Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 28 januari 2014

Aanwezig:  Thomas Van Damme (juf Liesbet), Karolien Van der Kelen (juf Michelle), Jessy De Block (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht (1A), Isabel Henderick (1B), Sabrina Roeland (2A), Caroline Everaert, Jessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), Evelyne De Jaegere (4A), Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Sigrid Van Liedekerke (5B), Patrick Verboven (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C) 

Lerarenkorps: Anouchka Vercruyssen Directie: Luc Audenaert 

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke
Secretaris: Vanessa Carion 

Verontschuldigd:  An Baert (juf Liesbet), Stefan Meeus (juf Anuschka), Annabel Danneels (1A), Stefanie Roose (2B), Isabelle Verraes (3B), Annelies Coetsier, Murielle Van Bignoot (5A), Arthur Viegers (Juf Greet), Petra Vijncke (1A), Stijn De Groote (2B), Hilde Wiese (5B), Christiane Kalmar (5C)  

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

 • (7) Muzische voormiddag op 19 februari aanstaande: er hebben zich voldoende ouders aangeboden om de aangeboden activiteiten te helpen begeleiden
 • (8 a) De drinkfontein op de benedenspeelplaats werd hersteld.
 • (8 b) De directie deelt mee dat er om technische reden toch geen pomp kan geplaatst worden op de glazen deur aan de kleuterschool. De anti-sliplaag op de trap aan de kleuterschool werd nog niet aangebracht waar dit wel reeds het geval is voor de trap op de basisschool. De directie deelt mee dat men dit wel zal laten uitvoeren. 
 • (8c) De directie heeft overleg gepleegd met de directie van de humaniora. De fietsenstalling op de kleuterschool is bestemd voor leerlingen van de humaniora en kan niet worden gebruikt door de kleutertjes. Er wordt gezocht naar een oplossing zodat de kleuters de fiets kunnen stallen op de eigen site.
 • (8g) Niettegenstaande de strikte instructies betreffende het onderhoud van de toiletten, stellen diverse ouders en kinderen vast dat de netheid nog steeds te wensen overlaat. De directie neemt dit punt opnieuw op met het onderhoudspersoneel en zal nauw  toezien op de hygiëne in de toiletten. De geurhinder in de toiletten op de benedenspeelplaats vindt wellicht haar oorsprong in verouderde buizen. Een vakman wordt aangesteld om het probleem nader te onderzoeken. 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Regeling verkeer in de Savaanstraat  

Op de vorige vergadering werden diverse voorstellen gedaan om de veiligheid van de kinderen te verzekeren. De hiernavolgende werden nader onderzocht op haalbaarheid: 

 • afscherming van het voetpad door middel van een balustrade aan de kleuterschool: deze afscherming zal worden geplaatst, de nodige technische voorzieningen worden genomen.  
 • al dan niet verplicht gebruik van fluojasjes door kinderen op weg naar en van school: de school kan het gebruik van fluohesjes op weg naar en van de school niet opleggen.  

Wel wordt overwogen om een zichtbaarheidscampagne te lanceren met eigen Sint-Barabaracollege fluohesjes of bagpacks. Deze campagne dient evenwel op school- en klasniveau ondersteunt te worden om kinderen bewust te maken van het gevaar dat ze lopen indien ze zich niet zichtbaar in het verkeer begeven. Een tweede vergelijkende offerte voor de fluohesjes en –bags zal worden aangevraagd door de directeur. Dit item zal verderbesproken worden in het oudercomité. 

Bijkomend heeft de directie een aanvraag ingediend bij de dienst Mobiliteit van de stad Gent voor het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor andersvaliden.  

De school werd telefonisch gecontacteerd door het kabinet van schepen Wateeuw voor een evaluatie van de nieuwe K+R zones.  De directie heeft meegedeeld dat de binnenstad drukker lijkt geworden (bevinding dewelke door het kabinet werd bevestigd) alsook dat deze nieuwe zones geen oplossing bieden voor jongere kinderen. 

3. Feedback Eetfestijn en Kerstmarkt  

a. Eetfestijn  

Het eetfestijn van vrijdag 4 oktober 2013 heeft een opbrengst gegenereerd van 5.700 €. Het bedrag wordt deels aangewend voor de vernieuwing van de IT-uitrusting, deels voor  noodzakelijke kosten. 

