Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 8 januari 2015

AanwezigSabrina Roeland (1KS en 3 C), Greetje Amerijckx (2KSB en 2B), Jessy De Block (3KS en 4A), Stefan Meeus (1A en 6 C), Linde Vandevelde (1A), Veronique De Medts (1A), Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1 KS, 1B en 3 B), Eva Van Assche (2A en 5C), Tinneke Moyson (3 A), Isabel Hendrick ( 2B en 5B), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Michel Kalmar (6D), Annelies Coetsier (6D)

Lerarenkorps: Liesbet Hendrickx, Helena Bouckaert, Riet Baetens

Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke   
Secretaris: Vanessa Carion

Verontschuldigd: Theresa Deroose (6C) Annick Roetynck (5A), Annabel Danneels (4B), Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman (4C), Sabine Bosschaert (4C), Griet Cnudde (2B), Saskia Wierinck (2B), Arnd Nelde (2A), Filip Cammaert (2KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Saskia Wierinck (1KSB), Eva-Pilar Duran, Johan Depraet (2KSA),Frederic Van Hoorebeke (5A), Steven Maertens (5B),Katia De Facq (6A),

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

a. Zelfstandig werk zesde leerjaar

De ouder die eerder verwees naar een project van studenten aan de Hogeschool zal het eindwerk opvragen.

b. Voorbehouden parkeerplaats andersvaliden

Stad Gent zou spoedig bericht laten doch er werd geen feedback ontvangen door de directie. Teneinde niet te vervallen in een eindeloos wachten zal mevrouw Kalmar contact opnemen met de Ombudsdienst van de Stad Gent met de vraag aan de school bericht te laten.

c. Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid rond de school is een zaak van ons allen. Aan de ouders wordt gevraagd de essentiële verkeersregels na te leven en zeker niet op de stoep en het zebrapad te parkeren.

* * *

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Mogelijkheid om binnen de ochtendopvang te laten doorgaan.

Sommige kinderen zijn vroeg op school, zeker op maandag als de school later start. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om bij koud en/of nat weer (een deel van) de opvang binnen te laten doorgaan.

De directie begrijpt de vraag en laat bij extra koud of nat weer de kinderen binnen spelen tot 8u15u op maandag en tot 8u op de andere schooldagen.

3. Inschrijvingen Humaniora - Bezoek kabinet H. Crevits

Gezien er geen campusvoorrang geldt voor de basisschool en de humaniora (Onderwijsdecreet) zijn ouders genoodzaakt hun kinderen in te schijven op één bepaalde datum. Het gevolg is een lange wachtrij die reeds de dag voordien kan ontstaan.

Stefan Meeus heeft hieromtrent een onderhoud gevraagd én gekregen op het kabinet van de minister van onderwijs, Hilde Crevits. De minister begrijpt het probleem en wil het probleem van de kamperende ouders zeker helpen oplossen. Voorrang zal hierbij gegeven worden aan het buitengewoon onderwijs waar het probleem nog schrijnender is.

NB: Stefan Meeus heeft het probleem uit de doeken mogen doen in de commissie Onderwijs binnen het Vlaams Parlement.

Er wordt opgemerkt dat er Gentse scholen zijn die wel werken met een voorinschrijving. De directie gaat bij deze scholen zeker eens polsen maar het onderwijsdecreet verbiedt elk initiatief van de school.

De nacht voor de inschrijvingsdag zal de oudervereniging een lokaal openstellen voor wachtende ouders.

4. Evaluatie Kersthappening

Een rondvraag leert dat de meeste aanwezigen de happening minder geslaagd vonden. De redenen hiervoor zijn velerlei: weinig volk, zondag blijkt een minder geschikte dag voor een dergelijk initiatief, weinig positieve communicatie rond het event, niet passende kraampjes en een manke organisatie.

De oudervereniging bekijkt of er een volgende editie zal komen, eventueel in een andere formule (kerstdrink,..)

5. Mededelingen van de directie

a. Leerlingeninstroom na de kerstvakantie

De directie deelt mee dat er na de kerstvakantie 10 leerlingen zijn bijgekomen, hetgeen uitzonderlijk veel is.

b. Schoolproject 2016

In 2016 zal er een groot schoolproject plaatsvinden in samenwerking met de Gentse Opera “Tussen Droom en Daad”.

c. Muzische namiddag

Voor de muzische namiddag is nog steeds elke hulp welkom, een brief werd verstuurd aan de ouders.

