Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 27 september 2011

Aanwezigen: dhr. Lippens (1KS, 3KS), mevr. Robbrecht (2KS), mevr. Descamps (3KS), mevr. De Witte (1A), mevr. De Wolf (1A), mevr. Danckaert (1A), mevr. Degroo (1B), dhr. Nelde (2A), mevr. Van Den Abeele (2B), mevr. Bobeck (3A), mevr. De Smet (3A), dhr. Meeus (3A), dhr. Verboven (3B), mevr. Desimpelaere (3B), mevr. De Langhe (4A), mevr. Nelde (4A), dhr. Maertens (4B), mevr. Depuydt (5A, 6B), mevr. Franssen (5B), mevr. Van Hecke (5B), mevr. Van Vlem (5C, 6B), mevr. Vuijlsteke (5C), mevr. De Moor (6A), mevr. Ackerman (6C), dhr. Beyne (6C).
Directie: Eddy Bosschem
leerkrachten: juffrouw Greet Dubois (1KS), meester Philip O’Neill (5B)


1. Voorstelling Dienstbetoon


De school heeft aantal satellietorganen. De vzw Dienstbetoon is daar één van. Mevrouw Dossche geeft een korte voorstelling van de vzw Dienstbetoon.


Op 16 maart 2012 organiseert de vzw “Sint-Barbarock around the clock”. Zij vraagt aan de aanwezigen om als klasafgevaardigden de ouders uit te nodigen en te motiveren aanwezig te zijn op die avond. De opbrengst gaat integraal naar school.


De vzw is tevens op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen Isabelle Dossche rechtstreeks contacteren via mail: isabelle.maselis@telenet.be


2. Opmerkingen op het verslag vorig jaar


Verslag wordt goedgekeurd.


3. Voorstelling klasafgevaardigden


De klasafgevaardigden komen 3 maal per jaar samen, en dit in gezelschap van de directeur en een aantal leerkrachten. Op deze vergaderingen komen vragen eigen aan de kleuterschool en de lagere school aan bod.
Wat doet een klasafgevaardigde zoal?  • Er worden een aantal zaken vanuit de oudervereniging georganiseerd, dit met hulp van de klasafgevaardigden, zo o.a. de Kerstdrink, Kerstboomverkoop.

  • Sommige klasafgevaardigden organiseren activiteit voor de klas. Soms wordt hier heel druk aan meegedaan, soms iets minder. Het organiseren van zo’n activiteit wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Het is wel een manier voor de ouders van de leerlingen om elkaar zo een beetje beter te leren kennen.

  • Soms zijn er problemen binnen de klas waar je als ouder eerder achter komt dan de leerkracht of de directie, dan kan de klasafgevaardigde een gesprek voeren met leerkracht of directie. Ouders worden wel aangemoedigd om zich toch eerst rechtstreeks tot de leerkracht /directie te wenden.

  • Hulp bieden aan de leerkracht vb. bij het vervoer voor een uitstap met de klas georganiseerd door de leerkracht.

4. Bouwwerken


De bouwwerken zitten nog steeds op schema. De firma Strabag ziet het nog steeds zitten om het gebouw op te leveren op 1 september 2012. De school hoopt dat dit vroeger kan om dan te verhuizen op 30 juni 2012: een vroege verhuis geeft de tijd aan de leerkrachten om alles op het gemak in orde te brengen en toch nog te kunnen genieten van hun vakantie.


Inmiddels zijn in het hoofdgebouw op het gelijkvloers alle lokalen van de achterste ‘vleugel’ weg en zal dit één grote ruimte worden die als broodrefter zal kunnen gebruikt worden. Op de voormalige bovenspeelplaats is voorzien dat alle lokalen wind- en regendicht zullen zijn tegen november 2011.


Beeldmateriaal is te vinden op de website van de humaniora (http://humaniora.sint-barbara.be/).


Een (nieuwe) ouder vraagt hoe de verhuis van de Bijlokehof naar de Savaanstraat zal gerealiseerd worden?
In december 2010 kon de school, dankzij de vele helpende handen van de vele ouders en leerkrachten, in één dag verhuizen. De school hoopt dit op het einde van het schooljaar opnieuw te kunnen doen én  hoopt dat ze opnieuw op zoveel steun en hulp zal kunnen rekenen.


5. Leerlingenaantal


Sinds de verhuis naar de Bijlokehof is er een terugval van 50 leerlingen. Het probleem in Gent is dat als je 12 leerlingen verliest, je ook 12 lesuren verliest. Als er dus 24 leerlingen minder zijn, verlies je een voltijds ambt. Momenteel zijn er dus twee voltijdse ambten moeten geschrapt worden.


De school had hier evenwel reeds rekening mee gehouden: zij hadden de inschatting gemaakt dat dit zou gebeuren en het is dus uitgekomen. In het 6e leerjaar is er meestal ongeveer een nieuwe klas inschrijvingen, dit jaar dus niet, maar sowieso waren de plaatsen beperkt tot 72 leerlingen wegens de beperkte capaciteit van de Bijlokehof.


