Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 24 april 2012

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering


Het verslag wordt goedgekeurd.


2. Evaluatie tweede trimester


De kinderen zijn er mooie laatste maanden op de Bijlokehof van aan het maken.


De ouders merken aan de (vuile) kleren van de kinderen dat het weer de laatste tijd niet zo mooi is.


3. Bouwproject


De laatste fase van het bouwproject op de lagere school is ingegaan.


a. Werfbezoek


De aanwezigen krijgen een rondleiding op de nieuwe site. De werken vorderen volgens plan. Door de nieuwe inrichting geeft de bovenbouw een zeer ruime indruk. Ook de klaslokalen hebben een mooie oppervlakte.


Een vraag wordt gesteld hoeveel leerlingen per klas zullen geplaatst worden. Momenteel zijn er klassen van 20 leerlingen: zullen deze klassen in de nieuwbouw groter worden?


De klassen zijn momenteel ingedeeld op basis van de grootte van het lokaal. De klassen met 20 leerlingen zijn de kleinste klasjes omdat in die lokalen niet meer leerlingen passen; er zijn ook klassen met 26 leerlingen.


De grootte van de klas is niet bepaald per m2, maar de tijden zijn geëvolueerd en de klassen zijn ruimer geworden. De grootte van de klassen in de Savaanstraat zal bepaald worden op basis van de inschrijvingen.


b. Bespreking van de verhuis


Er werd een affiche ontworpen waarop de verhuis wordt aangekondigd voor maandag 20 en, indien nodig, dinsdag 21 augustus 2012. De school zal hierover een brief aan de ouders meegeven begin juni. De affiches zullen aan de poort en de ramen van de school in de Savaanstraat uitgehangen worden zodat voorbijgangers constant herinnerd zullen worden aan de terugkeer.


Initieel had de school gehoopt om reeds eind juni te kunnen verhuizen, maar dat is niet mogelijk. Eind augustus is ook zeer moeilijk omdat de leerkrachten nog de kans moeten krijgen hun lokaal in te richten.


In de brief zal tevens de vraag gericht worden aan de ouders om te komen helpen bij de verhuis. De school hoopt op een even grote opkomst en hulp als bij de verhuis naar de Bijlokehof.


Bij de eerste verhuis waren er een 40-tal helpende handen en was de verhuis afgelopen tegen 16u op de eerste dag. Nu zal de verhuis iets langer duren omdat deze begint in een smalle straat/flessenhals.


De klasafgevaardigden worden verzocht om al de ouders van hun klassen warm te maken.


4. Tevredenheidsonderzoek van ouders


Na de kerstvakantie werd een tevredenheidsonderzoek bij de ouders afgenomen. In de kleuterschool kreeg de school een respons van 60% van de ouders. In de basisschool reageerden 70% van de ouders.


Het verslag is zeer positief, maar de school zal blijven streven om zich te verbeteren; zij zal zoveel als mogelijk rekening houden met de gemaakte opmerkingen en hier actiepunten uit te halen.


Punten die opvallen:


a. De werking van de klasafgevaardigde/oudervereniging: niet duidelijk genoeg


Op de website van zowel humaniora als van de basisschool is er een duidelijke link naar de verschillende geledingen, dus ook naar de oudervereniging en de klasafgevaardigden.


De klasafgevaardigden vormen een onderdeel van de oudervereniging en dus staat de werking van de klasafgevaardigden gedetailleerd beschreven op de website van de oudervereniging. Daarnaast is er een rechtstreekse link over de werking op de website van de basisschool. Tevens staan alle namen van de klasafgevaardigden gepubliceerd, zowel op de website van de basisschool als op de website van de oudervereniging.


De verslagen van de klasafgevaardigden staan wel tussen de verslagen van de oudervereniging (chronologisch). Er zal nagedacht worden om de verslagen nog duidelijker te maken op de website.


