Klasafgevaardigden (basisschool)

Wie?

Een school zoals het Sint-Barbaracollege draait het best met de steun en, voornamelijk, medewerking van de ouders van zijn leerlingen. Om deze betrokkenheid aan te moedigen wordt/worden in het begin van het schooljaar één of meerdere klasafgevaardigden per klas aangesteld.

De klasafgevaardigde vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen uit een klas. Elke ouder die zich hiervoor aangesproken voelt stelt vrijwillig zijn kandidatuur en wordt klasafgevaardigde: er zijn geen verkiezingen. De aanstelling gebeurt op de info avond aan het begin van het schooljaar en gebeurt voor één schooljaar.

Wat?
De klasafgevaardigde fungeert voor alle overige ouders als aanspreekpunt binnen de eigen klasgroep, meer bepaald kunnen ze interessepunten/opmerkingen van ouders, die klasoverschrijdend zijn, voordragen en bespreken in de vergadering van de klasafgevaardigden (zie hierna onder ‘Taken’).

Om dit te optimaliseren wordt, na het aanstellen van de klasafgevaardigde(n), per klas een brief meegegeven aan de kinderen met de gegevens van de klasafgevaardigde(n) en hoe deze het best te bereiken is/zijn.

Taken?
Vergadering
De klasafgevaardigden vergaderen drie maal per jaar, samen met de directeur en met een vertegenwoordiging van het leerkrachtenteam. Deze vergaderingen gaan telkens door van 20u tot 22u. In deze vergaderingen worden onderwerpen besproken die alle ouders en kinderen van de school aanbelangen. De klasafgevaardigden lanceren (eventueel) ook ideeën om de werking van een klas of de school te optimaliseren. Deze ideeën worden door de klasafgevaardigden zelf (via ad-hoc-werkgroepen) zoveel mogelijk uitgewerkt.

Het verslag van deze vergaderingen wordt gepubliceerd op de website en kan door de ouders tevens worden opgevraagd bij de klasafgevaardigden.

Contact
Om zichzelf aan de andere ouders van de klasgroep voor te stellen, poogt de klasafgevaardigde in de klasgroep een activiteit te organiseren buiten de schooluren. Op die manier leren de ouders elkaar beter kennen en is het mogelijk om een zeker vertrouwen te creëren hetgeen nodig is om als tussenpersoon te kunnen.

Opgelet: wanneer een dergelijke activiteit geörganiseerd wordt door een klasafgevaardigde dient rekening gehouden te worden met het feit dat deze activiteiten niet gedekt worden door de verzekering van de school.

Inzet
De klasafgevaardigde probeert een extra tandje bij te steken bij de schoolactiviteiten, zij het maar door de andere ouders van zijn klasgroep te proberen motiveren hun steentje bij te dragen waar mogelijk (eetfestijn, schoolfeest, vervoer bij klasactiviteiten, speciale vieringen …).

Om deze taak ten volle te kunnen uitoefenen kunnen zij, voor hun klas, gebruik maken van de lijst ‘helpende handen’ die ingevuld wordt bij aanvang van het jaar door de ouders van de school.

Klasgebonden inzet
Het tweede leerjaar vergt een extra inspanning betreffende de eerste communie. Om de leerkrachten te bedanken voor hun inzet en organisatie geeft de klasafgevaardigde hen een kleine attentie na de kerkdienst: een bloemetje voor juffrouw Riet en de muzieklerares, een fles wijn voor meester Paul.
Voor het bedrag voor deze attenties te verzamelen wordt een briefje meegegeven enkele weken voor de eerste communie.

Jaarlijks wordt een openbaar vervoerspel geörganiseerd voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Hiervoor is de medewerking van de ouders zeer belangrijk. Een extra inspanning van de klasafgevaardigde en een kleine aanmoediging van de klasafgevaardigde naar de andere ouders toe is hier welkom.

Geschenk
Op het einde van het jaar zorgen zij voor een inzameling teneinde een geschenk te kunnen kopen voor de leerkracht: enerzijds wordt voorzien in een geschenk voor de klasleraar, anderzijds wordt ook rekening gehouden met de klasoverschrijdende leerkrachten (LO, muziek, zorg, …): 10% van het ingezamelde bedrag is voor hen bestemd

Om dit geschenk aan de leerkracht te overhandigen wordt meestal op de laatste schooldag een kleine receptie georganiseerd, door de klasafgevaardigde, in de klas.

Ook te onthouden
Elk jaar is het ‘Dag van de leerkracht’. De suggestie is om eventueel een briefje mee te geven aan de leerlingen om hen en hun ouders hiervan op de hoogte te brengen. Het is NIET de bedoeling dat voor deze dag een kado wordt gekocht, maar een door het kind gemaakte attentie zal de leekracht des te meer op prijs stellen.