In de kleuterschool werd dit jaar een nieuw systeem ingevoerd. In Gent is er immers een grote nood aan plaatsen voor kleuters en werd de vraag aan de scholen gesteld wie meer opvang kon creëren. Onze school is aan deze vraag tegemoet kunnen komen, ook met het oog op de vergroting van de school volgend jaar in de nieuwe gebouwen.
Dit jaar zouden er immers maar 14 kleuters in de 2e kleuterklas zijn, wat geen voltijds ambt is. Door de inschrijving uit te breiden en oudere kleuters reeds naar 2e kleuterklas over te brengen, werd het mogelijk meer kleuters in 1e kleuterklas in te schrijven en tegelijkertijd een volle 2e kleuterklas te creëren. Nu worden voor 1e en 2e kleuterklas samen 52 kleuters toegelaten.


Volgend jaar wordt dit systeem dan omgevormd door het creëren van een ‘bubbelklas’. De school verwacht niet dat de lagere school volgend jaar al onmiddellijk volzet zal zijn, dus er is ruimte genoeg om een extra klasgroep in te richten in de kleuterklas.
Vanaf volgend jaar wordt een extra 1e kleuterklas ingericht: er zullen 52 peuters worden toegelaten in de eerste kleuterklas alleen al.


In de Savaanstraat komen dan uiteindelijk 4 kleuterklassen. School heeft optie genomen om klaslokalen in de Verdedigingsstraat niet op te geven, zelfs met de extra lokalen in de lagere school. De school wil die lokalen als buffer behouden: als de kleuterschool zou uitbreiden, dan kan de ruimte in de Verdedigingsstraat benut blijven.


Vanaf volgend jaar zullen er in de Verdedigingsstraat dan twee  1e kleuterklassen zijn. De 2e kleuterklas verhuist naar de lagere school, en zal dan daar blijven, samen met de 3e kleuterklas.


6. Schoolevenementen


Een aantal data om te noteren:
15-16 oktober: wijnverkoop in de humaniora
16 maart: Sint-Barbarock around the clock- evenement voor ouders en (oud)leerlingen in de Culture Club
7 december: afhalen kerstbomen
16 december: Kerstdrink
9 mei: opendeurdag humaniora. Er is geen opendeurdag of schoolfeest voorzien voor de lagere school op de Bijlokesite.


Momenteel zijn er nog geen plannen voor een tweede ‘ronde’ voor ontbijtmanden. De werkgroep moet nog bijeenkomen.


Een ouder stelt voor om een ‘actie’ te doen rond de nieuwbouw, misschien gelijktijdig met de opendeurdag van de humaniora, om de school te promoten. Dit idee zal meegenomen worden naar de werkgroep die de acties op de basisschool trekt.


7. Mededeling van de directeur


a. Cultuurproject


Op school is er een cultuurteam. Er werd een subsidie aangevraagd bij Dynamo om de cultuurmaand op school te verbreden.
Het doel is om kunstenaar Toon Delanote (http://home.scarlet.be/~herpeys/) in elke klas op school te laten komen. De basis van het nieuwe project is de samenwerking die de basisschool al enkele jaren heeft met het MSK en de bedoeling is dus om dit project uit te breiden.
In november wordt het project hopelijk goedgekeurd en gesubsidieerd. Tijdens de cultuurmaand wordt het afgerond. Alle werkjes die de kinderen naar aanleiding van het project zullen maken mogen dan tentoongesteld worden in het MSK. Sommige werkjes kunnen daarna ‘gehuurd’ worden door ouders aan een symbolische prijs.


b. Leesmateriaal in de kapel


De kapel werd vorig jaar ingericht als rustige ruimte. Er werden toen 50 nieuwe strips aangekocht, strips die de kinderen op hun gemak daar konden lezen.
Een jaar later is er amper nog iets van over. Er zit een nieuwe lading strips in de pijplijn en er zijn ook een reeks nieuwe boeken van Geronimo Stilton aangekocht, maar de directie vreest toch weer het ergste. Het is een mooi aanbod voor de kinderen, maar ze zouden er beter zorg voor moeten dragen.


De strips worden nieuw aangekocht. Het idee wordt geopperd om een oproep te doen aan ouders om zelf hun oude strips binnen te brengen of om op rommelmarkten in te kopen.


c. Uitbreiden cultuuraanbod op school


School is bekend om zijn kennisvereisten. Maar doet ook meer. Er is een cultuurmaand, poëzieweek (kinderen doen dat eigenlijk zeer graag: poëzie is zeer ruim).


Dit jaar wordt cultuuraanbod uitgebreid. Naast het project met Toon Delanote (zie hoger) zal in elke klas ook iets gedaan worden rond filmeducatie en beeldcultuur. Er zal een muzisch project gebouwd worden rond animatiefilm. Deze animatiefilm zal als basis dienen om te leren kijken naar beelden: hoe zaken gemaakt worden maar ook hoe je als kijker gemanipuleerd wordt; daarrond worden een heel pak muzische activiteiten aangeboden.


