Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag algemene vergadering oudervereniging 29 september 2015

Verslag van de algemene vergadering van de VZW, die doorgaat op dinsdag 29/9/2015 vanaf 19h30 in de muzenzaal.

De vergadering wordt geopend door Jean-Pierre Berwouts, voorzitter, na registratie van de aanwezigen en noteren van de volmachten. Sandra Pattyn wordt aangesteld als secretaris en Bruno Van Vlem als stemopnemer.

Goede avond beste ouders, directie

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten.

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit:

 1. verslag afgelopen werkingsjaar
 2. rekening 2014-2015
 3. begroting 2015-2016
 4. kwijting aan de bestuurders
 5. verkiezing nieuwe bestuurders.

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Algemene vergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 29 september 2015

Heeft zich verontschuldigd: Fabrice Dubrulle

1. Verslag afgelopen werkingsjaar

Als verslag stip ik de belangrijkste werkgroepen aan van het afgelopen werkingsjaar:

 • Klasafgevaardigden basisschool
 • Helpende handen
 • Koor en orkest
 • Vrienden van Sint Barbara
 • Schoolraad basisschool en humaniora
 • Algemene vergadering
 • Website, PR  & communicatie
 • Retoricabal
 • menucommissie
 • Gezondheid en preventie
 • Edith Stein - mobiliteit.

Op de website van de OV kan u de verslagen van alle vergaderingen aan treffen.

2. Rekening 2014-2015

Als inkomsten hebben we de lidgelden voor 10.813 euro. Financiële opbrengsten: 64 euro.

Bij de uitgaven vinden we:

 • bijdrage voor materiaal humaniora – 5040 euro
 • bijdrage voor materiaal basisschool –2960 euro
 • afboeking werkkapitaal balcomité – 1000 euro
 • eindejaar & wedstrijdcadeau ’s : 732 euro
 • kosten voor de algemene vergadering + bijz. alg verg -  890 euro
 • een 217 euro aan werkingskosten en verzekering
 • neerlegging jaarverslag Belg Staatsblad – 123 euro.

We sluiten het jaar af met een negatief saldo van 85 euro.

3. Begroting 2015-2016

Hiervoor voorzien we: inkomsten ongeveer 10.050 euro.

Als uitgaven hebben we:

 • de startsom voor het retoricabal
 • basisschool : mezzanine in de peuterklas / Fluo hesjes voor uitstappen / basketbaldoelen voor de bovenspeelplaats - 2960 euro
 • humaniora : bijdrage aan zitbanken voor de speelplaats, materiaal voor de LO lessen (tennis / badminton) , nieuwe computers voor in de klassen (40/24) - 5040 euro
 • algemene vergadering + bijzondere algemene vergadering - 1000 euro
 • geschenken bij Schoolfeest en eindejaar - 500 euro
 • werkingskosten - 350 euro.

Positief saldo: 200 euro.

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen. 

4. Kwijting van de Bestuurders

Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Wim Declerck. Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven bv. bij een volgende vergadering.

5. Verkiezing van een deelvan het bestuur

Er zijn 5 personen die zich niet meer herverkiesbaar stellen voor de oudervereniging: Mw Marleen van Wemmel, Mw Lieve Storme, Dhr Bert Danckaert, Dhr Wim Declerck en Jean-Pierre Berwouts. Ze maakten deel uit van verschillende werkgroepen. Ik wil hen langs deze weg ook hartelijk bedanken voor hun inzet voor de oudervereniging.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:

Carmen Cloet, Arnd Nelde, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Bruno Van Vlem.

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar:

 • Mw Karen Broeckx
 • Mw Cristina Mirande Gozalvez
 • Mw Aagje Vanwalleghem
 • Dhr Steven Maertens
 • Dhr Wim Dhaenens
 • Dhr Patrick Janssens
 • Dhr Fabrice Dubrulle
 • Mw Jessy De Block
 • Dhr Frederic Beele
 • Dhr Vic De Jaegher
 • Dhr Christophe Tuypens

Gezien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, in casu 9, houden we een verkiezing. Elke deelnemer aan de vergadering ontving een biljet met daarop de namen van de kandidaten. Elk kan 9 stemmen uitbrengen (een per kandidaat) om zodoende de 9 mandaten te verkiezen voor de volgende 2 jaren.

Mag ik u vragen om nu uw stem uit te brengen. We halen meteen de stembriefjes op.

Ophalen van de stembrieven - Telling der stemmen (Carmen, Arnd, Sandra, Bruno)

De verkozen kandidaten voor een mandaat van 2 jaar in de OV zijn:

 • Herverkozen leden van de Raad van Bestuur:

1. Karen Broeckx

2. Steven Maertens

3. Fabrice Dubrulle

4. Frederic Beele

 • Als nieuwe leden van de Raad van Bestuur:

5. Cristina Miranda Gozalvez

6. Aagje Vanwalleghem

7. Jessy De Block

8. Vic De Jaegher

9. Christophe Tuypens

Ik wil hen dan ook hartelijk welkom heten in onze oudervereniging en we reken op hun inzet om er dit jaar tegenaan te gaan. De andere kandidaten wil ik uiteraard bedanken voor hun interesse. We willen jullie graag betrekken bij de werking van De Vrienden van Sint-Barbara of de oudervereniging in de loop van het jaar. Op sommige momenten rekenen we op ieders medewerking.

Voor de nieuwe leden van het bestuur: de volgende vergadering van OV gaat door op 6 oktober om 20 uur. We komen samen in het Vandenbossche klaslokaal van de humaniora.

Bij dezen verklaar ik de algemene vergadering om 20h15 voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.

We gaan zo meteen verder met de voordracht van Dhr Rik Coolsaet die doorgaat in samenwerking met de moedervereniging. Na de voordracht is er gelegenheid om bij te praten bij een drankje en een hapje.