6. Rondvraag en varia

a. Gladde speelplaats

De opmerking wordt gemaakt dat de speelplaats er bijwijlen wel heel erg glad bijligt. De school is zich hiervan bewust en laat een speciale verflaag aanbrengen.

b. Doorknippen van verschillende toegangsroutes naar het centrum

De stad Gent is zinnens bepaalde toegangsroutes naar het centrum van de stad als het ware door te knippen. De bedoeling is het doorgaand verkeer uit het centrum te houden en via de stadsring te laten rijden. Hierdoor zou de stad in verschillende zones worden opgedeeld en kan men niet meer van de ene zone naar de andere rijden zonder gebruik te maken van de stadsring.

De directie volgt dit project van nabij op en houdt de ouders geïnformeerd.

Annick Roetinck vraagt of de school een initiatief kan nemen om een “schoolstraatproject” in te dienen bij de Stad Gent. Dit zou kunnen leiden tot een verkeersvrije Savaanstraat. Gezien de diverse projecten van de stad Gent – met impact voor de Savaanstraat – kan deze vraag niet verder behandeld worden.

c. Hoofdbezoekers

Er zijn verschillende meldingen van luizen. Ouders vragen naar het actieplan van de school.

De directie licht toe dat indien ouders melden dat hun kind luizen heeft, er een brief in de klas wordt meegegeven met mogelijke behandelingen en de vraag het haar van het kind te controleren. Het kind dient de volgende dag een strookje mee te brengen naar school waarin wordt aangeduid of het al dan niet luizenvrij is.

Jammer genoeg rust nog steeds een taboe op het onderwerp en zijn ouders niet geneigd te melden dat hun kind luizen heeft hoewel dit noodzakelijk is om verspreiding tegen te gaan.

d. Schoolfactuur

De vraag rijst of de school rekening houdt met afwezigheden van leerlingen.

In de abonnementsformule wordt automatisch rekening gehouden met een aantal afwezigheden. Indien kinderen gedurende een lange periode (meerdere weken) afwezig zijn, wordt gevraagd het secretariaat te contacteren.

e. Luchtvochtigheid in de klassen

De luchtvochtigheid in de klassen blijkt veel te laag te zijn. Normaal dient deze tussen de 40 - 60 % te liggen.

De directie heeft kennis van het probleem en heeft aan de betrokken firma gevraagd dit in orde te brengen.

f. Bussen

Het vertrek en aankomst van de bussen aan het Laurentplein voor (o.a.) bosklassen leidde tot gevaarlijke situaties.

De school erkent het probleem maar heeft geen andere keuze: de stad Gent verplicht alle bussen te vertrekken en aan te komen aan het Laurentplein en niet aan het Zuid zoals voorheen.

g. Facultatieve Engelse les

Ouders vragen of er binnen het aanbod van naschoolse activiteiten ruimte is voor Engelse lessen; misschien is er wel een leraar van de humaniora die deze lessen wil geven.

De directie vraagt na.

h. Afwezigheden

De vraag rijst hoe de school afwezigheden opneemt.

Directie licht toe dat elke leerkracht in de voormiddag aanduidt welke leerlingen aanwezig zijn. Deze lijst wordt bezorgd aan het secretariaat.

Elke afwezigheid van een kind dient gemeld te worden aan het secretariaat, bij voorkeur per mail. Slechts dan kan de school ouders verwittigen mocht een kind niet komen opdagen op school.

i. Toezicht op de speelplaats na schooltijd

Ouders melden dat er regelmatig vechtpartijtjes zijn op school waarbij niet wordt opgetreden door de toezichthoudende leerkracht.

De directie meldt dat het toezicht na school vooral gericht is op de poort en de straat: wie komt de school binnen en wie verlaat de school.

Er zijn onvoldoende leerkrachten of andere middelen om meer toezicht te voorzien op de speelplaats. Het spreekt voor zich dat leerkrachten optreden indien zij dergelijke vechtpartijen zien.

Volgende vergadering: 28 april 2015