Statuten Vrienden van Sint-Barbara

TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art. 1.1. : naam

De vereniging draagt de naam: "Dienstbetoon Sint-Barbaracollege Gent V.Z.W.". De vereniging behoudt zich het recht voor de verkorte naam "S.B. Dienstbetoon V.Z.W.", te gebruiken. Alle stukken uitgaande van de vereniging bevatten naast de (verkorte) naam eveneens het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer.

Art. 1.2. : zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Gent namelijk te 9000 Gent, Savaanstraat 33.

Art. 1.3. : doel

De vereniging heeft tot doel:

 1. Alle middelen aan te wenden en initiatieven te nemen die het schoolgebeuren van het Sint-Barbaracollege te Gent, rechtstreeks of onrechtstreeks vergemakkelijken of begunstigen, onder andere door al dan niet financiële bijstand te verlenen aan de diensten en geledingen van het college, nieuwe diensten in te richten en infrastructuren te verwerven en te onderhouden.

  Het streven naar de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel zal evenwel nooit enige inmenging, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, kunnen inhouden ten overstaan van de bevoegdheden van de inrichtende macht zoals omschreven in de statuten van de v.z.w. Sint-Barbaracollege.
   
 1. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of eigendom hebben, kopen, huren, verkopen of verhuren en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Art. 1.4. : duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - LEDEN

Art. 2.1. : effectieve leden

De algemene vergadering moet samengesteld worden uit natuurlijke personen die hetzij worden voorgedragen zijnde de voorgedragen leden, hetzij rechtstreeks hun kandidatuur richten tot de raad van bestuur zijnde de gecoöpteerde leden. Het is aan de algemene vergadering om de kandidaturen te aanvaarden. Deze aanvaarde leden zijn de effectieve leden.

Het aantal effectieve leden bedraagt tenminste acht. De effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering en zijn daarin stemgerechtigd.

Worden voorgedragen:

 1. twee leden voorgedragen uit en door de raad van bestuur van de oudervereniging van het Sint-Barbaracollege
 2. twee leden uit het lerarenkorps van het Sint-Barbaracollege
 3. twee leden voorgedragen door de algemeen coördinator
 4. één lid voorgedragen door de oudleerlingenbond van het Sint-Barbaracollege
 5. één lid voorgedragen door de raad van bestuur van de v.z.w. Sint-Barbaracollege

Eenieder die hetzij behoort tot één van bovengenoemde groepen doch niet werd voorgedragen alsook eenieder die in het verleden meer dan één jaar lid is geweest van een werkgroep, of die in het verleden meer dan één jaar lid is geweest van de algemene vergadering van de vzw S.B. Dienstbetoon, kan zich kandidaat stellen door zijn kandidatuur te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vzw S.B. Dienstbetoon. De kandidatuur wordt vervolgens op de eerstvolgende algemene vergadering besproken.  De kandidatuur moet aanvaard worden met een 2/3 meerderheid. De aldus aanvaarde leden zijn de gecoöpteerde leden.

Art. 2.2. : toegetreden leden

Alle overige leden zijn toegetreden leden. Hun aantal is onbeperkt. Zij worden als dusdanig aanvaard door de raad van bestuur. Zij kunnen door de raad van bestuur op de algemene vergadering worden uitgenodigd doch hebben geen stemrecht.

De respectievelijke rechten en verplichtingen van toegetreden leden kan worden bepaald in een  huishoudelijk reglement van de vereniging, behoudens wat verder over de bijdrage wordt bepaald.

Art. 2.3. : lidgeld, bijdragen en vergoedingen

De raad van bestuur stelt jaarlijks het bedrag van de lidgelden vast voor iedere categorie van leden. Deze bijdrage mag echter niet meer dan € 1000,00 per jaar bedragen.

De effectieve leden zijn geen bijdrage verschuldigd.

De inkomsten van de vereniging worden onder meer gevormd door de bijdrage van de leden, de giften die haar worden gedaan overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, de inkomsten van haar goederen en de sommen ontvangen ter gelegenheid van verleende diensten, de subsidies die haar zouden worden verleend door openbare instellingen, door de overheden, door de oudervereniging, de oud-leerlingenbond, de inrichtende macht van het Sint-Barbaracollege en alle andere wettelijk toegelaten inkomsten.

De gestorte gelden blijven eigendom van de vereniging.

