Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 23 september 2014

AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Theresa Deroose, Stefan Meeus (6C),  Michel Kalmar (6D)

lerarenkorps: Paul Lambrecht, Luc Gabriël, Liesbet Hendrickx

Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke  
Secretaris: Vanessa Carion

Verontschuldigd: Sabrina Roeland (1KSB), Greetje Amerijckx (2KSB en 2B), Eva-Pilar Duran, Johan Depraet (2KSA),Frederic Van Hoorebeke (5A), Steven Maertens (5B),Katia De Facq (6A),Annelies Coetsier (6D)

 

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

a.Balletles

De directeur heeft een gesprek met Greet Volckaert gehad over de problemen die zich het vorig schooljaar stelden. Greet Volckaert heeft zich geëngageerd de balletlessen vlot te laten verlopen.

Ouders wordt gevraagd eventuele problemen of klachten te melden aan de directie.

b. Fluo-bagcover

de kinderen hebben allen een fluo-bagcover in bruikleen gekregen. Alle covers zijn genummerd, bij verlies op school komen deze weer terecht.

De school zal regelmatig de kinderen sensibiliseren om de bagcover steeds te gebruiken

c. Voorbehouden parkeerplaats andersvaliden

De school heeft nogmaals contact opgenomen met de stadsdiensten en hoopt dit spoedig geregeld te krijgen.

Een ouder geeft als tip de Ombudsdienst van de stad te contacteren bij aanhoudend uitstel vanwege de stad.

d. Tombola Dienstbetoon

De tombola heeft 36.000 EUR opgebracht. Een heel mooi resultaat niettegenstaande de kritiek dat een lotjesverkoop weinig betrokkenheid creeërt.

e. Inschrijvingen Humaniora

De campusaanvraag, dewelke een voorrang inhoudt bij inschrijving op de humaniora voor leerlingen van de lagere school, werd verworpen door het LOP. Er wordt benadrukt dat de school zelf geen enkel initiatief mag nemen zoals het voorzien van wachtruimte, lijsten edm. Dit onderwerp wordt verder behandeld door het Oudercomité. Voor de laatste stand van zaken kunnen de verslagen van het Oudercomité geraadpleegd worden.

Stefaan Meeus heeft na de verkiezingen opnieuw een rondvraag gedaan bij de verschillende politieke partijen omtrent hun visie m.b.t. de campusvoorwaarde. Meer informatie kan bekomen worden bij Stefaan Meeus.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Taak van de klasafgevaardigden

De klasafgevaardigde fungeert als aanspreekpunt voor de klas, zowel voor de leerkrachten naar de ouders toe als voor de ouders naar de leerkracht toe. Idee is om dit op een constructieve positieve manier aan te pakken, hoewel problemen uiteraard ook steeds gemeld kunnen worden. Er wordt ook aanbevolen een klasactiviteit te organiseren om zo het “klasgevoel” te stimuleren. Verder wordt ook aan de klasafgevaardigden gevraagd te helpen op schoolactiviteiten (schoolfeest, kersthappening,…) als ook de ouders warm te maken voor deze activiteiten. De klasafgevaardigde zorgt ook voor een fijne attentie voor de leerkracht en desgevallend een kleine drink op het einde van het schooljaar (dewelke niet dient bekostigd te worden door de klasafgevaardigde, principe van “bring your own”) .  

De mailadressen van de ouders van de klasgroep kunnen bekomen worden via de school. Uiteraard is het geboden discreet met deze gegevens om te gaan en mails in bcc te verzenden. In een eerste mail kan ook gevraagd worden of de ouders wensen dat hun adres in bcc blijft dan wel mag worden vrijgegeven naar de andere ouders toe.

Op de website van de oudervereniging is nadere info opgenomen over de rol van de klasafgevaardigden.

De verslagen zijn te vinden op de schoolwebsite/basisschool en onder Oudervereniging-verslagen.

De volgende vergaderingen vinden plaats op 13 januari en 28 april 2015.

3. Verkeer

De werken in Gent veroorzaken heel wat hinder om en rond de school. Er werd nagegaan of werken met verzamelplaatsen opportuun is, doch dit is praktisch niet haalbaar. De directie volgt de werkzaamheden op en zal de ouders tijdig infomeren bij te verwachte moeilijkheden.

Ook wordt aan de ouders gevraagd om de verkeerregels na te leven en niet op de voet-  en zebrapaden te parkeren.

4. Dag van de leerkracht

Dit jaar is de Dag van de leerkracht op 3 oktober. Aangezien dit een vrije dag is, wordt deze verschoven naar dinsdag 7 oktober.

Er bieden zich voldoende ouders aan om in lekkernijen te voorzien.

5. Gordijnen en zonnewering

De Raad Van Bestuur heeft een budget goedgekeurd waarmee gordijnen kunnen worden aangekocht.