De klasafgevaardigden hebben enthousiaste reacties ontvangen op deze klassieker. 

b. Kerstmarkt

Op zaterdag 14 december 2013 ging voor de tweede maal een kerstmarkt door. De opbrengst ligt rond de 4.000 €, een precies bedrag is nog niet voorhanden. Jammer genoeg is een deel van de opbrengst moeten aangewend worden voor het betalen van een boete: er werd per abuis glas in de papiercontainer gedaan. 

De klasafgevaardigden vonden de editie van de kerstmarkt heel geslaagd en gezellig. Een  aantal suggesties worden gemaakt: 

 • Betere signalisatie op de markt: pijltjes, aanduiding optreden in de zaal
 • Timing : workshop ging door op hetzelfde tijdstip en zaal als het balletoptreden
 • Meer verlichting aan de standen: sommige standen waren in het duister niet of onvoldoende verlicht
 • Aankoop cadeautjes zonder bonnetjes, enkel het eten en de drank met bonnetjes; eventueel “champagnefles”-bonnetjes voorzien.  

Een lid van het Kerstcomité wenst op te merken dat er weinig respons was op de oproep voor helpende handen. Er waren te weinig mensen voor de opbouw en zeker voor de afbraak van de standen en de opkuis. 

De vraag wordt gesteld of de kerstmarkt niet kan starten met een kleine eucharistieviering. Deze vraag wordt doorgegeven aan het inrichtende comité. 

4. Tombola dienstbetoon  

De vzw Dienstbetoon is een geleding van de oudervereniging, samengesteld uit ouders en leerkrachten. Het doel van de vzw is fondsen te verzamelen om het college financieel te steunen. 

Dit jaar gebeurt dit onder de vorm van een grote tombola ter ondersteuning van de nieuwe Maeterlinck-zaal. De start van de verkoop is voorzien voor na de krokusvakantie. De trekking zal gebeuren op het schoolfeest van 17 mei 2014. 

Er worden nog steeds sponsoring en (grote) prijzen gezocht, dus iedereen met ideeën/voorstellen kan die laten weten aan dienstbetoon@sint-barbara.be

Dienstbetoon en haar werking blijkt niet zo gekend te zijn bij de ouders van de basisschool.  Bert Danckaert wordt op de volgende vergadering van de klasafgevaardigden uitgenodigd om één en ander toe te lichten.  

5. Schoolfeest 

Het jaarlijkse schoolfeest gaat door op zaterdag 17 mei 2014. Het wordt een “Eén tegen allen” concept waarbij de directeur diverse uitdagingen aangaat.  

6. Mededeling van de directie  

Er zijn geen mededelingen 

7. Communicatie basisschool en humaniora  

Ouders merken op er voor nieuwe leerlingen in de humaniora in de maand mei een inleefdag wordt georganiseerd dewelke niet openstaat voor de leerlingen van de basisschool.  

De directie licht toe dat deze dag tot doel heeft nieuwe leerlingen vertrouwd te maken met de school en hen te laten kennis te maken met andere nieuwkomers in een ongedwongen kader. Leerlingen van de basisschool volgen tijdens de schooltijd ook één of twee lesuren op de humaniora. Zij kennen evenwel de school en ook een groot aantal medeleerlingen, zodat deze dag niet naar hen gericht is. 

Op de humaniora is er de eerste schooldag voor alle eerstejaars een kennismakingsnamiddag.

8. Rondvraag en Varia  

a. Verlichting onder de trap 

Er wordt gevraagd na te gaan of er verlichting kan komen ter hoogte van de bank onder de trap op de speelplaats.  

b. Zandbak op de kleuterschool 

Een favoriet speeltuig voor kleuters is een zandbak, deze was voorhanden op de site aan de Verdedigingsstraat, nu is er een mobiele zandtafel in een klas. Er wordt gevraagd of er een zandbak kan komen op de speelplaats van de kleuterschool. 

c. Balletles

Ballet is een naschoolse activiteit. Diverse ouders merken op dat meerdere malen de les niet doorging zonder de ouders hierover in te lichten. Gevraagd wordt aan de directie dit op te nemen met de organisatie zodat ouders tijdig worden verwittigd. 

d. Facturatie

Er wordt gevraagd om de omschrijving op de factuur duidelijker te maken. Vooral voor nieuwe ouders blijkt de facturatie niet altijd even transparant. Deze vraag wordt doorgegeven aan de directie.