Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 24 januari 2012

Aanwezigen: dhr. Lippens (1KS, 3KS), mevr. De Witte (1A), mevr. Danckaert (1A), mevr. Degroo (1B), dhr. Nelde (2A), mevr. Van Den Abeele (2B), mevr. Bobeck (3A), mevr. De Smet (3A), dhr. Meeus (3A), dhr. Verboven (3B), mevr. Desimpelaere (3B), mevr. De Langhe (4A), mevr. Nelde (4A), dhr. Maertens (4B), mevr. Depuydt (5A, 6B), mevr. Van Vlem (5C, 6B), mevr. Vuijlsteke (5C), mevr. De Moor (6A), mevr. Ackerman (6C), dhr. Beyne (6C).


Directie: Eddy Bosschem
leerkrachten: juffrouw Michele (2KS), meester Philip O’Neill (5B), meester Gerrit De Cock (6)


Verontschuldigd: mevr. Franssen (5B), mevr. Robbrecht (2KS), mevr. Descamps (3KS), mevr. De Wolf (1A), mevr. Van Hecke (5B),


1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering


Het verslag wordt goedgekeurd.


2. Evaluatie eerste trimester


a. Turnzakken


Er wordt opgemerkt dat de leerlingen slordig omgaan met de turnzakken, dat de kinderen de turnzakken niet steeds op de rekken leggen of aan de kapstokken hangen.


Er is nochtans een systeem in voege: de turnzakken liggen bij aankomst in de rekken. Na de turnles moet hij mee naar de klas om daar aan de kapstok te hangen. Veel turnzakken belanden evenwel opnieuw in de rekken.


De kinderen dragen hier de verantwoordelijkheid: er zijn vaste plaatsen voorzien, maar de kinderen maken daar niet altijd gebruik van. Het feit dat er een turnuniform is, maakt het ook wat moeilijker voor de kinderen omdat ze op naam oeten zoeken.


Bij het eerste leerjaar is er een systeem van een bak: turnzakken worden in één bak gedaan en onder in het rek geplaatst. Op het einde van de schooldag kunnen de zakken dan uit de bak gehaald worden. De directeur zal navragen over de efficiëntie van dit systeem en of dit kan uitgebreid worden naar alle klassen.


Er wordt opgemerkt dat de turnzakken ook op school mogen blijven hangen en niet telkens na een turnles terug naar huis moeten meegenomen worden.


b. Evaluatie door de kinderen


De kinderen amuseren zich en zullen vooral het parkje missen. Meester Gerrit merkt op dat er waarschijnlijk evenveel kinderen zijn die het park zullen missen als kinderen die het park niet zullen missen.


c. Frictie


In het begin van het tirmester was er meer frictie tussen de kinderen, maar dit lijkt nu verbeterd te zijn. De directeur bevestigt dat er meer frictie is: de school is nu eenmaal kleiner. Maar de leerkrachten reageren daar zeer kordaat op.


3. Bouwproject : een update


De directeur heeft een paar foto’s getoond. De ruwbouw staat er. Men is begonnen met de binneninrichting.


4. Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen


Een school moet van de overheid de tevredenheid van de leerlingen proberen te meten.


Eind november/begin december werd een tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen afgenomen, dit in het kader van de overheidsvraag, niet omdat de school nu op een andere lokatie zit. Er werden vragen gesteld rond  • academisch zelfconcept (waarom kinderen naar school komen en hoe ze op gebied van academisch presteren naar zichzelf kijken)

  • sociale relaties

  • pedagogisch klimaat.

Deze verschillende aspecten en de basis van het onderzoek komen van de Universiteit van Leuven; ze werden niet door de school zelf ‘uitgevonden’.


Doel van het onderzoek: er proberen achter komen hoe de kinderen zich hier op school voelen. De bevraging gebeurde anoniem en werd voor elke klas afgenomen door dezelfde persoon. De kinderen werd gevraagd om zo eerlijk mogelijk te antwoorden en ze moesten niet antwoorden op alle vragen (de meeste kinderen hebben dat wel gedaan).


De eindresultaten zijn zeer mooi. Het zit goed, maar de school zal blijven zoeken naar aspecten van verbetering. Volgend jaar zal het onderzoek opnieuw afgenomen worden om te zien of er evoluties zijn, waar deze zijn en of het de goede richting uitgaat.


Voorstellen van ouders naar de toekomst toe:  • bevraging rond sociale vaardigheid (bv. hoe de kinderen zich voelen in het groepswerk);

  • een vraag rond pestgedrag;

  • een vraag rond hoe de leerlingen zichzelf inschatten na het maken van een toets – vragen rond zelfreflectie

5. Evenementen:


a. Project TenToon


Op vrijdag 10 februari wordt iedereen uitgenodigd op de vernissage van Tentoon.


Rond de cultuurmaand, die reeds een aantal jaren bestaat op school, werd de vraag gesteld wat hiermee nog meer kon gedaan worden. Er werd een project ingediend bij Dynamo dat werd goedgekeurd. Met de ontvangen subsidies werd beginnend kunstenaar Toon Delanote in elke klas uitgenodigd om met de kinderen een kunstwerk gemaakt.