Mbt de problemen aangaande de temperatuurregeling in de klas werd door de Raad van bestuur een expert aangeduid die de oorzaak dient te achterhalen.

6. Festiviteiten op het college

a. Eetfestijn

Het eetfestijn wordt dit jaar gespreid over twee dagen met elk 2 shifts.

b. Kersthappening

De kersthappening gaat door op zondag 14 december 2014. Er wordt gewerkt rond het thema “Wereldburger” en iedereen die een idee heeft met een beperkte kost en maximale return is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Ook helpende handen zijn hard nodig.

Contact kan opgenomen worden met Sandra Pattyn en/of Patrick Verboven

De vraag wordt herhaald om een kerstviering te voorzien bij aanvang van de happening. De directeur zal dit opnemen met pater Vloemans.

7. Zelfstandig werk 6e leerjaar

Zelfstandig leren werken blijkt voor een aantal kinderen moeilijk te zijn en de overgang naar de humaniora verloopt niet altijd vlot. Kinderen leren niet meer analyseren en synthetiseren

De directie begrijpt deze bekommernis en merkt op dat het leerplan dusdanig is aangepast dat het cognitieve aspect meer en meer verdwijnt en deze vaardigheden dan ook minder verworven kunnen worden. Echter zal dit besproken worden met de leerkrachten van het zesde leerjaar om na te gaan op welke wijze kinderen kan aangeleerd worden een schema te maken, verbanden te leren leggen,…

Verder wordt ook de suggestie gedaan om het zelfstandig werk in de klas uit te breiden met bijvoorbeeld Latijnse woordjes, zodat kinderen reeds op een speelse wijze kunnen kennismaken met Latijn. Een ouder bezorgt aan de directie gegevens van een project van studenten aan de Hogeschool hieromtrent.

8. Mededelingen van de directie

a. Communicatie school-ouders

De directeur benadrukt het belang van communicatie en vraagt om bij problemen zeker met hem contact op te nemen en dit niet te laten aanslepen.

b. Eetfestijn

Zie hierboven.

Aan de klasafgevaardigden wordt gevraagd een warme oproep te doen naar de klasgroep om aanwezig te zijn op dit jaarlijks schooletentje.

9. Rondvraag en Varia

a. Aanpak andersvaliden op school

Er wordt gevraagd in welke mate de school de extra muros activiteiten en lessen kan aanpassen voor andersvalide kinderen.

De school heeft hier zeker aandacht voor en doet waar mogelijk het nodige, er wordt heel wat geanticipeerd op problemen die zich kunnen stellen op uitstappen. Maar soms zijn er hindernissen en praktische problemen die niet kunnen opgelost worden. Evenwel is het zeker de doelstelling om de kinderen te betrekken in alle extra muros activiteiten.

b. Eten kleuters

De kleuters die een warme maaltijd nuttigen op school dienen naar de basisschool te gaan. De eerste dagen was dit voor sommige kinderen wat aanpassen maar nu verloopt de korte wandeling vlot.

Evenwel rijst de vraag of het niet mogelijk is de kinderen te laten eten in de overdekte ruimte voor de klasjes. Dit zou kunnen door gebruikt te maken van speciale plooibare tafels.

De directeur wijst er op dat hij dit niet zelf kan beslissen en dit dient te overleggen met de andere schoolorganen. Ook zijn deze tafels duur en laat het actuele budget een dergelijke aankoop niet toe.

c. Tekenlessen op school

Er zijn academies die lessen laten doorgaan op scholen. Er wordt gevraagd of het college interesse heeft om zo een school te worden. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, niet enkel voor de leerlingen van de school.

De directie zal dit zeker bekijken en vraagt de info te bezorgen.

d. Andersgelovigen

Er wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met andersgelovige kinderen. Wat dienen zij te doen bij gebedsmomenten?

De directie merkt op dat het college een katholieke school is. De kinderen moeten niet bidden maar nemen wel deel aan de vieringen en gebedsmomenten en tonen respect. Er zal op het leerkrachtenoverleg besproken worden op welke wijze de leerkrachten dit dienen aan te pakken zodat er eenduidigheid is.

eDrinkfontein

De drinkfontein blijkt alweer stuk te zijn. Directie weet dit en laat herstelling uitvoeren.

f. Tijdstip sportdagen

Er wordt gevraagd waarom deze zo vroeg op het schooljaar plaatsvinden.

Dit is een bewuste keuze. De kinderen en de leerkracht kunnen op een ontspannen manier kennismaken met elkaar. Bijkomende pluspunten zijn de activiteiten die op dat ogenblik kunnen gekozen worden en het vaak betere weer.

g. Vrije dagen

Er wordt opgemerkt dat de vrije dagen toch wel heel kort op elkaar volgen.

De directie bevestigt dat het dit jaar wat ongelukkig valt maar er was gevraagd de vrije dagen te laten samen vallen met die van de humoniora.