Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 26 januari 2010

Aanwezigen: 1 KS: Mevr. Descamps (Emile), Dhr. Lippens (Clara) ; 2KS : Mevr. De Clercq (Basha) ; 3 KS : Dhr. De Visscher (Jérôme), Dhr Nelde (Svea) ; 1A: Dhr. Putman (Aimée), Dhr. Danckaert Bert (Emile) ; 1B: Dhr. Meeus (Joschka), Mevr. Leroy (Elise), Mevr. Bobeck (Jasper); 2A: Dhr. Nelde (Tobias), Dhr. Philips (Victor en Evelyne); 2B: Dhr. Maertens (Emeric); 3A: Mevr. Van Vlem (Simon); 3B: Mevr. De Pauw (Iebel), Mevr. Pijpstra (Florianne); 4A: Mevr. De Groo (Nicolas), Mevr. Depuydt (Tristan); 4B: Mevr. Larmuseau (Delphine), Mevr. Van Vlem (Maxime); 5B: Mevr. van Grotenhuis (Alexander); 5C: Mevr. Vuijlsteke (Zelie); 6A: Mevr. Verlinden (Mathias), Mevr. Cluydts (Isabel); 6B: Mevr. Dossche (Daniël), 6C: Mevr. De Langhe (Katoo); Mevr. Descamps (Elise);, 6D: Dhr Cardon (Collin).

Directeur: Dhr. Eddy Bosschem; Leerkrachten: Juf Michelle Vanneste (2KS), Meester Gerrit De Cock (6C), Meester Philip O’Neill (5B); Oudervereniging: Benedikte Dervaux-Van Garsse; Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke - 2KS)

Verontschuldigd: Mevr. Vanden Heede; Mevr. Verlinden, Mevr. Verduyn (Noa)

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd en punt 4.2. ‘De warme maaltijd op school’ (n.a.v. de mail van een ouder) wordt hier aangevuld.
Dit punt werd ook meegenomen naar de vergadering van de oudervereniging en de schrijver van de mail werd uitgenodigd om mee te gaan eten in de refter.
Resultaat: de schrijver heeft haar ‘klachten’ ingetrokken en is tevredengesteld over de kwaliteit en zorg aan de maaltijden.

2. Evaluatie en ideënbus

2.1. Eetfestijn
Dit schooljaar werd het eten klaargemaakt in de keuken zelf, door de eigen kok en er werden complimenten aan de kok overgemaakt: goede kwaliteit, zeer verzorgd.
Opm: het geeft een goede indruk naar de ouders toe en op deze manier hebbenze zelf de kwaliteit van de warme maaltijden op school kunnen ervaren.

2.2. Kerstdrink en kerstbomenactie
De kerstdrink was een groter succes dan vorig jaar. Er werd meer verkocht en de mensen bleven langer.
Opm:

  • er zou iets meer ambiance mogen zijn, iets meer kerstsfeer/ muziek.
  • Een aantal ouders dachten blijkbaar dat ze zich hadden moeten inschrijven vooraf. Volgend jaar misschien affiche aan de deur met info: kerstdrink, iedereen welkom/vrije toegang en deze aankondiging reeds de week vooraf Ad Valvas uithangen.
  • Er zou ook iets voorzien moeten worden voor de kinderen die in de opvang blijven en dus geen geld meehebben.

De cake (8 stuks) was in een mum van tijd op en naar volgend jaar moet onderzocht worden om het eetaanbod misschien uit te breiden.
Ook deze keer was het een drink ten voordele van de Bloemekenswijk (volgend jaar zeker meedelen in de affiche/uitnodigingen) en de bruto opbrengst bedroeg rond de € 500.

De Kerstbomenactie was een nieuw initiatief dit jaar.
Voor een eerste versie kan dit een succes genoemd worden. De bestellingen lagen hoog wat resulteerde in een brutowinst van ongeveer € 1.000. Met dit bedrag heeft de school CD spelers gekocht.

3. Bouwplannen : schooljaar 2010-2011

Alles zit momenteel nog steeds op schema: de streefdatum voor de afbraak op 1 juli 2010 is nog steeds haalbaar. Doelstelling is nog steeds dat alles in één jaar afgehandeld is.
Volgend schooljaar wordt de lagere school elders ondergebracht. Dankzij de Artevelde Hogeschool is er een locatie gevonden: één gebouw in het Bijlokehof en 2 huizen in de Savaanstraat kunnen gehuurd worden. Momenteel is er nog geen huurprijs bekend, dus financieel moet dit nog bekeken worden. Ook organisatorisch gezien moeten de lokalen nog bekeken worden. Bijlokehof staat wel relatief vast. De locatie in de Savaanstraat is nog te bekijken gezien er geen open ruimte is.
Sowieso zal bij de verhuis veel creativiteit en engagement worden gevraagd, van zowel het lerarenkorps als de ouders, om er het beste van te maken.

