PISA-onderzoek: Sint-Barbara deed het uitstekend

In de week van 5 december 2011 hebben we de definitieve feedback gekregen van het PISA-onderzoek van de OESO waaraan onze school in de periode april-mei 2009 heeft deelgenomen. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het onderzoek van de OESO meet de leerprestaties van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde landen; het werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt om de drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Iedere cyclus legt de nadruk op een ander domein. In 2009, de cyclus waaraan onze school deelnam, was het hoofddomein leesvaardigheid. Tevens werd in deze cyclus voor het eerst een computertest naar elektronische leesvaardigheid toegevoegd aan het PISA-onderzoek.

De cognitieve PISA-bevraging overstijgt het louter kennisniveau. Met PISA wordt nagegaan in welke mate leerlingen begrippen en concepten begrijpen, bepaalde processen beheersen en vaardigheden in verschillende situaties kunnen toepassen. Of, met andere woorden, in welke mate leerlingen wat ze leerden, kunnen toepassen in realiteitsgebonden contexten.

Aan het PISA-onderzoek van 2009 namen 158 Vlaamse scholen deel. De schoolfeedback die we nu ontvangen hebben, weerspiegelt de gemiddelde resultaten van de groep geselecteerde 15-jarigen van onze school in vergelijking met de resultaten van de parallelle groepen geselecteerde leerlingen uit de andere deelnemende scholen.

Het belangrijkste verschil tussen deze definitieve schoolfeedback en de eerste, voorlopige feedback die we anderhalf jaar geleden ontvingen, is dat nu de gemiddelde prestatie wordt weergegeven en niet louter het percentage correct opgeloste vragen. Aan elke PISA-vraag werd een bepaalde score toegewezen. De scores werden zo gekozen dat de gemiddelde internationale score voor elk domein gelijk is aan 500. Door deze werkwijze bepaalt niet alleen het aantal juiste antwoorden de score van een school, maar ook hoe moeilijk een vraag is. Hoe hoger de school gerangschikt staat in de grafiek, hoe hoger de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de door de eigen leerlingen correct opgeloste vragen.

We bezorgen u hierbij figuren 1A tot en met 1D: zij geven een algemeen overzicht van de resultaten per domein.  Op deze figuren wordt elke school voorgesteld door een symbool. Onze school wordt aangeduid door een rood vierkant en wordt geplaatst in de rij van alle deelnemende scholen die gerangschikt staan volgens hun gemiddelde prestatie per domein. De horizontale blauwe lijn op de figuur toont de gemiddelde prestatie over alle Vlaamse scholen (het Vlaams gemiddelde). De groene lijnen onder en boven die blauwe lijn duiden de standaardafwijking ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde aan. Anders gezegd, scholen die zich boven de bovenste groene lijn bevinden, presteren significant hoger dan het Vlaams gemiddelde. Scholen die zich onder de onderste groene lijn bevinden, presteren significant lager dan het Vlaams gemiddelde.

Leesvaardigheid

Wiskundige geletterdheid

Wetenschappelijke geletterdheid

Digitale geletterdheid

Voor elke deelnemende PISA-school werden vijf andere scholen gezocht waarin een vergelijkbare leerlingengroep werd getest. Op deze manier kan elke school nagaan hoe de eigen leerlingen presteren in vergelijking met de geselecteerde leerlingen in een school met ongeveer hetzelfde leerlingenprofiel. De twee tabellen hieronder (‘Achtergrondgegevens’ en ‘Prestaties’) plaatsen onze school in een vergelijking met de vijf referentiescholen.

Achtergrondgegevens

Prestaties

We zijn heel blij met de positieve resultaten; ze zijn een aansporing om verder te blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Meer informatie over PISA: www.pisa.oecd.org.