Een lid kan onder geen enkel beding een vergoeding, in eender welke vorm, ontvangen voor goederen of diensten door hem zelf geleverd of door een aan hem gerelateerde onderneming, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

Art. 2.4. : einde lidmaatschap

2.4.1. algemeen :

Het lidmaatschap van de voorgedragen effectieve leden vermeld supra 2.1.a, c, d en e, eindigt door intrekking van hun lidmaatschap door diegenen die ze heeft voorgedragen. Het lidmaatschap van de voorgedragen effectieve leden vermeld supra 2.1.b eindigt doordat ze niet meer behoren tot het lerarenkorps van het Sint-Barbaracollege.

Het lidmaatschap van de gecoöpteerde effectieve leden eindigt na 3 jaar op de eerstvolgende vergadering, doch is hernieuwbaar.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt.

2.4.2. ontslag :

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Het ontslag van een lid behorend tot de leden aangeduid conform artikel 2.1. lid 3 van deze statuten wordt opgeschort tot er in zijn vervanging is voorzien..

Als ontslagnemend lid wordt eveneens beschouwd, elk lid dat weigert de verschuldigde bijdrage te betalen binnen de dertig dagen na een aangetekende ingebrekestelling

2.4.3. uitsluiting :

Tot uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden besloten met meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

2.4.4. schorsing van lidmaatschap :

De raad van bestuur mag tot aan de beslissing van de algemene vergadering, leden die zich zouden schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer, de openbare orde of de goede zeden, schorsen om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging; zij behouden evenwel hun stemrecht op de algemene vergadering.

2.4.5. gevolgen van ontslag of uitsluiting :

De ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties vorderen.
In geen geval kunnen ontslagnemende of uitgesloten leden inzage, mededeling of afschrift van de rekeningen, verzegeling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen.

Art. 2.5. : vzw-dossier

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een vzw-dossier bijgehouden. Naast het ledenregister, waarin de naam, voornamen, woonplaats, toetredingsdatum en uittredings- of uitsluitingsdatum van de leden staat vermeld, bevat het dossier ook alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Veranderingen in het ledenregister moeten binnen de acht dagen na kennisgeving worden aangebracht door de vzw-secretaris.

Alle leden en belanghebbende derden kunnen op de zetel van de vereniging het vzw-dossier raadplegen. Afschriften en uittreksels daarvan worden voor geldig ondertekend door de voorzitter of de vzw-secretaris.

TITEL III. - DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 3.1.: samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Elk effectief lid kan zich op de algemene vergadering door een ander effectief lid van de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.

Conform artikel 2.1. wordt tot de eerstvolgende algemene vergadering de algemene vergadering samengesteld uit de effectieve leden zoals vermeld met hun hoedanigheid in een aan deze statuten gehechte bijlage.

Art. 3.2. : bevoegdheden

De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden. Haar besluiten gelden ook voor de leden die niet stemmen of die tegenstemmen.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :

 1. het wijzigen van de statuten,
 2. het aanvaarden van nieuwe effectieve leden
 3. het uitsluiten van de leden,
 4. het benoemen en afzetten van de bestuurders,
 5. het benoemen en afzetten van eventuele commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging,
 6. het goedkeuren van begrotingen en rekeningen,
 7. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 8. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 3.3.: beslissingswijze

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij tweederde meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

De voorgedragen effectieve leden beschikken bij een stemming over maximum 8 stemmen, zijnde 1 stem per aanwezig of vertegenwoordigd  lid.

De gecoöpteerde effectieve leden beschikken over maximum 8 stemmen. Indien er meer dan 8 gecoöpteerde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn wordt hun stem vermenigvuldigd met 8 en gedeeld door het aantal aanwezige en vertegenwoordigde gecoöpteerde leden

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een buitengewone algemene vergadering indien de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen in een buitengewone algemene vergadering met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

De vrijwillige ontbinding van de vereniging kan alleen worden uitgesproken in een buitengewone algemene vergadering onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

Art. 3.4.: werkwijze

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur, door de voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigde van de inrichtende macht van het sint-Barbaracollege telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar en dit in de loop van de maand februari.

Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer 1/5 van de effectieve leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan het verzoek. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan kan de algemene vergadering slechts bijeengeroepen worden door 1/5 van de effectieve leden na machtiging door de bevoegde rechtbank.

De effectieve leden worden door middel van een gewoon schrijven of per email, opgeroepen voor de algemene vergadering. De oproepingsbrief dient de effectieve leden tenminste acht dagen voor de vergadering te bereiken. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur, maar 1/20 van de effectieve leden hebben het recht bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de algemene coördinator, of bij hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter wijst een vzw-secretaris aan.

