Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 20 april 2010

Aanwezigen: 1 KS: Dhr. Lippens (Clara); 3 KS: Dhr Nelde (Svea); 1A: Dhr. Putman (Aimée); 1B: Mevr. Leroy (Elise), Mevr. Bobeck (Jasper); 2A: Dhr. Nelde (Tobias); 2B: Dhr. Maertens (Emeric); 3A: Mevr. Van Vlem (Simon); 3B: Mevr. De Pauw (Iebel), 4A: Mevr. De Groo (Nicolas), Mevr. Depuydt (Tristan); 4B: Mevr. Van Vlem (Maxime); 5C: Mevr. Vuijlsteke (Zelie); 6A: Mevr. Verlinden (Matthias); 6B: Mevr. Vanden Heede (Oscar); 6C: Mevr. De Langhe (Katoo)

Directeur: Dhr. Eddy Bosschem; Leerkrachten: Juf Lieve Lehardy (2KS), Meester Philip O’Neill (5B), Meester Gerrit De Cock (6C); Oudervereniging: Benedikte Dervaux-Van Garsse; Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke - 2KS)

Verontschuldigd: 1KS: Mevr. Descamps (Emile), 2KS : Mevr. De Clercq (Basha); 3 KS: Dhr. De Visscher (Jérôme), 1A: Dhr. Danckaert Bert (Emile), 1B: Dhr. Meeus (Joschka), 2A: Dhr. Philips (Victor en Evelyne), 3B: Mevr. Pijpstra (Florianne); 4B: Mevr. Larmuseau (Delphine) , 5B: Mevr. van Grotenhuis (Alexander); 6A: Mevr. Cluydts (Isabel), 6B: Mevr. Dossche (Daniël), 6C: Mevr. Verduyn (Noa), Mevr. Descamps (Elise); 6D: Dhr Cardon (Collin).

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd

2. Bouwplannen : schooljaar 2010-2011

2.1. Tot op heden is de subsidieaanvraag nog steeds niet goedgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat de bouwplannen momenteel opgeschoven zijn tot oktoberdecember 2010: pas na de goedkeuring kan een openbare aanbesteding uitgeschreven worden en de termijn voor toekenning moet in acht genomen worden.

Momenteel komen de inschrijvingen voor het 6e leerjaar niet op gang. In tegenstelling daarmee zit het 4e leerjaar nu reeds vol.

V: hoe zit het met sporten/zwemmen op de nieuwe locatie?
A: het zwemregime wordt veranderd. De locatie (Van Eyck) blijft, de zwemduur zal langer zijn, maar de frequentie van de zwembeurten zal verminderd worden (wegens langere afstand en dus langer op weg). Althans, indien alles door de sportdienst van de stad Gent goedgekeurd wordt… (Is wel reeds mondeling toegezegd.)
Wat beweging betreft, is er een overdekte binnenruimte die gebruikt zal kunnen worden, maar deze is nog beperkter dan de turnzaal die er momenteel in de basisschool is.

Sowieso zal er zeer inventief moeten omgegaan worden met de hele ruimte door alle leerkrachten: mathematisch passen alle klassen in het gebouw, maar sommige lokalen zijn zeer nipt. Dit zal ook gevolgen hebben voor o.a. de computers in de klassen. Behalve het lokaal van de 3KS, moeten alle lokalen nog onder de leerkrachten verdeeld worden.

De beperkte beschikbare ruimte en o.a. het dubbel gebruik van beschikbare open ruimte hebben ook invloed op de activiteiten buiten de schooluren: ballet, dactylo, jazzdance, crea-atelier, schaken, ... zullen volgend schooljaar niet ingericht worden.
Judo zou kunnen doorgaan op woensdagmiddag van 12u30 tot 14u00.

De school mag gebruik maken van de groene zone van de Bijloke campus. Er is ook een klein parkje verder op de Bijloke dat afgeschermd is. Dit zijn mogelijkheden, maar bijna uitsluitend bij goed weer. Er zijn ook geen sanitaire voorzieningen op die plaatsen. Er zal ook geschrankt/geschoven worden met de speeltijden: de middagpauze zal verkort worden terwijl de andere speeltijden verlengd zullen worden. Het gebrek momenteel aan aparte sportruimte hypothekeert heel veel. Hopelijk komt hier nog verandering in.

2.2. Verhuis
Op heden is het gebouw in Bijlokehof nog niet goedgekeurd door de inspectie. De school vraagt momenteel alle nodige attesten (elektriciteit, brandveiligheid, verwarming,...) aan en de inspectie komt opnieuw keuren in augustus. De directie heeft er alle vertrouwen in dat het gebouw zal goedgekeurd worden bij de volgende inspectie.

30 juni-1 juli: op deze data vraagt de school de ouders om te helpen inpakken / verhuizen. Er wordt een professionele firma ingehuurd voor de effectieve verhuis (transport), maar alle materiaal moet beneden op de speelplaats verzameld worden en in Bijlokehof naar de juiste lokalen gebracht worden. (nvdr: inmiddels is deze datum achterhaald en is de verhuis uitgesteld tot - minimum - de Kerstvakantie 2010-2011. De ouders zullen van nieuwe data op de hoogte gehouden worden)

Het voorstel wordt gelanceerd dat de school een brief met een soort takenlijst rondstuurt (naar analogie met de brief Helpende Handen voor het schoolfeest) waarop de ouders zich kunnen inschrijven. De directeur vraagt de hulp aan de klasafgevaardigden om de ouders van hun klas te mobiliseren om zoveel mogelijk hulp te krijgen.
Punten mee te nemen in de brief: de mogelijkheid dat er opvang is voor de kinderen (de kinderen zijn thuis en als bv de scouts zou voor opvang kunnen zorgen, zou dat handig zijn), uurblokken waarop ingeschreven kan worden, ...

