Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Algemene Vergadering 25 september 2008

Goede avond beste ouders, directie.

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten. De namen die zijn ingeschreven als aanwezigen worden neergelegd bij de griffie.

De agenda van deze vergadering ziet er als volt uit:
1. verslag afgelopen werkingsjaar
2. rekening 2007-2008
3. begroting 2008-2009
4. kwijting aan de bestuurders
5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Algemene vergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 25 september 2008.

verontschuldigd: Jean-Pierre Berwouts

1. Verslag afgelopen werkingsjaar
De werking van het afgelopen jaar, wil ik toelichten door de verschillende werkgroepen bondig te overlopen:

De werkgroepen van het afgelopen werkingsjaar waren:

 • Boekenverkoop: jaarlijkse organisatie voor laatste jaars lagere – 1ste jaars humaniora (eind van schooljaar)
 • Klasafgevaardigden: 3 vergaderingen geanimeerd; activiteiten met elke klas, eindejaarsgeschenken leraren en taakleerkrachten; vraagbaak voor ouders, initiatieven rond mobiliteit & verkeersveiligheid rond de school
 • Moedervereniging – Helpende handen: kostbare lijst die we jaarlijks opbouwen en aanwenden bij de verschillende schoolactiviteiten. We kunnen dit jaar rekenen op een duidelijke verhoogde interesse hiervoor
 • Koor en orkest: ad hoc ondersteuning bij weekends en optredens
 • Dienstbetoon: continue participatie van aantal leden bij dienstbetoon + hulp bij trends: ook het afgelopen jaar is er heel wat gedaan ivm de 175 jaar SB.
 • Schoolraad basisschool en humaniora: actieve participatie van verschillende leden
 • Schoolblad: bijdragen vanuit de oudervereniging; het voorstel van een redactieraad zien we graag verder groeien
 • Algemene vergadering: spreker van deze avond
 • Website: is vorig jaar minder goed geslaagd; enige achterstand in verslagen; dit jaar willen we hier actievere initiatieven nemen
 • Retoricabal: derde jaar van dendenderende resultaten van de leerlingen + hier moeten we opletten dat we niet overmoedig worden of nodeloze risico’s nemen.
 • Behoud van de kerk: vorig jaar geen activiteiten gezien de evolutie van het masterplan van het college – overstijgend aan OV
 • Gezondheid: meer nadruk op preventie – gezien vaststelling van een steeds jongere leeftijd van aanraking met drugs, alcohol e.d.: spreker van deze avond + onderwerpen zoals sporten op school, wondverzorging, preventie baarmoederhalskanker
 • Feestcomité: nazicht kwaliteit – audit - van middagmaal + coördinatie van OV met alle schoolfestiviteiten – in het bijzonder ivm 175j bestaan.
 • Overleg met andere jezuïetencolleges: vorig jaar niet actief geweest
 • Dienstbetoon: veelvuldige gesprekken en voorstellen gedaan voor het wijzigen van de statuten; zijn nog niet afgewerkt –> eigen statuten werden niet gewijzigd ivm financiële verrichtingen (agenda 2008-2009)

2. Rekening 2007-2008
Wat onze financiële toestand betreft voor 2007-2008: als inkomsten hebben we de lidgelden: voor 6.955 euro.
Bij de uitgaven vinden we

 • Bijdrage voor de aanschaf van judo matten humaniora – 3000 euro
 • Vernieuwing informatica materiaal basisschool – 2765 euro
 • cadeaubonnen voor schaaktoernooi op schoolfeest, eindejaarsgelegenheden: leraren / leerlingen – 505 euro
 • kosten voor de algemene vergadering 833 euro
 • een 120 euro aan algemene kosten

We sluiten het jaar af met een negatief saldo.

3. Begroting 2008-2009
Voor de begroting 2008-2009 voorzien we: inkomsten: ongeveer 7000 euro
Gezien de herhaaldelijke negatieve saldo’s van de voorgaande jaren willen we dit jaar een conservatiever beleid voeren. Als uitgaven hebben we:

 • de startsom voor het retoricabal,
 • bijdrage aan multimedia en informatica materiaal voor de lagere school
 • bijdrage aan waterfonteinen, DVD en video materiaal voor de humaniora

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen.

4. Kwijting aan de bestuurders
Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Yves Verstraete, Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven – bv bij een volgende vergadering.

5. Verkiezing nieuwe bestuurders
Er is dit jaar 1 persoon die zich niet meer herverkiesbaar stelt voor de oudervereniging: Peter De Brouwer.
Ik dank hem voor zijn jarenlange belangrijke en onverdroten inzet in de oudervereniging waar hij aktief was in de werkgroepen retoricabal, website & dienstbetoon. We zullen zijn actieve inbreng missen op de volgende vergaderingen.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:
Yves Verstraete
Lieve Feremans
Lieve Storme
Marie Luce Krekels
Wim Declerck
Benedikte Dervaux
Frederic Beele
Jan Cooreman
Jean-Pierre Berwouts

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar: Ik stel u de 7 kandidaten voor. Terwijl ik een woordje voorlees mag ik vragen dat de kandidaat zich even rechtstelt:
Frank Raat
Sandra Pattyn
Veronique Henehene
Jan Vande Moortel
Mark Van de Meirssche
Pascale Velghe
Isabel De Rijcke

Gezien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten in casu 5, houden we een verkiezing. Elke deelnemer aan de vergadering ontvangt een biljet met daarop de namen van de kandidaten. Elk kan 5 stemmen uitbrengen (een per kandidaat) om zodoende de 5 mandaten te verkiezen voor de volgende 2 jaren.

Na stemming en telling der stemmen: de verkozen kandidaten voor een mandaat van 2 jaar in de OV zijn:
1. Frank Raat
2. Sandra Pattyn
3. Veronique Henehene
4. Jan Vande Moortel
5. Isabel De Rijcke

Ik wil hen dan ook hartelijk welkom heten in onze oudervereniging en reken op hun inzet om er dit jaar tegenaan te gaan. De andere kandidaten wil ik uiteraard bedanken voor hun interesse en inzet. We zullen zeker de kans hebben om in de loop van het jaar op u beroep te doen voor de oudervereniging. Wij rekenen bij voorbaat op ieders medewerking.

Voor de nieuwe leden van het bestuur:
De volgende vergadering van OV gaat door op 7 oktober om 20 uur in lokaal Van Den Bossche.

Bij deze verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.

Dan rest mij nog de aangename taak u uit te nodigen voor de voordracht van dhr Rudy Goossens.

Na de voordracht is er nog een receptie, zodat we de kans hebben om met de spreker verder van gedachten te wisselen en/of om met elkaar kennis te maken.

Nog een prettige avond.