Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (humaniora)

1.    Oprichting

1.1          In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals laatst gewijzigd door het decreet van 17 juni 2016 betreffende het onderwijs XXVI, hierna het participatiedecreet genoemd, wordt een schoolraad opgericht voor de volgende scholen:

Sint-Barbaracollege en Sint-Barbaracollege I, Savaanstraat 33, 9000 Gent

1.2          De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: Savaanstraat 33, 9000 Gent.

2.    Samenstelling

2.1          De schoolraad bestaat uit vier geledingen:

 • De personeelsgeleding;
 • De oudergeleding;
 • De leerlingengeleding;
 • De lokale gemeenschap.

Elke geleding telt drie leden. Ook wanneer een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld.
De vergaderingen worden bijgewoond door het schoolbestuur of zijn gemandateerde, tenzij de schoolraad aangeeft afzonderlijk te willen vergaderen over het formuleren van een advies op eigen initiatief (zie punt 5.4).

2.2       De leden van de personeels-, ouder- en leerlingengeleding worden afgevaardigd en gemandateerd vanuit de onderliggende pedagogische raad, ouderraad of leerlingenraad, opgericht conform het participatiedecreet.
Wanneer er voor een van voormelde geledingen geen onderliggende raad is opgericht conform het participatiedecreet of de onderliggende raad ervoor kiest om geen leden af te vaardigen, wordt de betreffende geleding samengesteld op basis van verkiezingen volgens het kiesreglement. Als een geleding in dat geval geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, kan de schoolraad in de loop van de mandaatperiode vertegenwoordigers voor die geleding alsnog opnemen conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

2.3       De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de leden van de personeels-, ouder- en leerlingengeleding bij consensus gecoöpteerd.

2.4       Een lid van de personeelsgeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • Het lid niet langer effectief tewerkgesteld is in de school;
 • Het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
 • Het lid ontslag neemt uit de schoolraad;
 • Het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het een ouder van een leerling van een betrokken school wordt.

Een lid van de oudergeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • De kinderen van het lid de school hebben verlaten;
 • Het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
 • Het lid ontslag neemt uit de schoolraad;
 • Het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het een personeelslid van een betrokken school wordt.

Een lid van de leerlingengeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • Het lid de school heeft verlaten;
 • Het lid behoort tot het schoolbestuur van een betrokken school;
 • Het lid ontslag neemt uit de schoolraad.

Een lid van de geleding lokale gemeenschap van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • Het lid behoort tot het schoolbestuur van een betrokken school;
 • Het lid niet opnieuw wordt gecoöpteerd;
 • Het lid ontslag neemt;
 • Het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het hetzij een personeelslid, hetzij een ouder van een leerling, hetzij een leerling van een betrokken school wordt.

2.5       Wanneer een lid van de personeels-, ouder- of leerlingengeleding zijn mandaat beëindigt, zal de onderliggende pedagogische, ouder- of leerlingenraad een ander lid afvaardigen naar de schoolraad.

Wanneer er geen onderliggende raad is opgericht conform het participatiedecreet of de onderliggende raad ervoor kiest om geen leden af te vaardigen, wordt het uittredend lid desgevallend opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger van de desbetreffende geleding bij de verkiezingen voor de schoolraad. Als er geen plaatsvervanger werd verkozen, kan de schoolraad een nieuwe vertegenwoordiger van die geleding aanduiden conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

Wanneer een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap zijn mandaat beëindigt, wordt op de eerstvolgende vergadering van de schoolraad de coöptatie overeenkomstig punt 2.3 hierboven geagendeerd.

2.6       De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

3.    Bescherming afgevaardigden

Personeelsleden die deel uitmaken van de personeelsgeleding van de schoolraad kunnen voor de meningen die ze uiten in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.
Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingengeleding van de schoolraad kunnen voor de meningen die ze uiten in de uitoefening van hun mandaat geen orde- of tuchtmaatregelen oplopen.

4.    Voorzitterschap – Secretariaat – Mandatering

4.1       Bij de eerste vergadering van de mandaatperiode kiezen de leden van de schoolraad een voorzitter.

De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of buiten de leden van de schoolraad:

 • Wanneer de voorzitter gekozen wordt uit de leden van de schoolraad, is hij stemgerechtigd.
 • Wanneer de voorzitter gekozen wordt buiten de leden van de schoolraad, is hij niet stemgerechtigd.

Noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter verkozen worden.

4.2       De verkiezing van de voorzitter verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

Wanneer een verkozen voorzitter zijn mandaat vervroegd neerlegt, wordt een nieuwe voorzitter verkozen. Bij belet van de voorzitter duidt de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter aan.

4.3          De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.

4.4       De voorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij kan een lid van de schoolraad aanduiden als secretaris.

Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid.

4.5       Alle communicatie aan de schoolraad wordt minstens aan de voorzitter gericht. Alle communicatie in naam van de schoolraad gebeurt door de voorzitter.

4.6       De schoolraad kan de voorzitter en/of een of meerdere andere leden een mandaat geven om hetzij alleen, hetzij gezamenlijk de schoolraad te vertegenwoordigen. De inhoud van het mandaat is duidelijk omschreven en wordt desgewenst schriftelijk gecommuniceerd naar het schoolbestuur of zijn gemandateerde. De leden van de schoolraad die een gezamenlijk mandaat krijgen om de schoolraad te vertegenwoordigen kunnen dit enkel gezamenlijk uitoefenen. De gemandateerden handelen namens de schoolraad. Een mandaat kan op elk moment door de schoolraad ingetrokken worden.

