Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 22 september 2009

Aanwezigen: Klasverantwoordelijken: 1 KS: Mevr. Descamps (Emile), Dhr. Lippens (Clara); 2KS: Mevr. De Clercq (Basha); 3 KS: Dhr. De Visscher (Jérôme), Dhr Nelde (Svea); 1A: Dhr. Putman (Aimée), Dhr. Danckaert Bert (Emile); 1B: Dhr. Meeus (Joschka), Mevr. Leroy (Elise), Mevr. Bobeck (Jasper); 2A: Dhr. Nelde (Tobias), Dhr. Philips (Victor en Evelyne); 2B: Dhr. Maertens (Emeric); 3A: Mevr. Van Vlem (Simon); 3B: Mevr. De Pauw (Iebel), Mevr. Pijpstra (Florianne); 4A: Mevr. De Groo (Nicolas), Mevr. Depuydt (Tristan); 4B: Mevr. Larmuseau (Delphine), Mevr. Van Vlem (Maxime); 5B: Mevr. van Grotenhuis (Alexander); 5C: Mevr. Vuijlsteke (Zelie); 6A: Mevr. Cluydts (Isabel); 6B: Mevr. Dossche (Daniël), 6C: Mevr. De Langhe (Katoo); Mevr. Descamps (Elise); Mevr. Verduyn (Noa), 6D: Dhr Cardon (Collin).

Directeur : Dhr. Eddy Bosschem
Leerkrachten : juf Greet Dubois (1KS), meester Gerrit De Cock (6C), meester Philip O’Neill (5B)
Oudervereniging: Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke 5C), Isabelle De Rijcke (Mevr. Depuydt 4A)

Verontschuldigd
: Mevr. Vanden Heede (Oscar 6B); Mevr. Verlinden (Simon 6A),

AGENDA
1. Uiteenzetting over de verschillende organisaties verbonden aan de school en de taken die ouders daarin opnemen
2. Evenementen
3. Helpende handen
4. Gezonde voeding
5. Mededeling Directie
6. Rondvraag (onderwerpen voor de aanvang van de vergadering aangebracht door de aanwezigen)
7. Varia

VERSLAG

1. Uiteenzetting over de verschillende organisaties verbonden aan de school en de taken die ouders daarin opnemen

1.1. oudervereniging
1.2. schoolraad
1.3. moedervereniging
1.4. dienstbetoon
1.5. boekaniers
Dit is een leesclub voor kinderen, begeleid door ouders. Elke vrijdagmiddag kunnen de kinderen een boek ontlenen en lezen. Er is ondersteuning door een ouder om eventueel moeilijke woorden uit te leggen of na te praten over het boek. Momenteel wordt een opvolger gezocht om dit verder te blijven organiseren. Een ouder is bereid eens te luisteren naar wat dit kan inhouden.

Voor verdere informatie over deze organisaties verwijzen we naar de website van de school (doorklikken naar “basisschool” en “ouders participeren”) of naar deze van de oudervereniging.

2. Evenementen

2.1. Op 24 september organiseert de oudervereniging een lezing door Prof Koen Raes: “Jongeren op de dool in een labyrinthische samenleving.” In zijn voordracht onderzoekt Prof. K. Raes de waardebeleving van jongeren in onze postmoderne samenleving die nog weinig zekerheden en ankers kan aanreiken.

2.2. Dit jaar wordt het eetfestijn op 10 oktober georganiseerd door het team van de basisschool. De brieven werden hiervoor meegegeven. Er is een shift om 18u en vanaf 20u. De scouts zorgt voor animatie van de kinderen. De opbrengst wordt integraal aangewend voor de aankoop van schoolbenodigdheden.

Het eetfestijn gaat door in de refter van het humaniora, er kan geparkeerd worden op de speelplaatsen van de lagere school.

Dit jaar is geen reservering van tafels meer mogelijk. Vorig jaar zorgde de reservering voor spanningen: diegenen die niet reserveerden vonden moeilijk plaats. Sommige ouders betreuren dit: als men niet veel ouders kent is het moeilijk contact te leggen als de klas niet kan samenzitten. Misschien kan men vooraf afspreken op de speelplaats om dan in groep binnen te gaan.

Er wordt een warme oproep gericht aan de klasafgevaardigden om zoveel mogelijk ouders van hun klas te mobiliseren voor een grote opkomst.