De afgevaardigde van de inrichtende macht, zoals bedoeld in artikel 2.1. punt e, beschikt eveneens over het recht een bijzondere algemene vergadering bij elkaar te roepen telkens wanneer hij vaststelt dat de vereniging zich mogelijks schuldig maakt aan de overschrijding van het maatschappelijk doel zoals bepaald in huidige statuten.

Van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de vzw-secretaris van de vergadering en door de leden die het wensen. Deze notulen worden opgenomen in het vzw-dossier.

TITEL IV - DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 4.1. : samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie bestuurders en maximum het aantal effectieve leden van de algemene vergadering min één, waarvan minstens

 1. één bestuurder voorgedragen uit en door de raad van bestuur van de oudervereniging van het Sint-Barbaracollege,
 2. één bestuurder voorgedragen door de raad van bestuur van de vzw Sint-Barbaracollege,
 3. één bestuurder zijnde de algemeen coördinator.

Andere eventuele bestuurders worden na overleg met de raad van bestuur benoemd uit en door de algemene vergadering.

De bestuurders worden telkenmale voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering. Hun opdracht eindigt hetzij indien zij niet worden herbenoemd, hetzij door overlijden, hetzij door ontslag, hetzij door afzetting.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Indien het aantal bestuurders hierdoor minder dan drie zou bedragen, moet de ontslagnemende bestuurder in functie blijven totdat rechtsgeldig in zijn vervanging is voorzien.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een VZW-secretaris en een VZW-penningmeester. Indien dit nodig is voor haar goede werking, kan de raad van bestuur nog andere mandaten toewijzen.

Art. 4.2.: bevoegdheden

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij treedt eveneens op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad kan tevens alle handelingen van beheer en beschikking verrichten die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur stelt desgevallend een huishoudelijk reglement op.

De raad kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs aan een andere persoon die geen lid is van de vereniging.

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichtingen aan betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Voor alle andere verbintenissen of handelingen is de vereniging slechts geldig verbonden ten overstaan van derden, tenzij in geval van bijzondere lastgeving door de raad van bestuur, door de handtekening van twee bestuurders.

Bestuurders kunnen onder geen enkel beding een vergoeding, in eender welke vorm, ontvangen voor goederen of diensten door hen zelf geleverd of door een aan hen gerelateerde onderneming, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Art. 4.3.: beslissingswijze

De raad van bestuur treedt op als college. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Om geldig te beslissen dient de helft van het aantal bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De bestuurder aangeduid door de inrichtende macht kan een voorbehoud formuleren ten aanzien van de beslissingen die hij strijdig acht met het belang van de school. Een beslissing waaromtrent een voorbehoud wordt geformuleerd, kan niet worden uitgevoerd zonder instemming van de inrichtende macht.

Bij blijvend meningsverschil zal de meest gerede partij het bindend advies vragen aan de vzw Cebeco. Deze heeft inzage van alle stukken, documenten, briefwisseling en boekhouding van de vereniging.

Art. 4.4.: werkwijze

De raad van bestuur wordt samengeroepen wanneer het belang van de vzw. dit vereist. Elke bestuurder kan hiertoe het initiatief nemen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter of vzw-secretaris.

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of vzw-secretaris. De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum drie dagen voor het tijdstip van de samenkomst. De oproeping bevat datum, uur en plaats van samenkomst van de raad van bestuur, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of vzw-secretaris.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de vzw-secretaris, of bij hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De notulen en beslissingen van de raad van bestuur en alle voorgelegde boekhoudkundige stukken worden door de voorzitter en de vzw-secretaris ondertekend. Bij ontstentenis van één van deze bestuurders, kan een andere bestuurder deze documenten tekenen. Elke aanwezige bestuurder mag vragen om de notulen mede te ondertekenen. De notulen, beslissingen en voorgelegde boekhoudkundige stukken worden opgenomen in het vzw-dossier.

TITEL V. – DAGELIJKS BESTUUR EN WERKGROEPEN

Art. 5.1.: samenstelling

De vereniging wordt gedragen door één of meerdere werkgroepen die de interne werking bepalen. Er zijn permanente werkgroepen en ad hoc werkgroepen. De oprichting, samenstelling en ontbinding der werkgroepen wordt door de algemeen coördinator ter bekrachtiging voorgedragen aan de raad van bestuur.

De coördinatie der werkgroepen en de taken in verband met het dagdagelijks bestuur, worden verzorgd door een algemeen coördinator, een administratief-coördinator en een penningmeester-coördinator, die hun bevoegdheden gezamenlijk uitoefenen.

