Mededeling omtrent STEAM-aanbod

Betreft: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics)

Geachte Heer / Mevrouw,
Beste ouders,

Met deze brief willen wij als school u ervan op de hoogte brengen dat wij vanaf volgend jaar  op het Sint-Barbaracollege starten met een nieuwe optie in het eerste jaar. Naast de optie Latijn en Moderne bieden wij vanaf het schooljaar 2016-2017 ook STEAM aan. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. Met dit aanbod willen we tegemoetkomen aan leerlingen die vanaf een eerste jaar meer uitdaging zoeken voor wetenschappen, wiskunde, programmeren, enz. We willen hun de mogelijkheid bieden om zich vanaf een eerste jaar te verdiepen in de geest van een onderzoeksmethode.

In het secundair onderwijs spreekt men van STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) zowel in ASO, TSO als BSO. Wij maken van STEM + Arts = STEAM omdat we er van overtuigd zijn dat de focus op wetenschappen, wiskunde, enz. niet eenzijdig mag zijn. Daarom nemen we in het keuzegedeelte van de vakken ook een meer cultureel getint vak op. Als algemeen vormend secundair onderwijs (ASO) willen wij de brede en rijke culturele vorming, die eigen is aan onze school, niet buiten de focus laten. Het culturele, naast een meer wetenschappelijk georiënteerde invulling, maakt daarmee de band met de brede culturele focus op de school.

Met STEAM beogen we een leerlijn door te kunnen trekken die het eerste tot en met het zesde jaar overspant. In de tweede en derde graad zijn er al heel wat projecten en uitdagingen die binnen dat STEAM-kader passen: het Rosetta-project, de succesvolle deelnames aan de wetenschapsolympiades, de telescoopbouw, de kristalgroeiwedstrijd, het bezoek aan een DNA-onderzoekslabo, het bestuderen van de eclips, enz. STEAM in de eerste graad laat toe dat er een traject gelopen wordt van één tot zes met een duidelijke focus op een wetenschappelijke oriëntatie.

Dit aanbod richt zich specifiek op leerlingen die van het begin af aan ervaring willen opdoen met een onderzoeksmethode. Het volstaat echter niet alleen om geboeid te zijn door wetenschappen, het is ook nodig om er voldoende sterk in te zijn. Zoals Latijn een extra uitdaging inhoudt op talig vlak, zal STEAM een extra uitdaging betekenen op wetenschappelijk en wiskundig vlak. Trouw aan onze traditie willen wij kwaliteit bieden.

STEAM is echter geen voorafname op de wetenschappelijke richtingen in tweede en derde graad. Daarover heeft de onderwijsminister zich duidelijk uitgesproken. Het blijft mogelijk om vanuit de Latijnse of de Moderne door te stromen naar bijvoorbeeld de Wetenschappen-Wiskunde in een derde graad.

Hoogachtend,
Christophe Brabant
Algemeen directeur Sint-Barbaracollege