Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 24 september 2013

AanwezigThomas Van Damme, An Baert (juf Liesbet), Karolien Van der Kelen, Freya Van Den Eede (juf Michelle), Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1B), Sabrina Roeland (2A), Stefanie Roose (2B), Caroline Everaert, Jessy De Block (3A), Vanessa Carion, Isabelle Verraes (3B), Freya Van Den Eede a.i. (4A), Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Annelies Coetsier, Murielle Van Bignoot (5A), Sigrid Van Liedekerke (5B), Patrick Verboven (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)

Lerarenkorps: Hilde Bernagie (1A), Michelle Vanneste (1KSC en 2KSA) , Johan Rombaut (6B)

Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke   
Secretaris: Vanessa Carion

Verontschuldigd: Arthur Viegers (Juf Greet),Delphine Robbrecht, Petra Vijncke (1A), Stijn De Groote (2B), Eveline De Jaegere (4A)Hilde Wiese (5B), Oma Van Julien Kalmar (5C)

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Wat betreft punt 4.a, deelt de directie mee dat het subsidiedossier voor de gordijnen niet zal worden ingediend maar dat de school de gordijnen voor de basisschool en zonnewering voor de kleuterschool zelf zal bekostigen. De reden is dat het subsidiedossier voor de gordijnen een ‘klein’ dossier (budget van maximum 50.000 €) betreft en dergelijke dossiers kunnen maar één voor één ingediend worden. Aangezien er nog een ander dossier lopend is zou de aanschaf van de gordijnen te lang worden uitgesteld. 

Het verslag wordt goedgekeurd.

Het verslag van de klasafgevaardigden zal in de toekomst ook te vinden zijn op de schoolwebsite onder de afdeling “Basisschool – Ouders Participeren – Klasafgevaardigden”, als ook op de vertrouwde stek “Geledingen - Oudervereniging - Verslagen”.

2. Rol van de klasafgevaardigde binnen het schoolgebeuren

Voor een uitgebreide toelichting worden de klasafgevaardigden doorverwezen naar de website.

Kort: de klasafgevaardigde fungeert als het aanspreekpunt voor de klas, zowel voor de leerkrachten naar de ouders toe als voor de ouders naar de leerkracht toe. Er wordt hen ook aanbevolen om een activiteit te organiseren om zo het ‘klasgevoel’ te stimuleren en de leerkrachten op het einde van het schooljaar niet te vergeten. Aan de klasafgevaardigden wordt ook gevraagd helpende handen te bieden op schoolactiviteiten.

De mailadressen van de ouders uit de klas kunnen bekomen worden via de school (sbmail@telenet.be). Er wordt gevraagd om discreet om te gaan met deze gegevens en wanneer een mail verstuurd wordt, deze in bcc naar de andere ouders te sturen. Er kan dan in die eerste mail gevraagd worden of ouders wensen dat hun adres in bcc blijft of het adres mag vrijgegeven worden aan de andere ouders.

3. Regeling verkeer in de Savaanstraat

De start van een nieuwe schooljaar gaat automatisch gepaard met verkeerdrukte en onveilige situaties aan de schoolpoort. De school is reeds jaren vragende partij om een Kiss &Ride strook te voorzien in de straat doch het stadsbestuur geeft niet veel gehoor aan de diverse vragen en voorstellen.

Er worden diverse voorstellen gedaan om de veiligheid van de kinderen te verzekeren. Niet alle ideeën zijn praktisch haalbaar, de hiernavolgende worden nader bekeken:

 • afscherming van het voetpad door middel van een balustrade aan de kleuterschool (directie neemt contact op met de dienst veiligheid van Stad Gent)
 • ouders op een ludieke wijze attent maken op de veiligheid (directie)
 • verplicht gebruik van fluojasjes door kinderen op weg naar en van school (punt agenda Oudercomité)

Een veilige omgeving kan uiteraard enkel maar bekomen worden als elkeen zich aan de verkeersregels houdt: niet parkeren op de stoep, geen kinderen laten uitstappen in het midden van de weg, voetgangers op het voetpad,… 

De directie zal alvast een mailing doen naar de ouders om de veiligheid rond de schoolpoort onder de aandacht te brengen met enkele tips om de drukte ‘s morgens en ‘s avonds te vermijden.

4. Kiss & Ride Woodrow Wilsonplein

Het Wilsonplein wordt per 30 september 2013 autovrij gemaakt en auto’s zullen niet meer langs de voorkant van de bibliotheek en het administratief centrum kunnen rijden. Er werd door de Stad Gent een infoavond voorzien voor de Gentse schooldirecties waarop enkel de directie van SBC basisschool en humaniora aanwezig waren. Het kabinet van schepen Watteeuw heeft de directies meegedeeld dat die maatregel nodig is om de verkeersveiligheid van de vele fietsers en voetgangers te verbeteren en dat de situatie over 6 maanden wordt geëvalueerd. De Stad Gent richt vijf nieuwe Kiss&Ride zones in. De diverse voorstellen van de Gentse scholen tegen de volledige afschaffing van de bestaande Kiss&Ride zone werden definitief van de kaart geveegd en geen verder overleg  bleek mogelijk.

Ouders ontvingen een mailing van de directie met de nodige toelichting.