Wat de interactie met de ouders betreft, is het makkelijker voor die klasafgevaardigden die op uren komen wanneer de school stopt, om meer interactie aan de schoolpoort te hebben, dan wanneer je je kind ophaalt uit de opvang. Het is moeilijk om hieraan iets te doen: het opnemen van de taak van klasafgevaardigde is vrijwillig. Het zijn de ouders zelf die zich hiervoor engageren en vanuit de oudervereniging of de school kan men moeilijk ouders 'dwingen' om de taak op te nemen.


b. E-mail adressen van de ouders


Er werden reeds twee pogingen ondernomen om de e-mail adressen te verzamelen, maar tot nu toe heeft dit nog geen succes gehad.


Er wordt voorgesteld om het dwingend karakter opleggen. Meedelen aan de ouders dat alle correspondentie in de toekomst uitsluitend via e-mail zal verlopen. Ouders kunnen eventueel wel uitdrukkelijk aanduiden dat zij nog steeds brieven op papier wensen en niet per mail.


c. Directeur


Is de directeur tevreden over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek?


Er zijn werkpuntjes, over het algemeen hebben ouders duidelijk aangegeven zeer tevreden te zijn over de school. Maar een school moet steeds streven naar 'beter', bijgevolg zal samen met de leerkrachten nagegaan worden waar kleine verbeteracties kunnen opgezet worden.


d. Oudercontact kleuterschool


Er wordt meer oudercontact gevraagd op de kleuterschool.


Tot op heden was er maar één oudercontact en dit omdat het contact tussen de kleuterjuffen en de ouders over het algemeen zeer nauw is: de kleuters worden elke ochtend aan de juffen afgegeven.


De school zal op deze vraag ingaan: het is niet altijd mogelijk voor ouders om 's ochtends te praten met de leerkrachten of om delicatere zaken voor of na school te bespreken als het druk is met het brengen/afhalen van de kinderen. Een bijkomend oudercontact zal dus ingericht worden.


e. Netheid op school


Er was een grote hoeveelheid opmerkingen over de netheid van de school. Tegelijkertijd vermeldden de ouders ook dat zij begrip konden opbrengen gezien de situtatie op de Bijlokehof en het feit dat deze situatie maar tijdelijk is.


f. Schooltevredenheid van de kinderen


Wanneer het tevredenheidsonderzoek van de kinderen met dit van de ouders vergeleken wordt, lijkt er een (zeer lichte) discrepantie te zijn tussen de perceptie van de kinderen en hun ouders over het feit of de kinderen graag naar school komen.


5. Evenementen: opendeur 12 mei


De opendeurdag gaat door in de Savaanstraat. Op de bovenspeelplaats zal opnieuw een spelletjescircuit georganiseerd worden. Er zijn minimum 20 mensen nodig, liefst 40 mensen, dit om de shifts zo kort mogelijk te houden. De school zal opnieuw een brief meegeven waarop de ouders hun medewerking (en voorkeur van uren) kunnen aanduiden.


Er wordt een stoet met de kinderen georganiseerd van de Bijlokehof naar de Savaanstraat. De kinderen zullen zelfgemaakte banners dragen en in het gezelschap zijn van een meeloopfanfare. De ouders kunnen meelopen achteraan of langs de straat staan wachten: de school gaat pas open als de stoet aankomt.


De stoet zal op het voetpad lopen en vooraan en achteraan begeleid worden door telkens een politieagent.


Er werd ook een briefje meegegeven aan de ouders om aan te geven of hun kind zal meelopen in de stoet: de grootte van de stoet kennen is van groot belang voor de organisatie en de veiligheid.


6. Mededeling directie


a. Woensdagnamiddagopvang


Het schoolbestuur bekijkt voor het schooljaar 2012-2013 de mogelijkheid om eventueel opvang te organiseren op woensdagnamiddag.


