Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag algemene vergadering oudervereniging 26 september 2013

Goede avond beste ouders, directie

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten.

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit:

 1. Verslag afgelopen werkingsjaar
 2. Rekening 2012-2013
 3. Begroting 2013-2014
 4. Kwijting aan de bestuurders
 5. Verkiezing nieuwe bestuurders

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Algemene vergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 26 september 2013

Hebben zich verontschuldigd: Philippe Delforge en Sandra Pattyn

1. Verslag afgelopen werkjaar

De werking van het afgelopen jaar, wil ik toelichten door de verschillende werkgroepen bondig te overlopen. De werkgroepen van het afgelopen werkingsjaar waren:

 • Boekenverkoop: jaarlijkse organisatie voor laatste jaars lagere – 1ste jaars humaniora (eind van schooljaar)
 • Klasafgevaardigden basisschool: 3 vergaderingen geanimeerd; activiteiten met elke klas, eindejaarsgeschenken leraren en taakleerkrachten; vraagbaak voor ouders, nieuwe schoolgebouwen
 • Helpende handen: kostbare lijst die we jaarlijks opbouwen en aanwenden bij de verschillende schoolactiviteiten
 • Koor en orkest: ad hoc ondersteuning bij weekends en optredens
 • Dienstbetoon: continue participatie van aantal leden bij dienstbetoon – link met OV
 • Schoolraad basisschool en humaniora: actieve participatie van verschillende leden
 • Schoolblad; bijdragen vanuit de oudervereniging
 • Algemene vergadering: spreker van deze avond
 • Website, PR  & communicatie : aandacht om de initiatieven van het college via Website en andere media een bredere bekendheid te geven
 • Retoricabal: waar jaar na jaar goede resultaten bekomen worden en waarbij de aandacht zal gaan naar algemene organisatie, locatie, geluidsniveau en drankverbruik
 • Gezondheid: HPV inentingen – brief voor de ouders
 • Kerstmarkt: eerste initiatieven voor een kersthappening op de basisschool

2. Rekening 2012-2013

Als inkomsten hebben we de lidgelden voor 10.243 euro. Financiële opbrengsten: 132 euro.

Bij de uitgaven vinden we:

 • Bijdrage voor de beamers  humaniora: – 3.333 euro
 • Bijdrage voor aanschaf digiborden en recreatiemateriaal speelplaats  basisschool: – 3.333 euro (2 jaar)
 • Eindejaar gelegenheden: - 330 euro, prijs studie inzet proclamatie laatstejaars
 • kosten voor de algemene vergadering + bijz. alg verg: - 405 euro
 • een 451 euro aan algemene kosten

We sluiten het jaar af met een positief saldo van 2523 eur.

3. Begroting 2013-2014

 • Inkomsten: ongeveer 9.100 euro
 • Als uitgaven hebben we:
  • de startsom voor het retoricabal
  • bijdrage aan sportmateriaal turnzaal  lagere school (2.500 euro)
  • bijdrage aan sportmateriaal nieuwe sportzaal voor de humaniora (5.000 euro)
  • Algemene vergadering + bijzondere algemene verg (1.000 euro)
  • Geschenken bij Schoolfeest (100 euro)eindejaar (300 euro), proclamatie (200 euro)- totaal (600 euro)
  • Algemene kosten 500 euro
 • Negatief  saldo: 500 euro

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen. 

We verhogen onze bijdragen aan de schoolinitiatieven (5.000-7.500 euro) en reserveren een deel van het positief saldo van dit jaar als extra reserve voor het retoricabal (andere organisatie dit jaar met hoger financieel risico.)

4. Kwijting aan de bestuurders

Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Wim Declerck, Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven – bv. bij een volgende vergadering.

5. Verkiezing nieuwe bestuurders

Er is 1 persoon die zich niet meer herverkiesbaar stelt voor de oudervereniging: Mw. Veronique Dervaux. Veronique maakte deel uit van de werkgroepen Dienstbetoon, Boekenverkoop, Helpende handen & kerstmarkt. We zullen haar openhartige en betrokken vragen moeten missen op de volgende vergaderingen.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:

 • Sandra Pattyn
 • Jan Vande Moortel
 • Philippe Delforge
 • Helene Van Hoorebeke
 • Marleen Van Wemmel

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar: Er zijn 9 mandaten te begeven.

 • Lieve Storme-Vanschoubroek
 • Wim Declerck
 • Benedikte Van Garsse
 • Karen De Groote-Broeckx
 • Frederic Beele
 • Michael Boedts
 • Patrick Verboven
 • Bert Danckaert
 • Fabrice Dubrulle
 • Steven Maertens
 • Jean-Pierre Berwouts

Gezien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, in casu 9, houden we een verkiezing. Elke deelnemer aan de vergadering ontving een biljet met daarop de namen van de kandidaten. Elk kan 9 stemmen uitbrengen (een per kandidaat) om zodoende de 9 mandaten te verkiezen voor de volgende 2 jaren.

Uitdelen briefjes bij aankomst en inschrijving - Stemmen - Ophalen briefjes - Telling

Bij telling van de stemmen is een ex aequo opgetreden voor de 14de en 15de verkozene. De statuten voorzien 14 leden die deel uitmaken van de raad van bestuur.

Na beraadslaging is aan de algemene vergadering middels handopsteking de goedkeuring gevraagd en bekomen om een bijkomend lid te coöpteren zonder stemrecht.

Deze coöptatie zal op de eerstvolgende vergadering uitgevoerd worden.

De verkozen kandidaten voor een mandaat van 2 jaar in de OV zijn:

 • Lieve Storme-Vanschoubroek
 • Wim Declerck
 • Benedikte Van Garsse
 • Karen De Groote-Broeckx
 • Frederic Beele
 • Michael Boedts
 • Bert Danckaert
 • Fabrice Dubrulle
 • Steven Maertens
 • Jean-Pierre Berwouts

Voor de nieuwe leden van het bestuur: de volgende vergadering van OV gaat door op 8 oktober om 20 uur in lokaal Van Den Bossche.

Bij dezen verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.