De algemeen coördinator duidt uit de effectieve leden zijn administratief-coördinator en penningmeester-coördinator aan. Deze benoemingen dient de algemeen coördinator te laten goedkeuren bij gewone meerderheid in de raad van bestuur.

De algemeen coördinator, administratief-coördinator en penningmeester-coördinator worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald voor de bestuurders in artikel 4.1 . en eveneens rekening houdend met de goede werking van de vzw. Ontslag gebeurt eveneens onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald in dit artikel. De afzetting gebeurt met een tweederde meerderheid door de algemene vergadering zoals bij leden van de raad van bestuur.

De algemeen coördinator is lid van elk der werkgroepen en is conform artikel 4.1. punt c tevens lid van de raad van bestuur. De administratief-coördinator en de penningmeester-coördinator mogen al dan niet in aanwezigheid van de algemeen coördinator alle vergaderingen van de raad van bestuur en de werkgroepen met raadgevende stem bijwonen.

De algemeen coördinator draagt een effectief lid, na advies ingewonnen te hebben bij de voorzitters van de werkgroepen, als zijn opvolger voor aan de raad van bestuur. De meerderheid in de raad van bestuur dient de kandidatuur goed te keuren, waarna de kandidatuur door de algemene vergadering moet worden bekrachtigd.

Elke werkgroep verkiest zijn voorzitter. De voorzitter van de werkgroep duidt zijn werkgroepsecretaris aan. De algemeen coördinator duidt voor elke werkgroep de werkgroeppenningmeester aan. Deze persoon mag werkgroeppenningmeester zijn van meerdere werkgroepen of penningmeester-coördinator.

Door een eenvoudig schrijven gericht aan de voorzitter van de werkgroep start of stopt een lid van de vereniging zijn lidmaatschap van de desbetreffende werkgroep. Men kan lid zijn van meerdere werkgroepen.

De voorzitter van de werkgroep kan te allen tijde experten, vrijwilligers en anderen, die geen lid zijn van de vereniging, toelaten deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van de werkgroep. Deze personen hebben evenwel geen enkel stemrecht.

Art. 5.2. : bevoegdheden

De werkgroepen en de raad van bestuur werken onafhankelijk van elkaar. De algemeen coördinator zorgt ervoor dat de realisaties van de werkgroepen in overeenstemming zijn met het beleid van de raad van bestuur. Hij agendeert de nodige aandachtspunten op de eerstvolgende raad van bestuur.

De werkgroeppenningmeester van de werkgroep stelt jaarlijks een begroting voor het komend werkjaar op en maakt jaarlijks de rekeningen van het voorbije werkjaar op en legt deze voor aan de penningmeester-coördinator. Voor de ad hoc werkgroepen wordt de begroting en de rekeningen voor gans het project, doch met jaarlijkse opsplitsing van inkomsten en uitgaven, opgemaakt en voorgelegd aan de penningmeester-coördinator

De begroting en de rekeningen worden door de penningmeester-coördinator ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur

Art. 5.3.: beslissingswijze

Elke werkgroep bepaalt zijn werking door middel van een huishoudelijk reglement, behoudens datgene wat statutair is bepaald.

Art. 5.4.: werkwijze

De voorzitter leidt de werking van de werkgroep. Op geregelde tijdstippen rapporteert hij of de werkgroepsecretaris aan de algemeen coördinator. De data van vergaderingen worden altijd aan de algemeen coördinator meegedeeld. Indien de algemeen coördinator noch de administratief-coördinator op een vergadering aanwezig zijn, wordt onmiddellijk na de vergadering aan de algemeen coördinator of bij delegatie aan de administratief-coördinator verslag uitgebracht.

TITEL VI. – BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 6.1.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus. De raad van bestuur sluit de rekeningen voor het voorbije boekjaar af en maakt de inventaris en de balans op, alsmede de begroting van het komend boekjaar.

Deze worden ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

De rekeningen en de begroting dienen ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter kennis te worden gebracht van de leden, die alsdan inzage kunnen vorderen van alle bescheiden waarop de rekeningen en de begroting steunen, doch alleen op de maatschappelijke zetel.

TITEL VII. - ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 7.1.

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid. De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, bepaalde, of door een gerechtelijke beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan de v.z.w. Sint-Barbaracollege, of indien deze dit niet aanvaardt, of indien de v.z.w. Sint-Barabaracollege niet meer bestaat, aan een vereniging, stichting of inrichting die een gelijkaardig doel als huidige vereniging nastreeft.

Art. 8.1.

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de vzw-wetgeving, waaronder de wet 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 02 mei 2002 toepasselijk