Er worden een aantal praktische vragen gesteld, maar voorlopig is nog nergens uitsluitsel over. Alle vragen zullen hopelijk definitief kunnen beantwoord worden op de vergadering van april.
Oproep: om de verhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen zal nog een oproep aan de ouders worden gericht om te helpen met de voorbereidingen (leegmaken klassen, inpakken in dozen, ...).

4. Mededeling Direktie

Geen

5. Rondvraag

Er werden geen bijkomende agendapunten aangebracht bij aanvang van de vergadering.

6. Varia

6.1. De school ontving een mail van een ouder met twee opmerkingen

a. de speelplaats en het tuintje zijn niet proper genoeg
De ouder stelt ook een aantal oplossingen voor.
• geen wegwerpverpakkingen; een ouder heeft ervaring daarmee in een andere school. Dat helpt een beetje, maar is geen totale oplossing. Bovendien merkt een andere ouder op dat de niet-wegwerpverpakkingen die zij meegaf in het begin van het jaar allemaal ‘verloren’ zijn gegaan en zij nu systematisch dingen in wegwerpverpakkingen meegeeft.
Tijdens de speeltijd en de opvang is het sowieso moeilijk om een speelplaats opgeruimd te krijgen.
• onderricht over zwerfvuil: komt regelmatig aan bod in de les
• een beurtrol met de klassen om de speelplaats op te ruimen: Dit gebeurt in de praktijk ook al.

Mter. Gerrit legt uit dat alle leerkrachten er blijven op hameren en aan werken om de kinderen de gemene ruimtes proper te laten houden. Hij merkt op dat de leraars ook niet alles kunnen zien, ook al willen ze dat wel.

De hoeveelheid zwerfkledij op school is enorm. Alle kledij wordt na elke vakantie een week uitgehangen en hetgeen niet teruggenomen wordt, wordt geschonken aan de Bloemekenswijk. Zij zijn hier heel tevreden over wegens de goede kwaliteit.

b. vechten op school
Dit getuigt van weinig respect onder de leerlingen
• Onderricht over geweldtaal en alternatieven (bv. Giraffen- en jakhalzentaal)
• Krachtdadiger optreden van de opzichters
• Meer dan één opzichter

Mter. Gerrit merkt op dat jongens sowieso iets wilder spelen dan meisjes. Dat er soms ‘vecht’spelletjes zijn, waarvan hij wéét dat er slechts gespeeld wordt, maar die hij toch stopzet omdat de grens tussen spelen en echt vechten veel te vaag wordt.
De leraars kijken sowieso uit naar het speelgedrag van de kinderen en doen hun best om echte vechtpartijen zo snel mogelijk te stoppen.

Aan de aanwezige ouders wordt naar hun ervaringen gepeild. Vechten is de meesten nog niet zo opgevallen, met pesten is iedereen in min of meerdere mate al in aanraking gekomen.

Opm.: op de bovenspeelplaats werd vorig jaar meer gepest dan dit jaar. Dit jaar is pesten ook al gebeurd maar er wordt krachtdadiger opgetreden.
Begin februari is het Vlaamse week tegen pesten, een week die op school ook zal opgenomen worden. Alle klasleerkrachten zullen er met hun leerlingen in de klas rond werken.

Kinderen moeten leren om met elkaar om te gaan. De directeur vraagt aan de ouders die signalen opvangen van hun kinderen, om zeker de leerkrachten/zorgcoördinator ervan op de hoogte te brengen. Zaken die een repetitief karakter krijgen worden gauw pesten. Als de school niet op de hoogte gebracht wordt, kan deze ook niet optreden.

De behandeling op school is als volgt: eerst probeert de leerkracht een oplossing te zoeken. Lukt dat niet (voldoende) dan schakelt men de zorgcoördinator in. Als er dan nog geen oplossing kan gevonden worden moeten die kinderen bij de directeur komen en dan wekelijks terugkomen tot de school er zeker van is dat het probleem opgelost is.

De school is een mini gemeenschap en het lerarenkorps zal meestal achter de feiten aanhollen. Zij werken meestal curatief (dit is heel zichtbaar en meetbaar), preventief wordt uiteraard gewerkt / gepraat met kinderen maar dit is moeilijk meetbaar. De school blijft alert maar moet de mogelijkheid krijgen haar rol op te nemen. Er is dus de vraag aan de ouders als zij signalen opvangen, hoe klein ook, dat zij dit zo rap mogelijk melden aan de school zodat eraan gewerkt kan worden. Ook rekening mee houden dat de school kan optreden, maar dat dat geen garantie is dat er ook een oplossing komt.