Uit elke klas werden 4 werkjes gekozen (anoniem: door de leerlingen van een andere klas) en deze 60 werken zullen tentoongesteld worden in de vestiaire/ingang van het MSK. Op die manier blijft de tentoonstelling ook gratis voor de bezoekers.


De werkjes zullen tot aan de Krokusvakantie in het MSK hangen. Daarna zullen de winnende werkjes kunnen ‘gehuurd’ worden voor een appel en en ei zodat de ouders de kunstwerkjes voor een paar weken in huis kunnen hangen.


Op het einde van het schooljaar krijgen alle kinderen hun werkje terug.


Helpende handen receptie van 15.00u tot 17.30u: Patrick Verboven, An De Jaeger, Chris De Smet, (Murielle Bobeck), Véronique De Moor, Aagje.


b. Barbarock


Vzw Dienstbetoon organiseert op 16 maart Barbarock around the Clock in de Culture Club. Een bal voor de ouders van de basisschool en de humaniora.


De klasafgevaardigden zullen de ouders van ‘hun’ klas aansporen om er gezamenlijk naartoe te gaan en er een leuke avond van te maken.


De opbrengst gaat integraal terug naar de school, dus een grote opkomst zou een bonus zijn.


c. Opendeur 12 mei


De nieuwbouw wordt dan voor het eerst (gedeeltelijk) opengesteld.


De leerkrachten en kinderen zullen van de bijloke naar de Savaanstraat in een stoet naar de nieuwbouw trekken, onder begeleiding van een meespeelfanfare.


In de nieuwe broodrefter zal een café georganiseerd worden. Op de bovenspeelplaats zullen er spellen georganiseerd worden voor de kinderen.


5. Mededeling directie


a. Tevredenheidsonderzoek ouders


Naast het tevredenheidsonderzoek bij de kinderen zal ook een vragenlijst voor ouders uitgedeeld worden om de ouders te bevragen.


b. Kunstkalender


De school is tevreden over de verkoop. Er is een winst van 2.300 euro.


6. Rondvraag


a. Staking december 2011


Vraag: kon dat niet vroeger gemeld worden? Nu werden de ouders gewaarschuwd de dag er voordien.


Kan dit in het vervolg beter uitgelegd worden aan de kinderen: het was niet duidelijk voor de kinderen en sommigen dachten dat er geen school was en dat ze zelfs niet mochten komen.


b. Staking 30 januari 2012


Het is nog niet geweten of en hoeveel leerkrachten zullen deelnemen.


Voor de school is het het gemakkelijkst dat, als de leerkracht aanwezig is, ook zijn leerlingen aanwezig zijn. Op die manier kan deze een normale klasdag organiseren.


c. e-mailadressen


De brief heeft niet de nodige resultaten opgeleverd. Een aantal klasafgevaardigden hebben toch de adressen voor hun klas kunnen inzamelen, maar het vraagt veel inspanning.


De directeur zal een ander pad proberen om de adressen te kunnen verzamelen. Een briefje zal meegegeven worden aan alle ouders om naar een apart adres van de school een reply te doen met de naam van het kind erbij.


7. Varia


a. Aankopen strips/boeken


Ballonmedia heeft aangeboden om eventueel een aantal boeken te schenken aan de school. De contactgegevens zullen doorgegeven worden.


b. Artikel in de krant over de hygiëne van drinkfonteintjes


Een vraag van de ouders: worden de kraantjes op school goed onderhouden? Tijdstippen? Soorten buizen?


De directeur zal navragen hoe het onderhoud gebeurt en op het vlak van hygiëne zal dit meegenomen worden naar de schoonmaakploeg.


c. Drinken kinderen voldoende?


Ouders geven de kinderen zelf drank mee. Kan het korps erop toezien dat er ook voldoende kan gedronken worden?


d. Leuke activiteiten


Het type ‘fun’activiteiten behoort niet tot de corebusiness van de school. Leuke activiteiten mag, maar moeten schoolgerelateerd zijn. Pure uitstappen voor het plezier behoren niet tot de activiteiten van de school.


e. Cultuur op school


Op school wordt veel gedaan rond cultuur. Er is de cultuurmaand, er wordt naar musea gegaan, er zijn toneelbezoeken, ...


f. Afschaffing skireis


De maximumfactuur opgelegd door de overheid maakt dat het niet mogelijk is voor de school om de skireis te organiseren. De school heeft de keuze gemaakt om binnen het wettelijk kader te blijven.


g. Kleuterschool 1e en 2e kleuterklas


De peutertjes en de eerste kleuterklas zullen volgend nog op de Verdedigingstraat blijven. De tweede kleuterklas verhuist volgend schooljaar naar de Savaanstraat. Eens de nieuwe kleuterklassen gebouwd zijn, zullen dan de kleuterklassen (die in 2012-2013 in Savaanstraat 118 gehuisvest zijn) naar de nieuwe kleuterschool (tegenover de schoolpoort van de humaniora) verhuizen.


Volgende vergadering: 24 januari 2012.