Er werd hiervoor een dubbele bevraging gedaan: enerzijds in de Verdedigingsstraat, waar vanaf het schooljaar 2012-2013 enkel nog de eerste kleuterklas en een peuter/instapklas zal gevestigd zijn. Hier was er één reactie.


Anderzijds was er een bevraging voor de 2e en 3e kleuterklas en de lagere school en daar hebben ouders van 44 kinderen gereageerd als zouden zij geïnteresseerd zijn.


Veel ouders hebben zich erop ingesteld dat er geen opvang voorzien is. Er is het vermoeden dat veel ouders niet hebben gereageerd omdat zij nu een oplossing hebben en dit dus  momenteel niet nodig is. Als er opvang zou georganiseerd wordt, zouden zij daar toch eventueel gebruik van maken.


Het schoolbestuur heeft doelbewust de brief opgesteld met het oog om enkel die ouders te laten reageren die er nu al gebruik van zouden maken.


Een van de doelstellingen van het schoolbestuur is om voor het komende jaar meer leerlingen aan te trekken. Woensdagnamiddagopvang is een mooi 'lok'middel hiervoor. Om nu al in te schatten of nieuwe ouders hierin geïnteresseerd zouden zijn, is niet mogelijk.


Het schoolbestuur is de piste nog steeds aan het bekijken Er moet vooral bekeken worden wie voor die opvang dan zou in kunnen staan: de leerkrachten zelf zijn geen kandidaat.


Een vraag van de ouders is dan weer of het niet mogelijk zou zijn om de avondopvang te verlengen van 17.40u tot 18.00u: er werden al een aantal signalen opgevangen dat dit voor vele ouders een goede oplossing zou zijn.


b. Uitnodiging opening Savaanstraat 1 september 2012


Aan de kinderen werd reeds een uitnodiging meegegeven voor het openen van de school op 1 september: dit was verkeerd. De ouders moeten zich dus nog niet inschrijven: een officiële uitnodiging volgt nog in juni.


7. Varia


a. Turnbakken op school


Er is een nieuw systeem op school voor het turngerief: de kinderen nemen hun turngerief mee naar school en leggen die in de turnbak van hun klas. Op het einde van de maand of voor een vakantie nemen de kinderen hun zak dan mee naar huis. Dit systeem zal ook verder gezet worden komend schooljaar in de Savaanstraat.


De meeste ouders vinden dit een grote verbetering. Er zijn zeer veel positieve reacties op, maar er zijn ook een aantal felle reacties tegen dit systeem.


b. 6e leerjaar: fietstocht


De fietstocht met de 6des gaat niet door. Er komt een sportdag in de plaats.


De fietstocht hield zekere risico's in omdat er gemerkt werd dat er heel wat kinderen bij waren die onvoldoende ervaring met fietsen in groep en in de stad hadden. Ook de fietsersbond heeft afgehaakt omwille van de veiligheid.


Er wordt gevraagd of met de leerkrachten kan gekeken worden om toch een aparte sportdag te organiseren voor de 6des, zodat zij ook 'hun' dag hebben om samen afscheid te nemen. Dit kan eventueel naar analogie met de fietstocht: een organisatie van de leerkrachten en leerkrachten LO, maar de uitvoering met medewerking van de ouders in plaats van de leerkrachten LO.


De klasafgevaardigden van de 6des zullen met de leerkrachten contact opnemen om een afscheid te organiseren voor de 6des.


c. Begin van het schooljaar


De eerste week van het schooljaar is het ongelooflijk druk, zeker als je meerdere kinderen op school hebt: invullen administratie, boeken kaften, … Is het niet mogelijk om (bepaalde van) deze zaken al op het einde van het schooljaar te organiseren, bv. door de boeken al op het einde van het schooljaar mee te geven?


Dit is praktisch zeer moeilijk te organiseren. Er zijn nog inschrijvingen tot het begin van het schooljaar zodat het moeilijk is om dat reeds voor de vakantie te organiseren.


VOLGENDE VERGADERING: SEPTEMBER 2012