2.3. In plaats van het eetfestijn, organiseert de humaniora dit jaar een wijnweekend op 17 en 18 september, telkens van 14 tot 18u.

3. Helpende handen

In het begin van het schooljaar werd hiervoor een brief meegegeven. Deze brief kan nog altijd aangevuld of binnengebracht worden bij de oudervereniging.

4. Gezonde voeding

4.1. Fruit op school
Via mail naar de oudervereniging vroeg een ouder “waarom wordt er niet deelgenomen aan het tutti-fruttiproject?”

De vaste fruitdag op woensdag is er gekomen na uitgebreide bespreking met de klasverantwoordelijken, de oudervereniging, het zorgteam én het lerarenkorps een aantal jaar geleden. Hierbij was men tot de consensus gekomen dat, alhoewel de school voorstander is van fruit op school, de verantwoordelijkheid om fruit mee te geven bij de ouders zelf moet liggen. Niet alle kinderen lusten ook alle fruit, ook de verdeling van het fruit in de school zou praktisch heel wat werk met zich meebrengen.

Ook de aanwezige leraars zijn ervan overtuigd dat de motivatie ook van de ouders moet komen en niet enkel van de school, de ouders hebben een modelfunctie (cfr fluo-hesjes: zie verder).

De directeur preciseert dat de school wel samenwerkt met het tutti-frutti project wat betreft sensibilisering en didactisch materiaal (in de klassen hangt een poster, er wordt fruitkalender bijgehouden, …), er wordt enkel geen fruit aangekocht via het project.

Een ouder stelt vast dat de meeste ouders in de kleuterschool elke dag fruit meehebben, blijkbaar vervalt deze gewoonte van zodra de kleuters naar de lagere school gaan? Ook hier verwijst men naar de verantwoordelijkheid van de ouders, het zijn de ouders die bepalen wat de kinderen meenemen naar school, de gewoonte om elke dag fruit mee te geven kan misschien anderen motiveren?

Een ouder vraagt waarom het fruit in de kleuterschool in de namiddag gegeten wordt en niet in de voormiddag? In de Verdedigingstraat (1ste en 2de kleuterklas) zijn er in de voormiddag nog veel kleuters die melk drinken, ook worden er door velen nog boterhammetjes gegeten, waardoor er dan geen plaats meer is voor fruit.

Enkele ouders vermelden ook dat hun kinderen het gewoon zo druk hebben op de speelplaats dat ze geen tijd hebben om fruit (of zelfs een koek) te eten omdat ze liever spelen, op zich kan men daar toch moeilijk problemen mee hebben.

Algemeen staat iedereen nog altijd achter het besluit dat de school geen fruit moet aankopen, dat de verantwoordelijkheid bij de ouders moet blijven om fruit mee te geven en de kinderen te motiveren om fruit te eten.

4.2. De warme maaltijd op school
Ook hier wordt geciteerd uit dezelfde mail van een ouder die (zeer) ontevreden is over de flexibiliteit, de prijs en de kwaliteit. De mening van de klasafgevaardigden wordt gevraagd.

  • Kwaliteit: het grootste deel van de aanwezigen laat zijn kinderen ’s middags warm eten, er wordt opgemerkt dat de appreciatie van de maaltijd dikwijls afhankelijk is van de persoonlijke smaak van de kinderen. Hierdoor zal de ene ouder al meer tevreden zijn dan de andere ouder, algemeen zijn er geen grote opmerkingen.Een delegatie van de oudervereniging gaat 3x per jaar een maaltijd eten in de refter. De kwaliteit van de maaltijden wordt positief ervaren. Iedereen die geïnteresseerd is kan in de refter komen eten, de oudervereniging kan hiervoor gecontacteerd worden.
  • Flexibiliteit: warme maaltijden kunnen per dag genomen worden en kunnen ’s morgens “besteld” worden in het secretariaat. Deze prijs is iets duurder dan de abonnementen (4,45 € tegenover 4,06€), dit is eerder een princiepsbeslissing: de school wil niet stimuleren dat de kinderen per dag kiezen wat ze wel of niet lusten. De school doet zijn best en dit jaar zijn er 2% meer warme eters.
  • Prijs: geen enkele ouder vindt de maaltijd te duur, er wordt opgemerkt dat men voor deze prijs soep, een maaltijd en dessert krijgt.