3. De maximumfactuur

Een artikel dat verschenen is in de Standaard wordt rondgedeeld: daarin wordt verduidelijkt dat de overheid stappen zal ondernemen tegen verenigingen die opgericht werden om de maximumfactuur te omzeilen.

Dit artikel bevestigt de beslissing van de school om de richtlijnen van het decreet na te leven en dit niet proberen te omzeilen.

4. Schoolfeest: helpende hand

De directeur deelt de brief uit die vrijdag zal meegegeven worden met de leerlingen betreffende de helpende ouders op het schoolfeest. Er zijn drie blokken en vooral de middenste blok is goed gevuld. Alle posten gedurende alle blokken zijn volzet, maar de directeur vraagt of de klasafgevaardigden toch nog eens zouden willen rondvragen of zij nog een paar ouders kunnen vinden om als reserve te dienen (voor het geval ouders niet komen opdagen) tijdens die eerste (13u30-15u00) en laatste blok (16u30-18u00).

Door de verbouwingen bestaat de kans dat er volgend jaar geen schoolfeest zal zijn wegens de te beperkte ruimte. Dit zal nog nader bekeken worden.

5. Mededeling Direktie

(zie punt 2.2)

6. Rondvraag

6.1. Koelhouden van de boterhammen
Tijdens de eerste vergadering van 22 september 2009 is dit punt al kort besproken (zie punt 6.1.).

Mevr. Leroy heeft dit verder onderzocht en heeft een voorstel meegebracht. Het idee gaat uit van bewaring in een koele(re) ruimte.
Op de (toekomstige) site van de basisschool zal er geen koele ruimte komen: alle keuken’aangelegenheden’ blijven op de humaniora.

De directeur dacht aan een (kleine) koelkast per klas, maar momenteel is dit financieel niet haalbaar. Het idee is nog niet verworpen en men bekijkt andere mogelijkheden. Een andere ouder stelt een isomobox voor, wat heel goed isoleert, voldoende lang bewaart en relatief goedkoop is. Dit zal ook verder bekeken worden.

6.2. Warme maaltijden schooljaar 2010-2011
Tot op heden - en met de huidige stand van zaken - is er geen mogelijkheid gevonden om volgend schooljaar warme maaltijden te kunnen geven. Op de nieuwe locatie is geen infrastructuur aanwezig, geen afwasmogelijkheden, een beperkte boterhammenrefter bevindt zich op de 3de verdieping. Warme maaltijden in Bijlokehof zijn niet te organiseren.

Momenteel zijn er drie grote groepen eters: de warme eters en 2 groepen boterhammeneters. Over de middag zal er in Bijlokehof sowieso ook in shifts gewerkt worden: enerzijds eters en anderzijds kinderen die zullen spelen. Logisitiek is het moeilijk om plaats te vinden voor alle kinderen onder de middag en men denkt nu aan een broodrefter in 3 shiften die op korte tijd (1u05) opeenvolgend zullen eten.

De bestaande infrastructuur van de humaniora kan niet beschikbaar worden gesteld voor warme maaltijden omdat dezelfde infrastructuur nodig is voor de humaniora. In de ‘normale’ situatie moet de basisschool de refter voor de leerlingen van de humaniora ontruimen tegen 12u15 zodat het praktisch niet mogelijk is.

Gebruik van de refter van hogeschool Gent op de Bijlokecampus was ook niet mogelijk omdat de school de refter al moest ontruimen tegen 11u45. Dit zou betekend hebben dat de school de middagpauze al zou moeten beginnen om 11u wat een discrepantie zou betekenen in de dagindeling.

Besluit: rond warme maaltijden is er op heden nog steeds geen realistische en bruikbare oplossing gevonden, rekening houdend met de beperktere middagpauze.

(nvdr: wegens het uitstellen van de verhuis - zie punt 2.2. - is de school inmiddels nieuwe mogelijkheden aan het onderzoeken om alsnog warme maaltijden te kunnen aanbieden. De ouders zullen hiervan op de hoogte gehouden worden)

7. Varia

7.1. Zijn er bij de bouwplannen energiebesparende maatregelen zoals zonnepannelen, extra isolatie, groendak, ... voorzien?
Er zullen geen zonnepanelen geplaatst worden. Wel zal de school optereren voor een gecombineerd warmtesysteem (zoals bv. warmtepomp en klassieke verwarming) met circulerende lucht (aanzuigen verse lucht en wegblazen vuile lucht; warmwisselaarssysteem) zodat de lucht in de klaslokalen constant ververst worden. De ramen zullen bv. niet open kunnen (zie analogie met een aircondioning in een wagen waarbij de ramen ook gesloten blijven).

7.2. Hoe zien de leerkrachten de verbouwingen/verhuis zitten?
Juf. Lieve heeft zich voorgenomen het van dag tot dag te bekijken.
Mter. Gerrit bekijkt het als een dieet: vele zaken die de laatste jaren opgebouwd zijn en waardoor de leerkrachten nu in een luxe positie zitten, zullen niet meer uitvoerbaar zijn. Het zal niet eenvoudig zijn maar het is te doen omdat je weet dat het voor een beperkte periode zal zijn en dat het vooruitzicht zeer positief is. Mter Gerrit heeft zijn bedenkingen, maar hij heeft er wel vertrouwen in.

7.3. Zijn er fietsenstallingen in het nieuwe gebouw? Er is plaats buiten op straat, niet in het gebouw.

Volgende vergadering: 21 september 2010