Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 28 april 2015

Aanwezig: Jessy De Block (3KS en 4A), Stefan Meeus (1A en 6 C), Linde Vandevelde (1A), Veronique De Medts (1A), Katrien Cammers (1 KS, 1B en 3 B), Eva Van Assche (2A en 5C), Tinneke Moyson (3 A), Isabel Hendrick ( 2B en 5B), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Michel Kalmar (6D), Annelies Coetsier (6D), Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman (4C), Saskia Wierinck (2B), Filip Cammaert (2KSB), Steven Maertens (5B)

Lerarenkorps: Liesbet Hendrickx
Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke
Secretaris: Vanessa Carion

Verontschuldigd: Theresa Deroose (6C) Annick Roetynck (5A), Annabel Danneels (4B), Sabine Bosschaert (4C), Griet Cnudde (2B), Arnd Nelde (2A), Thomas Van Damme (1KSC), Saskia Wierinck (1KSB), Eva-Pilar Duran, Johan Depraet (2KSA),Frederic Van Hoorebeke (5A), ,Katia De Facq (6A), Sabrina Roeland (1KS en 3 C), Greetje Amerijckx (2KSB en 2B), Josephine Schreibers (1A),

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

a. Zelfstandig werk zesde leerjaar

Het eindwerk Latijn van een hogeschoolstudent, welk dienstig kan zijn om het zelfstandig werk van het zesde leerjaar uit breiden met een initiatie Latijn, wordt doorgestuurd naar de directie.

b. Voorbehouden parkeerplaats andersvaliden

Tijdens een onderhoud met de dienst Mobiliteit van de stad Gent bleek het niet mogelijk een parkeerplaats voor andersvaliden te voorzien. De stad voorziet geen voorbehouden plaats voor slechts één gebruiker.

c. Luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid in de klassen blijft laag, zeker in de kleuterschool (20%).

De Raad van Bestuur buigt zich over dit probleem en heeft het architectenbureau aangesproken. De oorzaak zou liggen in de semi-passieve bouwstijl van het gebouw waarbij vereisten van luchtvochtigheid niet worden vooropgesteld.

Er wordt actief naar een oplossing gezocht.

d. Engelse les als naschoolse activiteit

Er kwam geen feedback van de humaniora op de vraag of er leraren interesse hadden deze lessen aan te bieden in de lagere school.

Roeland vzw biedt ook dergelijke lessen aan en de directie zal hen contacteren. Meer nieuws volgt later.

e. Afwezigheden

De directie meldt dat ouders eventuele afwezigheden van kinderen vlot melden aan het secretariaat. Slechts uitzonderlijk dient de school de ouders te contacteren voor een afwezige leerling.

* * *

Het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Warme maaltijden.

Er zijn een aantal klachten over de warme maaltijden: aangebrande aardappelen, niet gare vis,…

Er is een maaltijdcommissie op school maar deze komt slechts driemaal per jaar samen. De directie zal de keuken contacteren omtrent de geuite klachten.

3. Inschrijvingen Humaniora

De inschrijvingen zijn vlot verlopen, alle geïnteresseerde kinderen hebben een plaatsje gekregen op school en er zijn nog drie plaatsen over.

Meer details omtrent de beschikbare plaatsen kunnen vernomen worden in het verslag van het Oudercomité d.d. 3 maart 2015.

4. Mobiliteit

Vrijdag 6 maart vond een vergadering plaats met de directie, de oudervereniging en mevrouw Katrien Van Lancker van stad Gent m.b.t. het mobiliteitsplan. Indien het mobiliteitsplan doorgaat zal de school als het ware afgesloten zijn van het verkeer: zij komt te liggen in een zo goed als autovrij gebied. Ten gevolge hiervan zal de school slechts bereikbaar zijn met de wagen. Dit vormt een ernstig probleem voor de kleuterschool en de jonge kinderen van de basisschool.

Uit het overleg bleek dat de betrokken persoon niet op de hoogte was van de details van het plan en dan ok geen antwoord kon geven op diverse prangende vragen. De directie heeft derhalve een bezwaarschrift in gediend tegen het mobiliteitsplan.

De problematiek wordt van zeer nabij opgevolgd.

5. Hygiëne – toiletten

De toiletten op de beneden verdiepen vormen een probleem: ze zijn niet netjes en er is een sterke geurhinder.

De directie kent het probleem en zou de toiletten willen vervangen. Dit vergt een subsidiedossier en er zijn projecten die voorrang hebben, nl. De site van de oude kleuterschool “Verdedigingstraat”.