8. Varia


a. Leren leren


Het is een algemene tendens dat kinderen minder moeten studeren (memoriseren) tegenwoordig. Kennis door leren is niet meer belangrijk, wel kennis door ervaring. Vaardigheden zijn belangrijker dan kennis. De overgang basisschool naar humaniora is niet evident: leerplannen basisschool en humaniora liggen daarvoor te ver uit elkaar.


Instuderen is zeer moeilijk voor leerlingen in het 1e humaniora. Memoriseren in het basisonderwijs is (bijna volledig) uit het leerplan geschrapt. Zelfs zinsontleding is uit het leerplan geschrapt. De uitleg hiervoor is dat op die manier de leerstof voor de kinderen in het basisonderwijs bevattelijk wordt gehouden.


Een ouder vertelt over een andere school waar Paul Maes is komen spreken om kinderen te leren een spiegel voor zichzelf te houden. Hij bracht een interactieve voordracht voor kinderen en ouders en d.m.v. kleine toneeltjes leerden de leerlingen zichzelf beter kennen en konden daar heel veel uit leren voor en over zichzelf. De vraag wordt gesteld of het niet interessant zou zijn voor de school om eens te gaan kijken en te informeren. Dit zou positief kunnen zijn voor de zesdejaars als  overgang naar het humaniora. Enkele ouders zouden nagaan om deze voordracht eens te screenen.


Meester Filip geeft mee dat op de basisschool toch al iets meer gedaan wordt dan verwacht wordt door de eindtermen.


b. Fluo hesjes in de school: worden die gebruikt? Is er een algemene regel?


De regel is dat de hesjes worden gebruikt bij het verlaten van de school. Evenwel kan er van afgeweken worden, afhankelijk van het uur van de dag waarop de kinderen de school verlaten: als ze ’s ochtends vertrekken gaan ze meestal niet eerst naar de klas hun hesjes halen.


c. Fietsrekken


Deze passen helemaal niet voor kinderfietsen. Als die ooit moeten verzet/vervangen worden, kan dan aan de Stad gevraagd worden om kinderfietsvriendelijker rekken te installeren? (Het is niet de bedoeling om ze effectief te laten vervangen). Kan hier ook rekening mee gehouden worden in de nieuwe school zodat er in de nieuwe fietsenstallingen ook fietsrekken voorzien worden voor de kleinere kinderfietsen?


d. Invoeren van huiswerk on-line (Bingel)


In één klas kregen ouders de ene dag een brief mee, de dag erna was het al ingevoerd. Was dat niet heel rap? Niet alle ouders hebben internet/kunnen onmiddellijk toegang verlenen tot internet.Ter verduidelijking: het is geen opmerking op de gehanteerde methode, eerder over de tijdspanne waarin het gebeurde.
Klopt het dat dit ook niet in alle klassen wordt gebruikt?
Niet alle klassen mogen het gebruiken zoals ze willen. Het is een on-line platform waar leerstof kan geoefend worden. Er wordt veelal gebruik van gemaakt voor het huiswerk.
Elk kind krijgt persoonlijke account+code en kan daarmee enkel op zijn eigen klas toegang krijgen. De leerkracht heeft controle op het gebruik ervan.


e. E-mail adressen van de ouders


Kunnen klasafgevaardigden een lijst van e-mail van de ouders van de klas krijgen zodat zij via deze mail kunnen contacteren om te vragen of zij deze mailadressen mogen gebruiken?
Directeur: de mailadressen van de ouders worden niet opgeslagen zodat er dus geen bestand op school is met alle e-mail adressen in van de ouders. Derhalve kan de school ook geen lijst bezorgen aan de klasafgevaardigden.
De directeur stelt voor een briefje mee te geven aan de ouders van de klas met de vraag een mail te sturen naar hun klasafgevaardigde. Op die manier kunnen makkelijk de e-mail adressen verzameld worden.
Een ouder stelt voor aan de school dat elke klasafgevaardigde ‘zijn’ klas in de computer  kan steken en zo hulp aan de school bieden. Een andere ouder stelt voor om de mailadressen toch zelf te verzamelen en deze dan als groep volledig door te sturen naar de school. De directeur stelt voor om dit op eenvormige wijze te doen: groep opmaken met als bestandsnaam de leerling (eerst voornaam dan familienaam) en daarna tussen haakjes de naam van de ouder + vermelding mama/papa).


De directeur vraagt na bij de ICT coördinator hoe hij de mailadressen dan in ‘het systeem’ kan steken. (antwoord na de vergadering: Een uniforme aanpak wordt door de ICT-coördinator uitgewerkt en vervolgens aan de klasafgevaardigden bezorgd. Dan pas kan iedereen aan de slag gaan om de mailadressen van de ouders van de eigen klas in te voeren en te exporteren naar de school.)


f. De lijst van de klasafgevaardigden


Deze staat intussen op de schoolwebsite:  http://www.sint-barbara.be/portal.php?pagina=klasafg.cfm
Wil elkeen het mailadres en telefoonnummer nogmaals verifiëren a.u.b. en zo nodig wijzigingen via mail melden aan de directeur? (sb@telenet.be)


Volgende vergadering: 24 januari 2012