Kan de menu van de komende week (weken) op de website/ad valvas geplaatst worden? Ter verduidelijking: enkel kenbaar maken, dus niet bestellen via de website. Sommige ouders koken immers ’s avonds nog eens voor hun kinderen en op die manier kan rekening gehouden worden met wat ze reeds gegeten hebben op school. Ook de kleinere kinderen weten soms niet meer wat ze gegeten hebben. In de kleuterschool (Verdedigingsstraat) wordt het menu wel ad valvas uitgehangen wat het makkelijker maakt voor de ouders om eigen menu’s samen te stellen.
Hier komt de bedenking of dit wel opvoedkundig verantwoord is, de school wenst geen mogelijkheid om à la carte te beslissen. De directeur informeert naar de situatie in het humaniora.

Op dinsdag wordt sinds dit jaar aan de leerlingen van de humaniora een alternatieve schotel aangeboden en elke donderdag wordt nu een pastaschotel aangeboden aan de leerlingen van de Basisschool. Het project wordt op het einde van het jaar geëvalueerd.

5. Mededeling Directie

5.1.Fluo hesjes
Voortaan dragen de kinderen fluo hesjes met het embleem van het Sint-Barbaracollege als ze in groep de school verlaten. Dit onderwerp werd reeds aangehaald bij de bespreking fruit op school waarbij ook wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie van de ouders in het verkeer.

De directeur stelt de vraag of we hier niet aan “overkill” doen: veel kinderen en ouders dragen zelfs geen fluo hesje op de fiets als ze naar school rijden. Een ouder stelt dat men moet focussen op het positieve namelijk een betere zichtbaarheid. Volgens Mr Gerrit geven een fietshelm en fluo hesje een vals gevoel van veiligheid, een studie toont aan dat auto’s minder afstand houden. Over de veiligheid van de kinderen is er nooit discussie geweest.

5.2. Bouwproject
Als afsluiting van de vergadering werd aan de computers plaatsgenomen voor een digitale voorstelling van de verbouwingsplannen.

5.3. Eetfestijn
Zoals hierboven aangehaald zijn er dit jaar geen gereserveerde plaatsen.

5.4. Vervanging
Juf Isabelle (3B) gaat op zwangerschapsrust en wordt vanaf 28 september tot aan de paasvakantie vervangen door juf Femke De Witte.

6. Rondvraag

6.1. Kan er een frigo voorzien worden voor de boterhammen in de nieuwbouw? Momenteel worden de boterhammen in elke klas in een curver-box verzameld en juist voor de middag naar de refter gebracht. De directeur zal de vraag voorleggen aan het directiecomité.

6.2. De politie geeft dikwijls bekeuringen aan de school wanneer er net een activiteit is voor de ouders: kan de school niet eens spreken met de politie?
Moeilijk :)
De politie kiest dikwijls het begin van het schooljaar uit en andere drukke momenten om verkeerd parkeren te ontmoedigen voor de rest van het jaar… Dit is zo voor alle scholen in de binnenstad.

7. Varia

7.1. Kunnen de e-mailadressen van de ouders op de klas-adressenlijst vermeld worden? De directeur stelt dat dit op initiatief van de klasverantwoordelijke kan rondgegeven worden, dit gebeurt niet standaard door de school.

7.2. De correspondentie van de ouders (brieven en e-mails) worden bij voorkeur vooraf voorgelegd aan de school. Brieven worden dan gekopieerd en verspreid in de klas door de school, e-mails worden door de klasafgevaardigde rondgestuurd, na goedkeuring door de school.

7.3. Is het niet mogelijk om de blauwe formulieren per gezin in te vullen in plaats van 1 formulier per kind? De directeur vermeldt dat dit voor de administratieve medewerker veel werk is aangezien het ook niet altijd duidelijk is wie broer en zus is of wie op hetzelfde adres woont. Hij vraagt dit na op het secretariaat.
Toegevoegd antwoord van de directeur: de blauwe inlichtingenformulieren blijven noodzakelijk per individuele leerling (o.a. omdat per kind heel wat gegevens moeten aangeduid worden: middagregime, vieruurtje, avondstudie, tijdschriften, turnuniform, bijzondere (medische) kenmerken, … Ook voor de dienst facturatie is een individuele fiche noodzakelijk.

VOLGENDE VERGADERING: 25 JANUARI 2010