6. Evaluatie schoolfeest

Afgelopen zaterdag vond het jaarlijks schoolfeest plaats. Het was een heel geslaagd event met een mooie opkomst. Wat opviel voor ouders en bezoekers was de inzet en samenhorigheid bij het lerarenkorps. Een dikke proficiat aan allen!

Positief waren de aankleding, de band, de activiteiten voor de kinderen, de optredens en de gebakstand.

Kleine verbeteringen kunnen er zijn in de bemanning van de cafetaria waar er op bepaalde ogenblikken handen en borden te kort waren en het aantal decibels van het bandje. De “helpende handen” wisten ook niet hoelang zij een bepaalde post moesten bemannen. De klimtoren was ook een minder geschikt speeltuig voor een schoolfeest (NB een leerling liep een hersenschudding op).

De directie neemt de opmerkingen zeker mee en geeft aan dat er een kleine miscommunicatie is geweest naar ouders die zich hadden opgegeven om te helpen maar die geen verder bericht hadden ontvangen.

7. Afscheidsactiviteit zesde leerjaar

De laatste jaren hebben de klasafgevaardigden een afscheidsactiviteit georganiseerd voor de leerlingen van het zesde leerjaar in plaats van de voorziene sportdag.

De vraag wordt gesteld of dit nodig is.

Directie meldt dat dit niet verplicht is. Indien de klasafgevaardigden geen activiteit wensen te organiseren hebben de kinderen een gewone sportdag.

De klasafgevaardigden van de zesdes hebben evenwel zin om de kinderen een onvergetelijke dag aan te bieden en zullen hierover de koppen bij elkaar steken.

8. Mededelingen van de directie

a. Bedanking van de klasafgevaardigden

De directie dankt de klasafgevaardigden voor hun inzet en constructief meedenken en meewerken het afgelopen schooljaar.

b. Optreden SCALA op 3 oktober 2015

De VZW Vrienden van Sint-Barbara – Dienstbetoon organiseert ten behoeve van de diverse (bouw)projecten van het college een optreden van SCALA. Het optreden gaat door op 3 oktober 2015 in het Pand te Gent. Er zijn twee optredens voorzien, een om 16u en een om 20u.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

c. Operaproject schooljaar 2015-2016

Volgens schooljaar gaat de school een samenwerking aan met de Opera Vlaanderen. “Babel” vormt het uitgangspunt voor een operaproject dat afgesloten wordt met een toonmoment op 3 en 4 juni in de Gentse opera.

De data kunnen alvast worden aangestreept in het agenda.

d. Afsluitende klasreceptie 30 juni

Sommige klasafgevaardigen voorzien een kleine klasreceptie op de laatste schooldag. Dit kan maar de directie vraagt om dit vooraf met de leerkracht te bespreken.

9.Rondvraag en varia

a. Openklasdag humaniora

Leerlingen die nieuw op het college (humaniora) zijn worden uitgenodigd op een openklasdag op de humaniora. Het doel is de overstap vlot te laten verlopen.

Deze dag vindt plaats op dezelfde dag als het schoolfeest van de basisschool. Dit maakt dat zesdeklassers van de basisschool wat op hun honger blijven zitten. Zij kunnen deelnemen aan een rondleiding op de humaniora maar de indruk was toch dat men dit minder nodig vond voor de leerlingen van de eigen basisschool.

De directie zal dit punt opnemen met de algemeen directeur teneinde ook leerlingen van het zesde leerjaar uit te nodigen op de activiteiten en rondleidingen.  

b. Tekenlessen

Via het KASK kunnen tekenlessen worden aangeboden als naschoolse activiteit (zie verslag september 2014).

De directie neemt nogmaals contact op met de verantwoordelijke binnen het KASK.

c. Klasuitstap Technopolis

Het vierde leerjaar ging recent op uitstap naar Technopolis. Deze uitstap vond plaats op een vrijdag wanneer de lessen stoppen om 15u. Dit maakte dat er slechts weinig tijd ter plaatse was – mede door de lange verplaatsing per trein en bus.

Er wordt gevraagd of deze uitstap niet kan doorgaan op een schooldag waar de lessen eindigen om 16u.

De directie zal dit overleggen met de leerkrachten.

d. Vervangleerkrachten

Indien een leerkracht langere tijd afwezig is, is het voor ouders fijn te weten tot wie zij zich kunnen wenden bij problemen en gedurende welke tijdspanne. Niet elk kind brengt thuis de correcte boodschap over.

De directie begrijpt deze vraag en zal hieromtrent communiceren met ouders.

e. Balletlessen

De lessen verlopen dit jaar opnieuw vlot. Wel wordt gevraagd om extra begeleiding op vrijdag als de kinderen van de basisschool naar de kleuterschool – waar de lessen doorgaan – gaan.

De directie probeert dit te organiseren met de toezichtster.