Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Algemene Vergadering 24 september 2009

Goede avond beste ouders, directie,

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten. (Iedereen ingeschreven en getekend? Neerlegging bij griffie).

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit:
1. verslag afgelopen werkingsjaar
2. rekening 2008-2009.
3. begroting 2009-2010.
4. kwijting aan de bestuurders
5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Algemene vergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 24 september 2009

Verontschuldigd: niemand

1. De werking van het afgelopen jaar
Deze wil ik toelichten door de verschillende werkgroepen van het afgelopen werkingsjaar bondig te overlopen:

 • Boekenverkoop: jaarlijkse organisatie voor laatste jaars lagere – 1ste jaars humaniora (eind van schooljaar).
 • Klasafgevaardigden: 3 vergaderingen geanimeerd; activiteiten met elke klas, eindejaarsgeschenken leraren en taakleerkrachten; vraagbaak voor ouders, initiatieven rond mobiliteit & verkeersveiligheid en fruit op school.
 • Moedervereniging – Helpende handen: kostbare lijst die we jaarlijks opbouwen en aanwenden bij de verschillende schoolactiviteiten; We kunnen dit jaar rekenen op een aanhoudende hoge interesse hiervoor.
 • Koor en orkest: ad hoc ondersteuning bij weekends en optredens.
 • Dienstbetoon: continue participatie van aantal leden bij dienstbetoon + hulp bij trends: het afgelopen jaar hebben we samen de statuten  herwerkt.
 • Schoolraad basisschool en humaniora: actieve participatie van verschillende leden.
 • Schoolblad: bijdragen vanuit de oudervereniging; het voorstel van een redactieraad zien we graag verder groeien.
 • Algemene vergadering: spreker van deze avond.
 • Website: nieuwe subsectie opgemaakt , verslagen weer snel op de website , verbetering van mailmogelijkheden naar de OV, grotere interactiviteit.
 • Retoricabal: vierde jaar van dendenderende resultaten van de leerlingen + hier moeten we opletten dat we niet overmoedig worden of nodeloze risico’s nemen.
 • Behoud van de kerk: vorig jaar geen activiteiten gezien de evolutie van het masterplan van het college – overstijgend aan OV. Dit jaar verwachten we hier wel een verhoogde activiteit van deze werkgroep
 • Gezondheid: meer nadruk op preventie: onderwerpen zoals  wondverzorging, preventie baarmoederhalskanker, gedachten wisselingen rond luizen.
 • Feestcomité: nazicht kwaliteit – audit - van middagmaal + coördinatie van OV met alle schoolfestiviteiten.
 • Overleg met andere jezuïetencolleges: vorig jaar niet actief geweest.

2. Rekening 2008-2009
Wat onze financiële toestand betreft voor 2008-2009: als inkomsten hebben we de lidgelden: voor € 6.530.
Bij de uitgaven vinden we (na een aantal jaren met negatieve jaarsaldo’s)

 • bijdrage voor de aanschaf drinkfonteinen humaniora: € 1.000
 • bijdrage voor aanschaf informatica materiaal basisschool: € 1.000
 • cadeaubonnen voor schaaktoernooi op schoolfeest, eindejaarsgelegenheden: leraren/leerlingen: € 325
 • kosten voor de algemene vergadering + bijzondere AV: € 764
 • een € 220 aan algemene kosten

We sluiten het jaar af met een positief saldo.

3. Begroting 2009-2010
Voor de begroting 2009-2010 voorzien we inkomsten: ongeveer € 6.500.

Als uitgaven hebben we:

 • de startsom voor het retoricabal,
 • bijdrage aan digiborden voor de lagere school (€ 1.667)
 • bijdrage aan biologielokaal voor de humaniora (€ 3.333)
 • algemene vergadering
 • geschenken bij schoolfeest, eindejaar, proclamatie.

De juiste invulling van het budget wordt besproken op één van onze volgende vergaderingen.

4. Kwijting aan de bestuurders
Bij deze vraag ik in naam van de raad van bestuur décharge voor het afgelopen jaar.

Dank u voor het vertrouwen.

Ouders die de boekhouding wensen in te kijken, kunnen dit gerust na afspraak met onze penningmeester, de heer Yves Verstraete. Hij is steeds bereid om een woordje uitleg te geven, bv. bij een volgende vergadering.

5. Verkiezing van een deel van het bestuur
Er is dit jaar 1 persoon die zich niet meer herverkiesbaar stelt voor de oudervereniging: Yves Verstraete.
Ik dank hem voor zijn jarenlange belangrijke en onverdroten inzet in de oudervereniging waar hij aktief was in de werkgroepen retoricabal, Behoud Collegekerk en Edith Stein. Hij was eveneens lid van de schoolraad humaniora en al die jaren onze penningmeester. We zullen zijn actieve inbreng missen op de volgende vergaderingen.

Volgende personen zijn vorig jaar verkozen voor een periode van 2 jaar en dienen hun mandaat niet te vernieuwen:
Frank Raat
Sandra Pattyn
Véronique Henehene
Jan Vande Moortel
Isabel De Rijcke.

Volgende personen stellen zich verkiesbaar voor een mandaat van 2 jaar: ik stel u de 10 kandidaten voor. Terwijl ik een woordje voorlees mag ik vragen dat de kandidaat zich even rechtstelt:
Lieve Feremans
Lieve Storme
Marie Luce Krekels-Hendrickx
Wim Declerck
Benedikte Dervaux
Frederic Beele
Jan Cooreman
Patrick Verboven
Steven Maertens
Jean-Pierre Berwouts.

Gezien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten in casu 9, houden we een verkiezing. Elke deelnemer aan de vergadering ontvangt een biljet met daarop de namen van de kandidaten. Elk kan 9 stemmen uitbrengen (een per kandidaat) om zodoende de 9 mandaten te verkiezen voor de volgende 2 jaren.

Uitdelen briefjes - stemmen - ophalen briefjes - telling

De verkozen kandidaten voor een mandaat van 2 jaar in de OV zijn:
Lieve Feremans
Lieve Storme
Marie Luce Krekels-Hendrickx
Wim Declerck
Benedikte Dervaux
Frederic Beele
Patrick Verboven
Steven Maertens
Jean-Pierre Berwouts.

Ik wil hen dan ook hartelijk welkom heten in onze oudervereniging en reken op hun inzet om er dit jaar tegenaan te gaan. De andere kandidaten wil ik uiteraard bedanken voor hun interesse en inzet. We zullen zeker de kans hebben om in de loop van het jaar op u beroep te doen voor de oudervereniging. Wij rekenen bij voorbaat op ieders medewerking.

Voor de nieuwe leden van het bestuur: de volgende vergadering van OV gaat door op 6 oktober om 20 uur in lokaal Van Den Bossche.

Bij deze verklaar ik de algemene vergadering voor gesloten en dank ik u voor uw aanwezigheid.

Dan rest mij nog de aangename taak u uit te nodigen voor de voordracht van dhr Koen Raes.

Na de voordracht is er nog een receptie, zodat we de kans hebben om met de spreker verder van gedachten te wisselen en/of om met elkaar kennis te maken.

Nog een prettige avond.