Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Algemene Vergadering oudervereniging 23 september 2010

Goede avond beste ouders, directie

dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten. (Iedereen ingeschreven en getekend? Neerlegging bij griffie)

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit:
1. verslag afgelopen werkingsjaar
2. rekening 2009-2010.
3. begroting 2010-2011.
4. kwijting aan de bestuurders
5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Algemene vergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 23 september 2010

Verontschuldigd: Lieve Feremans, Wim Declerck, Frank Raat.

1. De werking van het afgelopen jaar
Deze wil ik toelichten door de verschillende werkgroepen bondig te overlopen:

Boekenverkoop: jaarlijkse organisatie voor laatste jaars lagere – 1ste jaars humaniora (eind van schooljaar)

Klasafgevaardigden: 3 vergaderingen geanimeerd; activiteiten met elke klas, eindejaarsgeschenken leraren en taakleerkrachten; vraagbaak voor ouders, initiatieven rond fruit op school; kwaliteit maaltijden op school; nieuwe schoolgebouwen: – warme maaltijden - communicatie; evaluatie kerstboomverkoop, respect op de speelplaats

Moedervereniging – Helpende handen: kostbare lijst die we jaarlijks opbouwen en aanwenden bij de verschillende schoolactiviteiten

Koor en orkest: ad hoc ondersteuning bij weekends en optredens

Dienstbetoon: continue participatie van aantal leden bij dienstbetoon + aanpassing van de statuten en de deelnemers vanuit OV

Schoolraad basisschool en humaniora: actieve participatie van verschillende leden

Schoolblad: bijdragen vanuit de oudervereniging

Algemene vergadering: spreker van deze avond

Website: verslagen; nieuws en kalenders met elkaar verbonden; besteding lidgelden; werkgroep gezondheid: wondverzorging, geluidsoverlast; rubriek nieuwtjes

Retoricabal: vijfde jaar van dendenderende resultaten van de leerlingen + balans vinden tussen grote namen aantrekken en kosten onder controle houden

Gezondheid: wondverzorging, geluidsoverlast, alcoholgebruik, luizen

Feestcomité: nazicht kwaliteit – audit - van middagmaal + coördinatie van OV met alle schoolfestiviteiten

2. Rekening 2009-2010
Als inkomsten hebben we de lidgelden voor € 7.290 en € 1.030 van de kerstbomenverkoop.

Bij de uitgaven vinden we
- Bijdrage voor de aanschaf materiaal biologielokaal humaniora: € 3.333
- Bijdrage voor aanschaf informaticamateriaal basisschool: € 1.667
- Aanschaf veiligheidsjasjes: € 850 euro
- Aanschaf Radio cassettes : € 1.039 euro
- Cadeaubonnen voor schaaktoernooi op schoolfeest: € 90
- Eindejaarsgelegenheden: leraren: € 275 / leerlingen: € 150
- Kosten voor de algemene vergadering + bijz alg verg: € 430
- Een € 311 aan algemene kosten
We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 180.

3. Begroting 2010-2011
Voor de begroting 2010-2011 voorzien we als inkomsten ongeveer € 7.000.

Als uitgaven hebben we:
- de startsom voor het retoricabal,
- bijdrage aan informatisering klassen voor de lagere school: € 1.667
- bijdrage aan informatisering klassen voor de humaniora: € 3.333
- Algemene vergadering: € 500
- Geschenken bij schoolfeest (€ 100), eindejaar (€ 300), proclamatie (€ 200); totaal: € 600
- Algemene kosten € 500 euro

Klein batig saldo: € 400

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen.

4. Kwijting aan de bestuurders
Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Wim Declerck, Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven bv. bij een volgende vergadering.

5. Verkiezing van een deel van het bestuur
Er zijn dit jaar 2 persoon die zich niet meer herverkiesbaar stellen voor de oudervereniging: mevr. Isabel De Rycke & mevr. Veronique Henehene.

Ik dank hen voorhun jarenlange belangrijke en onverdroten inzet in de oudervereniging waar zij actief waren in de werkgroepen klasafgevaardigden basisschool, algemene vergadering, dienstbetoon, schoolraad basisschool, boekenverkoop lagere – 1ste jaar humaniora, feestcomité en menucommissie.

We zullen hun actieve inbreng missen op de volgende vergaderingen.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:
Lieve Feremans
Lieve Storme
Marie Luce Krekels - Hendrickx
Wim Declerck
Benedikte Dervaux
Frederic Beele
Patrick Verboven
Steven Maertens
Jean-Pierre Berwouts

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar. Ik stel u de 8 kandidaten voor:
Frank Raat
Sandra Pattyn
Jan Vande Moortel
Bart Vanden Berghe
Helene Van Hoorebeke
Marleen Van Wemmel
Geert Verschraegen
Annick Audernaert

Gezien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, in casu 5, houden we een verkiezing. Elke deelnemer aan de vergadering ontvangt een biljet met daarop de namen van de kandidaten. Elk kan 5 stemmen uitbrengen (een per kandidaat) om zodoende de 5 mandaten te verkiezen voor de volgende 2 jaren.

Uitdelen briefjes - Stemmen - Ophalen briefjes - Telling

De verkozen kandidaten voor een mandaat van 2 jaar in de OV zijn:
1. Sandra Pattyn
2. Frank Raat
3. Helene Van Hoorebeke
4. Marleen Van Wemmel
5. Jan Vande Moortel

Ik wil hen dan ook hartelijk welkom heten in onze oudervereniging en reken op hun inzet om er dit jaar tegenaan te gaan. De andere kandidaten wil ik uiteraard bedanken voor hun interesse en inzet. We zullen zeker de kans hebben om in de loop van het jaar op u beroep te doen voor de oudervereniging. Wij rekenen bij voorbaat op ieders medewerking.

Voor de nieuwe leden van het bestuur: de volgende vergadering van OV gaat door op 12 oktober om 20 uur in lokaal Van Den Bossche.

Bij deze verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.