6.2. Openbaar vervoerspel
Dit is opnieuw niet mogelijk dit jaar wegens de werkzaamheden aan bepaalde belangrijke kruispunten. De leerkrachten hebben wel een verkeerseducatieve route opgesteld in de onmiddellijke omgeving van de school.

6.3. Kinderen die sneller zijn dan de anderen in de klas en zich met andere dingen moeten bezighouden.
Een ouder vond een website waar men op vrij simpele manier kan programmeren; programmaatjes die ook openbaar zijn.
Directeur geeft nog een woordje uitleg over hoe ‘vlugge’ kinderen geholpen worden om zich niet te vervelen. Voor die kinderen zijn er de extra taken en daar zijn er opnieuw verschillende gradaties in: extra taken die meer uitdaging bieden maar die niet verplicht zijn; sommige kinderen krijgen extra taken die wel verplicht zijn, er zijn kinderen die naar de kangoeroeklas gaan en er zijn kinderen die buffertaken doen.
De directeur zal de link doorgeven aan de leerkrachten. Kinderen hebben ook hun eigen karakter: er zijn kinderen die die extra uitdagingen willen, er zijn er andere die die misschien kunnen gebruiken maar geen zin hebben.

6.4. Zoontje is vorige week gevallen en had een grote buil. Hij kon het ijszakje niet meekrijgen omdat er zogenaamd maar ééntje was. De directeur kijkt dit na.

6.5. De ouders van de 1e en 2e kleuterklas kregen begin september ook een ouder infoavond in de kleuterklas. De ouders waren hier zeer tevreden over en vonden het zeer interessant omdat ze hierdoor zeer veel informatie kregen over de werking in de kleuterklassen. Er wordt gepleit om die infoavond te behouden. Ook zeer positief was dat de kleuter-infoavond niet op dezelfde dag viel als de infoavonden van het lagere.
Opm: kan de datum van de infoavond niet meegegeven worden bij de inschrijving op school, ook al stapt de kleuter in later op het jaar?

6.6. Hekken op de kleuterschool: zou steeds gesloten moeten zijn maar een ouder vindt dat die eigenlijk veel openstaat. Dit wordt nagekeken.

6.7. Zou het mogelijk zijn om iets meer informatie te krijgen over de thema’s waarrond de kleuters in het 1e en 2e kleuterklas werken.
Het voorstel wordt gedaan om aan de klassen telkens een blad op te hangen met het thema dat op dat moment behandeld wordt zodat de ouders er thuis eventueel op kunnen inspelen.

6.8. Jonge meisjes die hun regels krijgen, hoe moet dat praktisch opgelost worden zodat zij niet zouden moeten gaan zwemmen. De directeur stelt voor een briefje mee te geven aan de leraar, onder gesloten omslag.

6.9. Een ouder maakt de opmerking dat zij het jammer vindt dat niveau 3 schaken is weggevallen. De directeur merkt op dat meer dan twee niveaus niet haalbaar is voor de school. Dit jaar is er dus enkel nog niveau 1 en 2.

6.10. Turnzakken.
Er zijn in de loop der jaren verschillende modellen geweest. De kwaliteit is zichtbaar sterk verminderd. De koorden bij het laatste model zijn ook zeer lang waardoor het een gevaar is voor de mensen die met de fiets komen. De directeur zal dit bekijken.

6.11. Zwem- en turnplanning is zeer moeilijk, zeker met verschillende kinderen. Voorstel om op maandag alle kinderen hun turn- en zwemzak te laten meebrengen. Hierop komt protest van andere ouders: de zakken zouden verdwijnen.

6.12. De kinderen zouden te weinig tijd hebben om in de broodrefter hun boterhammen op te eten. De directeur en de leerkrachten bevestigen dat er (minimum) 25 minuten uitgetrokken worden om hun boterhammen te eten, wat ruim voldoende zou moeten zijn. De kleintjes eten eerst. 25 minuten later komen 5 en 6. Als de lagere jaren nog niet klaar zijn mogen zij blijven eten met 5 en 6.

6.13. Warm eten en zieke kinderen
Wordt het bedrag dan op de schoolrekening in rekening gebracht? De school berekent in het begin van het jaar het aantal maaltijden en het bedrag daarvoor. Er worden een aantal dagen forfaitair vanaf getrokken, er rekening mee houdend dat kinderen altijd een paar dagen afwezig zullen zijn. In principe wordt bij ziekte de rekening dus niet herzien omdat er al een buffer in de berekeningen zit.

Volgende vergadering: 20 april 2010