Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 29 april 2014

Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke   
Secretaris: Vanessa Carion

Verontschuldigd: Thomas Van Damme, An Baert (juf Liesbet), Karolien Van der Kelen (juf Michelle), Stefanie Roose (2B), , Arthur Viegers (Juf Greet), Petra Vijncke (1A), Stijn De Groote (2B), Sabrina Roeland (2A), Caroline Everaert (3A), Evelyne De Jaegere (4A)1.

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

Balletles

Na de opmerkingen van diverse ouders dat meerdere malen de les niet doorging zonder de ouders hierover in te lichten, heeft de directie dit opgenomen met de organisatie. Hierbij  werd nagegaan of er een financiële compensatie dan wel inhaallessen zullen zijn. De ouders worden hierover ingelicht via school.

Voor het volgend schooljaar wordt de vraag gesteld of er kan uitgekeken worden naar een alternatieve oplossing. De directie bekijkt dit.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Week van de verkeersveiligheid

Het voorstel om een zichtbaarheidscampagne te lanceren met eigen Sint-Barbara College fluohesjes/bagpacks werd besproken in de oudervereniging.

Het idee vond zeer veel weerklank en de aankoop van de fluobags zal bekostigd worden door de oudervereniging. Intussen werden diverse modellen getest zodat de “bags” passen rond elk type schooltas (kleuter- en lagere school).

De campagne zal worden aangebracht in de week van de verkeersveiligheid (oktober) doch een ouder maakt de bedenking om deze campagne te laten aansluiten op de Europese week van de verkeersveiligheid midden september. De directie vindt dit een goed voorstel en zal de agenda in deze zin aanpassen.

3. Verduidelijking regeling avondstudie - Facturatie

Voor nieuwe ouders blijkt het blauwe inlichtingen formulier en de hieruit voortvloeiende facturatie niet altijd even transparant. De directie heeft in dit kader het inlichtingenformulier - in te vullen bij het begin van het schooljaar - herwerkt en verduidelijkt. Op deze wijze zal normaliter de facturatie ook beter te begrijpen zijn.

4. Schoolfeest

Er hebben zich voldoende helpende handen aangeboden voor het schoolfeest.

Aan de klasafgevaardigden wordt gevraagd de klasgroep op te roepen massaal aanwezig te zijn op het schoolfeest en waar nodig groepjes te helpen bij het uitvoeren van de opdrachten.

5. Voorbehouden parkeerplaats andersvaliden

Er werd nog geen antwoord bekomen vanwege de dienst Mobiliteit van de stad Gent voor het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor andersvaliden.

Directie volgt dit verder op en hoopt dit in orde te hebben voor de start van het nieuwe schooljaar.

6. Dessert bij warme maaltijd

Volgend schooljaar wordt geen dessert meer voorzien voor de kleuters en de kinderen van het 1e en 2e leerjaar, hetgeen gepaard zal gaan met een prijsverlaging. Soep en een warme maaltijd blijken voldoende te zijn en de kinderen zijn ook geneigd zich wat te “sparen” voor het dessertje ten koste van de warme maaltijd.

Er is een rondvraag naar de m.b.t. het idee om het dessert ook te schrappen voor de andere leerjaren.

Diverse argumenten pro en contra worden aangevoerd - minder suikerhoudende desserts, meer afwisseling, … - dewelke de directie meeneemt in het overleg met Sodexo.

7. Tombola dienstbetoon

Op datum van de vergadering is de verkoop van de lotjes ietwat gestagneerd maar de leerkrachten voorzien nog een laatste oproep naar de kinderen toe deze week.

De vraag wordt ook gesteld naar de ervaring van ouders m.b.t. een dergelijke verkoop. Het merendeel van de ouders staat niet weigerachtig tegenover een klassieke lotjesverkoop met tombola maar stelt zich toch de vraag of dit niet kan vervangen worden door een concept  waarbij de kinderen als persoon meer betrokken worden.

Een idee om zeker in het achterhoofd te houden is een veiling van kunstwerken gemaakt door de kinderen – Trends op kindermaat als het ware.

8. Rol van de klasafgevaardigde op de laatste schooldag

De klasafgevaardigden die dat wensen mogen op de laatste schooldag, vrijdag 27 juni, een klasreceptie houden vanaf 10u10. Uiteraard is dit geen verplichting en wordt er ook best overleg gepleegd met de leerkracht.

Meestal wordt er door de klasafgevaardigde een bedrag van 5 euro per kind opgehaald om een klassikaal cadeautje te kopen voor de juf of meester.  

Om de zorg-, muziek- en turnleerkrachten niet te vergeten wordt 10% van de totale som overgemaakt aan de secretaresse, Ania, onder gesloten omslag en met duidelijke vermelding van de klas.  Met dat geld wordt in een geschenkje voorzien voor de betreffende juffen.

9. Mededelingen van de directie

Kangoeroeklas

De kinderen van de kangoeroeklas hebben deelgenomen aan de Kriegelwedstrijd “Wie wordt de grootste Kriegelklas van Vlaanderen?”

Met hun zelfgemaakte Kriegelkrant zijn ze in de finale geraakt!

Directie vraagt om de kinderen te steunen in hun fantastische prestatie (http://vtmkzoom.be/), hetgeen enthousiast onthaald wordt.

10. Rondvraag en Varia

a. Kersthappening 2014

De kersthappening gaat volgend schooljaar opnieuw door, doch nu op een zondag (14/12/2014). Het thema is “Wereldburger” waarbij andere culturen centraal zullen komen te staan.

De vraag rijst of dit niet eerder een thema is voor een schoolfeest i.p.v. voor een kersthappening.

b. Inschrijvingen humaniora

De campusaanvraag, dewelke een voorrang inhoudt bij inschrijving op de humaniora voor leerlingen van de lagere school, werd verworpen door het LOP (Lokaal Overlegplatform).

Daardoor was er dit jaar een wachtrij, doch de school wenst te benadrukken dat alle kinderen een plaatsje hebben kunnen bemachtigen op de humaniora.

Stefaan Meeus heeft een rondvraag gedaan bij de verschillende politieke partijen omtrent hun visie m.b.t. de campusvoorwaarde. Meer informatie kan bekomen worden bij de klasafgevaardigden of rechtstreeks bij Stefaan Meeus.

c. Klasuitstappen

Een ouder vraagt om bij voorkeur klasuitstappen te laten vertrekken aan de school en niet op een andere plaats.

Waar mogelijk vertrekken de uitstappen van op school, doch ingeval het een schooluitstap betreft met een autocar dienen de regels van de Stad Gent gevolgd te worden. Daardoor kan er enkel verzameld worden op het F. Laurentplein, de plaats waar de bussen passagiers mogen laden/lossen