Statuten

 

TITEL I - Naam - Zetel - Doel - Duur

Art. 1. De vereniging is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk en draagt als naam VZW Oudervereniging “Sint-Barbaracollege”.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in 9000 GENT, Savaanstraat 33. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Gent.

De zetel van de vereniging kan worden overgeplaatst naar een andere plaats in deze stad bij beslissing van de Raad van Bestuur. Ieder besluit tot verandering van de zetel moet worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk:

 1. de ouders die leerlingen hebben in het St. Barbaracollege binnen en buiten het college te vertegenwoordigen;
 2. de belangen van de ouders en leerlingen in hun verhouding tot het St-Barbaracollege te behartigen;
 3. te waken over de bestendiging van een kwaliteitsvol en actueel onderwijs in de geest van het schooleigen opvoedingsproject.;
 4. in materieel, intellectueel en spiritueel opzicht de school, waar mogelijk, bij te staan in haar taak van opvoeding en kennisoverdracht;
 5. een goed contact en verstandhouding tussen de ouders en tussen de leerlingen onderling te bevorderen, een goed contact en verstandhouding tussen de leerlingen, de ouders en de school hierin begrepen de leraren en de inrichtende machten/organen te bevorderen;
 6. een goed contact tussen de school en haar omgeving te bevorderen.

De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen verwerven die dienstig zijn voor het bereiken van haar maatschappelijk doel. De vereniging kan personeel aanwerven en ontslaan. In het algemeen kan de vereniging elke daad stellen die nuttig is voor het bereiken van haar maatschappelijk doel.

De vereniging mag ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, op bijkomstige wijze, een zekere economische activiteit uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

De vereniging mag één of meer afdelingen tellen waar bedoelde activiteiten worden uitgeoefend, zulks ook buiten het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel gevestigd is.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II - Leden

Art. 5. Alle ouders van één of meer leerlingen die ingeschreven zijn op het St. Barbaracollege zijn van rechtswege toetredend lid van de vereniging tenzij zij aan de vereniging voor de jaarlijks algemene statutaire vergadering te kennen hebben gegeven geen lid van de vereniging te willen zijn. Het aantal toetredende leden is onbeperkt. Er dienen evenwel ten minste drie leden zijn.

De toetredende leden worden door de Raad van Bestuur op geregelde tijdstippen geïnformeerd over de beslissingen van de Raad van Bestuur en/of van de algemene vergadering.

Art. 6. De toetredende leden die zich op deze algemene statutaire vergadering aanmelden worden van rechtswege als effectieve leden beschouwd en dit tot de daaropvolgende algemene vergadering. Toetredende leden die zich voor deze algemene statutaire vergadering niet kunnen vrijmaken kunnen zich laten vertegenwoordigen door een toetredend lid. Elke vertegenwoordiger kan slechts één toetredend lid vertegenwoordigen.

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging en kunnen als bestuurder worden verkozen.

Een lijst van de effectieve leden wordt jaarlijks neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Art. 7. De effectieve leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging door hun ontslag per aangetekende brief ter kennis te brengen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Tot de uitsluiting van een effectief lid kan enkel beslist worden door de algemene vergadering met een tweede derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Leden die zich gedragen op een wijze die onverenigbaar is met het maatschappelijk doel van de vereniging of die de belangen van de vereniging door hun gedrag in het gedrang brengen kunnen door de algemene vergadering uitgesloten worden.

Art. 8. Uitgetreden of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf gestorte jaarlijkse lidgelden terug te vorderen.

Art. 9. Alle leden dienen een jaarlijks lidgeld te betalen aan de vereniging welke wordt aangewend om het doel van de vereniging te realiseren. De bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur en bedraagt maximaal € 50,00 / jaar.

Titel III - Bestuur - Raad van Bestuur

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste 3 en ten hoogste 14 effectieve leden, die telkens voor twee jaar benoemd worden door de algemene vergadering van de effectieve leden. Hun mandaat eindigt door overlijden, ontslag of herroeping of op het ogenblik dat zij geen leerling meer ingeschreven hebben op het Sint-Barbaracollege.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering werd toegewezen.

Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

De notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, alsook het register van de leden en alle boekhoudkundige stukken zijn ter inzage beschikbaar op de maatschappelijke zetel.

Art. 11. Om tot bestuurder gekozen te worden moet men effectief lid zijn van de vereniging.

Art. 12. Mochten door welk geval ook - vrijwillig ontslag, overlijden, herroeping - de bovenbestaande bepalingen niet meer nageleefd worden of nageleefd kunnen worden, dan blijven de andere bestuurders in functie tot aan de eerstvolgende statutaire algemene vergadering. Wanneer echter het aantal bestuurders onder de drie valt zal de buitengewone algemene vergadering in de vervanging van de vacante bestuurdersfunctie voorzien en een nieuwe bestuurder benoemen.

Art. 13. De Raad kan uit zijn leden een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester, een secretaris of een andere functionaris aanduiden. Wanneer de Voorzitter in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen wordt hij tijdelijk door de Ondervoorzitter vervangen.

Art. 14. De Raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders.