5. Veiligheid poorten benedenspeelplaats

Begin september vond een spijtig ongeval plaats aan de poort op de benedenspeelplaats. De glaspartijen aan de poort zijn sindsdien beschermd door een stevige plexiplaat.

6. Schoolevenementen: kort overzicht

a.     Algemene Vergadering

Donderdag 26 september 2013 om 19.00u gaat de algemene vergadering door van de oudervereniging. Iedereen is welkom op deze vergadering.

b.     Eetfestijn

De uitnodigingen voor het eetfestijn op vrijdag 4 oktober 2013 werden meegegeven aan de kinderen.

Het eten gaat door in de refter van de humaniora. In de polyvalente zaal van de basisschool zal een bodega worden voorzien.

De klasafgevaardigden wordt gevraagd om hun eigen klasgroep te activeren: dit is immers een ideaal moment om met de klasgroep samen te komen en elkaar te leren kennen. Het is tevens mogelijk om tafels te reserveren per klas.

Met de opbrengst van de avond  verrijken we de spelinfrastructuur op de kleuterschool en het computerpark op de basisschool.

c.      Kerstmarkt

Op zaterdag 14 december 2013 gaat voor de tweede maal een Kerstmarkt door op de speelplaats van de basisschool. Het concept blijft hetzelfde, het thema waar de kinderen rond werken zal verschillend zijn. Er zullen ook meer verkoopstalletjes worden voorzien.

Helpende handen zijn er nooit genoeg, vooral de opbouw en afbraak blijken knelpunten, daarom een warme oproep aan geïnteresseerde ouders (mail naar ouders@sint-barbara.net). De opbrengst gaat integraal naar de basisschool.

d.     Schoolfeest

Het jaarlijkse schoolfeest gaat door op zaterdag 17 mei 2014. Meer informatie volgt later.

7. Mededeling van de directie

Op 19 februari 2014 gaat een muzische namiddag door op de basisschool. Dit is een namiddag waar er enkel muzische activiteiten werden aangeboden aan de kinderen (knutselen, zingen, toneel, schilderen, …). Indien er ouders zijn die een activiteit kunnen (mee)uitwerken of begeleiden mogen zij contact opnemen met de directie.

8. Rondvraag en varia

a. Drinkfontein

Er wordt opgemerkt dat de drinkfontein op de benedenspeelplaats niet werkt. Dit wordt doorgegeven aan het onderhoudspersoneel.

b. Veiligheid

Kleuterschool

 • Zware glazen deur
  De directie deelt mee dat er een pomp op de deur zal worden geplaatst de komende weken.
 • Controle aan het hekje
  Om te vermijden dat er al eens een kleuter meeglipt aan het hekje wordt er een zone afgebakend waar de kleuters niet mogen komen.
 • Gladde trap aan de kleuterschool
  Op 30 september (pedagogische studiedag) wordt een speciale antislip laag aangebracht om ongevallen te vermijden.

Basisschool

 • Vallende brokstukken
  De losse stukken van de gevel en de kroonlijst werden verwijderd waardoor de veiligheid opnieuw in orde is. De directie deelt mee dat er een subsidiedossier werd ingediend om de gevel van een opknapbeurt te voorzien.

c. Fietsenstalling Kleuterschool

De fietsenstalling op de kleuterschool is bestemd voor leerlingen van de humaniora, doch er zijn ook kleutertjes die met de fiets naar school komen. Zij dienen nu de fiets te stallen op de basisschool en vervolgens naar de kleuterschool te gaan. De directie overlegt met de directie van de humaniora om ook kleuters gebruik te laten maken van de stalling op de eigen site.

d.     Afhalen kleuters

De overdekte ruimte op de kleuterschool kan tijdens de schooluren niet gebruikt worden als wachtruimte voor de ouders. Ook dient het grote hek tijdens de schooluren ten allen tijde gesloten te blijven. De directie zal de ouders hierover informeren.

e.     Verdedigingsstraat

De Verdedigingstraat (n.v.r.d. tot vorig schooljaar was hier een deel van de kleuterschool gevestigd) wordt verbouwd en zal in september 2015 opnieuw in gebruik genomen worden voor een deel van de kleuterschool.

f.       Middagmaal

Tijdens de middagpauze worden de boterhameters opgedeeld in twee shiften. Ouders uiten hun bezorgdheid dat kinderen niet over voldoende tijd beschikken om het middagmaal te nuttigen. Beide groepen hebben evenveel tijd, mogelijks speelt de ‘sociale’ rol van de pauze een rol.

g.     Hygiëne in de toiletten

Diverse ouders geven de opmerking dat de hygiëne van de toiletten beter kan en hun kind omwille hiervan soms niet naar het toilet wil.

De directie licht toe dat er strikte instructies gelden voor het onderhoud van de toiletten. Deze worden elke dag in de ochtend grondig gepoetst en krijgen een opfrisbeurt in de namiddag.

Vorig schooljaar werden de kinderen ook gesensibiliseerd om de toiletten netjes te houden door middel van pictogrammen en een stappenplan.

h.     Dag van de leerkracht

Zaterdag 5 oktober is de nationale dag van de leerkracht. Om alle leerkrachten extra te bedanken zal er lekkers worden voorzien in de leraarskamer. Enkele klasafgevaardigden geven zich op als vrijwilliger en zullen een cake bakken.