteel
 • ijsjeskar
 • suikerspinmachine
 • grote tent voor de Champagnebar.

Beschikt u over bovenstaand materiaal of kent u iemand die de school hiermee wil helpen, dan kan u contact opnemen met de directeur (sb@telenet.be).

Helpende handen zullen ook van harte welkom zijn.

(Update na de vergadering: deze zaken zijn reeds in orde)

4. Mededeling van de directie

Site Savaanstraat 98: kleuterschool en muzenzaal

De ruwbouw van de kleuterklassen is klaar. Volgend schooljaar, 2013-2014, komen de klasjes van de Verdedigingstraat naar de nieuwbouw in de Savaanstraat 98 en zal de restauratie van de site Verdedigingstraat een aanvang nemen.Ook het tweede kleuterklasje zal volgende schooljaar verhuizen naar de nieuwbouw.

In het schooljaar 2014-2015 2015-2016 zullen de eerste kleuterklasjes opnieuw naar de Verdedigingstraat verhuizen om zodoende de kleuterschool te kunnen uitbouwen. (Update na de vergadering: de site Verdedigingstraat zal 2 schooljaren gesloten zijn voor renovatie).

De nieuwe muzenzaal (die de Maeterlinck-zaal zal genoemd worden) is nog niet klaar. De opening wordt verwacht begin van volgend schooljaar. Er is een sponsoringsproject in voorbereiding voor de inrichting van de zaal.

5. Varia

a. Onwelkome bezoekers

Een klasafgevaardigde merkt op dat blijkbaar niet alle ouders hun kinderen behandelen en opvolgen indien er luizen worden gesignaleerd.

De directie licht het beleid inzake kort toe: indien ouders vaststellen dat hun kind onwelkome bezoekers heeft, moet de school verwittigd te worden en dient een behandeling te worden gestart (+ eventueel het kind thuis houden). De school geeft de andere kinderen van de klas een brief mee met de vraag aan de ouders het kind te controleren en het “luizenvrij” zijn van het kind te bevestigen. De leerkrachten volgen het retourneren van de antwoordstrookjes op.

De klasafgevaardigden doen diverse voorstellen om deze netelige kwestie het hoofd te bieden. Er wordt voorgesteld de brief te herwerken: ouders dienen te bevestigen dat hun kind of luizenvrij is of dat de behandeling werd gestart (nu enkel luizenvrij bevestigen). De directie zal hiervoor advies vragen aan de raad van bestuur van de oudervereniging.

b. Opvolging: huiswerk & geleide studie

Tijdens de vorige vergadering werd er opgemerkt dat kinderen niet altijd hun huiswerk gemaakt hebben in de geleide studie.

De directeur deelt mee dat dit punt werd besproken met de leerkrachten die avondstudie verzorgen. Tijdens de geleide studie wordt door de leerkracht strikt toezicht gehouden dat de leerlingen bezig zijn en doorwerken. Het is evenwel onmogelijk om elke leerling individueel te overhoren. Hiervoor werkt men met steekproeven. Afgewerkte taken worden gecontroleerd.

Ook het principe dat de leerlingen eerst hun lessen dienen te leren en pas daarna aan hun taken beginnen is nog niet voor elk kind duidelijk.

De klasafgevaardigden vragen dat de leerkracht dit ook in de klas regelmatig herhaalt.

c. Opvolging: afwezigheid op school

Dit thema werd met de oudervereniging besproken. Gezien de beperkte budgettaire middelen is het niet mogelijk om te voorzien in een opvolgingssysteem van afwezigheden zoals in de humaniora.

De directie merkt wel op dat ouders nog te weinig gevolg geven aan de vraag van de school om te verwittigen bij ziekte. Ouders zouden hier zeer consequent in moeten zijn: als hun kinderen niet op school kunnen zijn dient men steeds de school te contacteren, bij voorkeur bij mail aan het secretariaat (sb.secretariaat@telenet.be).

Op die manier is het ook veiliger en geruststellender voor de leerkrachten en de school: zij weten dan waarom een kind niet aanwezig is in de klas.

d. Inzage in de examens door leerlingen

Ouders kunnen steeds de examens van hun kinderen inkijken na afspraak met de leerkracht. Een klasafgevaardigde maakt de suggestie om ook de leerlingen de gelegenheid te geven hun examen in te kijken.

De directie zal dit voorstel voorleggen aan de lerarenkorps. Feedback volgt.

e. Toilethygiëne

Diverse ouders geven de opmerking dat de hygiëne van de toiletten beter kan en hun kind omwille hiervan soms niet naar het toilet wil.

De directie licht toe dat de toiletten 2-maal daags worden gepoetst. De geurhinder op de benedenspeelplaats is te wijten aan het gebrek aan een afzuigsysteem. Op de bovenspeelplaats is een dergelijk systeem wel voorzien en stelt dit probleem zich niet. Toilethygiëne is een gekend en jammer genoeg steeds wederkerend probleem.

De vraag wordt gesteld of kinderen niet kunnen worden gesensibiliseerd?

Een klasafgevaardigde zal aan de directie info aanleveren waarbij met pictogrammen en een stappenplan kinderen kunnen worden gesensibiliseerd en zodoende meehelpen aan het netjes houden van de toiletten.

f. Gladde speelplaats

Door het winterweer én de koeling die zich bevindt onder de tegels van de bovenspeelplaats lag deze laatste er zeer glad bij. Ook de trap kan bij wijlen gevaarlijk glad zijn.

Dit probleem is door de directie aan het onderhoudspersoneel gemeld geweest. Zodra de temperatuur nul graden bereikt, worden de bovenspeelplaats en de trap bij voorrang behandeld.