De Raad vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid; bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Een bestuurder kan zich door een ander beheerder laten vervangen, maar niemand mag méér dan één volmacht hebben.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door de Voorzitter wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Art. 15. De Raad bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Zij kan o.m., zonder dat deze opsomming limitatief is, en zonder afbreuk te doen aan de andere bevoegdheden die zij krachtens deze statuten of krachtens de wet bezit, overeenkomsten en akten opstellen, dadingen afsluiten, minnelijke regelingen afsluiten, roerende en onroerende goederen kopen, ruilen en/of verkopen, goederen met een hypotheek bezwaren, ontlenen en lenen, huurovereenkomsten afsluiten voor eender welke termijn, legaten, subsidies en schenkingen aanvaarden, aan rechten verzaken, volmachten en mandaten geven aan leden van de vereniging en aan niet-leden.

Zij vertegenwoordigt de vereniging in welkdanige judiciële of niet-judiciële handeling.

Zij treedt op als verweerder of als eiser, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun statuut.

De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of méér van zijn leden.

Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in de tijd beperkt is.

De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig oordeelt en brengt daaraan de nodige wijzigingen aan. De algemene vergadering wordt daarvan in kennis gesteld.

De Raad kan één of meer dagelijks bestuurders aanstellen, belast met het dagelijks bestuur, o.m. met de geldige handtekening tegenover het bestuur van de postchèques, banken spaarkassen en andere financiële instellingen.

Worden er twee of meer dagelijks bestuurders aangesteld, dan oefenen zij, behoudens bijzondere volmacht aan één onder hen - gezamenlijk het dagelijks bestuur uit.

Daden die buiten het dagelijks bestuur vallen, worden, behoudens een speciaal mandaat van de Raad van Bestuur, ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders, welke t.a.v. derden niet van enige machtiging moeten doen blijken.

Art.16. De bestuurders gaan, in het kader van de uitoefening van hun mandaat geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts aansprakelijk voor de goede uitoefening van hun mandaat

Titel IV - Algemene Vergadering

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden. Ieder effectief lid beschikt in de vergadering over één stem. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Ieder lid beschikt over één stem.

Art. 18. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 1. het wijzigen van statuten;
 2. het benoemen en afzetten van bestuurders;
 3. uitsluiten van de leden;
 4. de eventuele benoeming en afzetting van commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 5. de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 7. het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 9. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 19. Elk jaar wordt tenminste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen van het volgend jaar.

Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorige boekjaar en uiterlijk in de loop van de maand october. In afwachting van de vergadering mag de Raad van Bestuur, per maand één twaalfde uitgeven van de ontwerp-begroting.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken.

Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, van twee bestuurders of van één vijfde van de leden.

Zij worden verstuurd per gewone of per electronische post en ten laatste 14 dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Deze worden bepaald door de Raad van Bestuur, maar 1/5 van de leden hebben het recht punten op de agenda te plaatsen.

Art. 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens verhindering, door de oudste van de aanwezige bestuurders, behoudens keuze van een andere voorzitter, bij gewone meerderheid, te kiezen door de algemene vergadering. De voorzitter wijst de secretaris aan.

Art. 21. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen echter slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald bij art.8, 12 en 20 van de wet van 27.06.1921, zoals gewijzigd door de wet van 2.05.2002, in acht worden genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Besluiten van de algemene vergadering kunnen, indien het belang van de vereniging dit vereist, opgeschort worden door de Raad van bestuur; In dat geval roept de Raad en nieuwe vergadering bijeen die binnen de acht dagen moet plaatshebben en die een geldig eindbesluit kan nemen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Neemt op die vergadering, de gehele Raad ontslag, dan mag het aldus aangenomen besluit slechts uitgevoerd worden vanaf de dag dat de nieuwe Raad verkozen is.

Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden gebundeld in een register van de processen-verbaal en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel waar alle leden ervan kennis kunnen nemen maar zonder verplaatsing van het register. De leden kunnen kopijen eisen van deze processen-verbaal.

Elke wijziging aan de statuten dient te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de vereniging gevestigd is. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag en/of herroeping van een bestuurder.

Titel V - Financieel Beleid

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1.09 tot 31.08.

Rekeningen en begrotingen worden, eventueel door bemiddeling van de penningmeester, door de Raad van Bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 24. Indien de wet het vereist zal het toezicht van de vereniging wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen door de algemene vergadering gekozen.

Ze worden benoemd voor een periode van drie jaar; hun mandaat is hernieuwbaar en het kan slechts herroepen worden voor wettige redenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en bepaalt hun vergoeding.

Titel VI – Reglement van Inwendige Orde

Art. 25. Indien nodig zal de Raad van Bestuur voorzien in een reglement van inwendige orde.

Titel VII - Ontbinding & Vereffening

Art. 26. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig art.20 en volgende van de wet van 27.06.1921, zoals gewijzigd door de wet van 5.02.2002 en overeenkomstig deze statuten.

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van één jaar.

Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars; bij gebreke daarvan kan de Rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.

Art. 27. Welke ook de oorzaak is van de ontbinding, wordt de bestemming van de netto-activa bepaald door de algemene vergadering, waarbij de vereffenaars voorstellen kunnen indienen.

In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging. Ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging.

Art. 28. Aangelegenheden die door de statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27.06.1921, zoals gewijzigd door de wet van 2.05.2002.

Titel VIII - Geschillen

Art. 29. Voor alle geschillen tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, de eventuele commissaris(-sen) en vereffenaar(-s), zullen enkel de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd zijn.

In naam van de vereniging, haar afgevaardigde-bestuurder, dhr. Pieter Vercruyssen.

Titel IX - Ledenregister

Art. 30. Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuurd in dat register ingeschreven worden binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet bekleed met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Titel X - Overige

Art. 31. Voor al wat door deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.