Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Algemene Vergadering 27 september 2007

Goede avond beste ouders.

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten.

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit :

 1. verslag afgelopen werkingsjaar
 2. rekening 2006-2007
 3. begroting 2007-2008
 4. kwijting aan de bestuurders
 5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij dezen verklaar ik de vergadering voor geopend.

Jaarvergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 27 september 2007.

Hebben zich verontschuldigd: Lieve Feremans, Frank Raat

De werking van het afgelopen jaar, wil ik toelichten door de verschillende werkgroepen bondig te overlopen:

De werkgroepen van het afgelopen werkingsjaar

De werkgroepen van het afgelopen werkingsjaar waren:

 • Boekenverkoop: jaarlijkse organisatie voor laatste jaars lagere – 1ste jaars humaniora (eind van schooljaar)
 • Klasafgevaardigden: 3 vergaderingen geanimeerd; activiteiten met elke klas, eindejaarsgeschenken leraren en taakleerkrachten; vraagbaak voor ouders, initiatieven zoals drinkwaterfonteintje (basisschool) en verkeersveiligheid rond de school.
 • Moedervereniging – Helpende handen: kostbare lijst die we jaarlijks opbouwen en aanwenden bij de verschillende schoolactiviteiten;
 • Koor en orkest: ad hoc ondersteuning bij weekends en optredens
 • Dienstbetoon: continue participatie van 2 leden bij dienstbetoon + hulp bij trends: ook dit jaar staat er heel wat te gebeuren in combinatie met 175 jaar SB – gezamenlijke sponsoring.
 • Schoolraad basisschool en humaniora: actieve participatie van verschillende leden
 • Schoolblad; bijdragen vanuit de oudervereniging; voorstel van een redactieraad,
 • Algemene vergadering: spreker van deze avond.
 • Website: overdracht van vorige website naar nieuwe omgeving afgewerkt; voorstel tot opzetten van een onderhoudsstructuur. + volgende stappen
 • Retoricabal: tweede jaar van dendenderende resultaten van de leerlingen + de wens om elk jaar nog een stapje verder te gaan.
 • Behoud van de kerk: initiatieven opzetten die kaderen in het masterplan van het college – overstijgend aan OV – ook andere geledingen hierbij betrokken
 • Gezondheid: volgend jaar nog meer nadruk op preventie – gezien vaststelling van een steeds jongere leeftijd van aanraking met drugs, alcohol e.d.
 • Feestcomité: nazicht kwaliteit – audit - van middagmaal + coördinatie van OV met alle schoolfestiviteiten.
 • Overleg met andere jezuïetencolleges: vorig jaar niet actief geweest.
 • Ondersteuning voor het college archief aangeboden.

Rekening 2006-2007

Wat onze financiële toestand betreft voor 2006-2007:

Als inkomsten hebben we de lidgelden: voor 6.846 euro.

Bij de uitgaven vinden we

 • de aanschaf van geluidsinstallatie voor de muzenzaal van de humaniora voor een goede 6.700 euro
 • Vernieuwing van schoolmeubilair – samen met Dienstbetoon – onze bijdrage 7500 euro
 • cadeaubonnen voor schoolfeest, eindejaarsgelegenheden: leraren / leerlingen
 • kosten voor de vorige algemene vergadering 1338 euro
 • een 629 euro aan algemene kosten

We sluiten het jaar af met een negatief saldo.

Begroting 2007-2008

Voor de begroting 2007-2008 voorzien we:

 • Inkomsten: ongeveer 6800 euro
 • Als uitgaven:
  • de startsom voor het retoricabal,
  • aanschaf van multimedia materiaal voor de lagere school
  • aanschaf van materiaal om de biologieklas in te richten voor de humaniora

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen.

Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Yves Verstraete, Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven – bv bij een volgende vergadering.

Verkiezing van een deel van het bestuur

Er zijn dit jaar 2 personen die zich niet meer herverkiesbaar stellen voor de oudervereniging.

 • Serge Heirbrant
 • Brigitte Christiaens

Ik dank hen voor hun belangrijke en onverdroten inzet in de oudervereniging.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:

 • Frank Raat
 • Sandra Pattyn
 • Veronique Henehene
 • Jan Vande Moortel

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar: Ik stel u de kandidaten voor. Terwijl ik een woordje voorlees mag ik vragen dat de kandidaat zich even rechtstelt.

 • Yves Verstraete
 • Lieve Feremans
 • Lieve Storme
 • Marie Luce Krekels
 • Wim Declerck
 • Peter De Brouwer
 • Benedikte Dervaux
 • Frederic Beele
 • Jan Cooreman
 • Jean-Pierre Berwouts

Gezien er evenveel kandidaten zijn als te begeven mandaten, moeten we geen verkiezing houden en zijn alle kandidaten bij deze verkozen.

Ik wil iedereen dan ook hartelijk welkom heten in onze oudervereniging en reken op hun inzet om er dit jaar tegenaan te gaan.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat we een wijziging van de statuten willen doorvoeren, zodat de financiële verrichten met de bank vlotter kunnen verlopen.

Vandaag – verwijzend naar onze statuten volgens de bank – moeten alle bestuurders + 1 zich eigenlijk melden bij de bank voor handtekening.

Deze beoogde wijziging, voor volgend jaar voor te bereiden, zal dienen om aan 2 bestuurders de bevoegdheid te geven om financiële verrichtingen uit te voeren.

Voor de nieuwe leden van het bestuur:

De volgende vergadering van OV gaat door op 9 oktober om 20 uur in lokaal Van Den Bossche.

Bij deze verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.

Dan rest mij nog de aangename taak u uit te nodigen voor de voordracht van dhr Luc Devoldere in de muzenzaal;

Na de voordracht is er nog een receptie, zodat we de kans hebben om met de spreker verder van gedachten te wisselen en/of om met elkaar kennis te maken.

Nog een prettige avond.