5.    Bevoegdheden

5.1          De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid voor de volgende onderwerpen:

 • De bepaling van het profiel van de directeur;
 • Het studieaanbod;
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • De vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • De infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, §1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
 • Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
 • Het gelijke onderwijskansenbeleid.

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt in principe ieder ontwerp van beslissing over deze onderwerpen voor aan de schoolraad (zie echter ook punt 5.2).
Indien het schoolbestuur of zijn gemandateerde een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.

5.2          Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig en indien mogelijk bij de start van het schooljaar, over de geplande beslissingen die voor overleg zullen worden voorgelegd. Op basis daarvan bepaalt de schoolraad zijn overlegagenda.

De schoolraad kan ervoor kiezen om voor bepaalde onderwerpen of ontwerpbeslissingen af te zien van zijn recht op overleg. In dat geval deelt de voorzitter schriftelijk mee aan het schoolbestuur welke onderwerpen of beslissingen dat schooljaar niet op de agenda van de schoolraad zullen komen.

5.3          Het overleg heeft plaats binnen een termijn van 21 kalenderdagen nadat het schoolbestuur een geplande beslissing heeft voorgelegd en gebeurt in een gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad. Alle partijen streven tijdens het overleg naar een akkoord.

Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een gemotiveerde eindbeslissing.

5.4       De schoolraad kan steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, met inbegrip van alle onderwerpen waarvoor hij een overlegbevoegdheid heeft (zie punt 5.1)..

Het schoolbestuur geeft na ontvangst van een advies binnen de dertig kalenderdagen een gemotiveerd antwoord.

5.5.      De termijnen vermeld in punten 5.3 en 5.4 worden opgeschort door de schoolvakanties (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, de krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie).

5.6          De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad.

5.7          De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op school doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

5.8          Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken.

6.    Recht op informatie

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheden een algemeen informatierecht. Dit algemeen informatierecht geldt niet voor vragen die kennelijk onredelijk zijn, die betrekking hebben op documenten die niet af zijn of onvolledig of die informatie van persoonlijke aard betreffen, tenzij, in het laatste geval, die informatie voldoende kan worden geanonimiseerd zonder nog redelijkerwijs identificatie van personen toe te laten.

7.    Vergaderingen

Afdeling I – Bijeenroeping

7.1       Tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata voor het hele schooljaar vast.

De voorzitter of desgevallend de secretaris van de schoolraad bezorgt de data van deze vergadermomenten aan de directeur, aan het schoolbestuur of zijn gemandateerde (indien dit niet de directeur is) en aan de voorzitters van de onderliggende raden opgericht conform het participatiedecreet.

7.2       De schoolraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter:

 • Op de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar;
 • Wanneer de voorzitter een vraag tot overleg krijgt van het schoolbestuur;

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om de vergadermomenten waarop, gevolg aan diens vraag daartoe, met het schoolbestuur wordt overlegd, te laten samenvallen met de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar.

In uitzonderlijke, dringende gevallen kan de voorzitter beslissen een elektronische vergadering te houden, in welk geval de toepasselijkheid van Afdeling III van huidig reglement wordt beperkt tot punt 7.7.

7.3       De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt ten laatste in de week voor de vergadering de uitnodiging aan de leden van de schoolraad, aan de directeur, aan het schoolbestuur of zijn gemandateerde (indien dit niet de directeur is) evenals, ter informatie, aan de voorzitters van de onderliggende raden opgericht conform het participatiedecreet. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering of, in geval van een elektronische vergadering, de dag en het uur tot wanneer eraan kan worden deelgenomen (waarbij de betreffende dag wordt beschouwd als de dag waarop de elektronische vergadering plaatsvindt), en minstens alle relevante documenten zoals aangeleverd door het schoolbestuur of zijn gemandateerde.

Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.

7.4       De schoolraad kan niet-leden uitnodigen om aanwezig te zijn op de vergadering. Hij bezorgt die uitnodiging ten laatste één week voor de vergadering plaatsvindt.

Afdeling II - Agenda

7.5       De voorzitter stelt de agenda op. Op vraag van een lid wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de schoolraad valt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst.

Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming

7.6       Bij de start van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten.

Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd, tenzij de schoolraad daartoe, conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement, beslist.

7.7       In principe beslissen de leden van de schoolraad in consensus bij het verstrekken van adviezen of het bepalen van standpunten.

Uitzonderlijk kan de schoolraad tot stemming overgaan. In dat geval beschikt elke geleding over één stem. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid, onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.

7.8       Op het einde van de vergadering leest de voorzitter de besluiten van de vergadering voor. Deze worden goedgekeurd door de leden van de vergadering. Eventuele minderheidsstandpunten kunnen hieraan toegevoegd worden.

7.9       Niettegenstaande punt 2.1 van dit huishoudelijk reglement kan de schoolraad slechts geldig vergaderen als minstens elke geleding vertegenwoordigd is. Is dat niet het geval, dan wordt er een nieuwe vergadering samengeroepen. Op die nieuwe vergadering kan, ongeacht de afwezigheid van één of meerdere geledingen, over de agendapunten van de vorige vergadering rechtsgeldig vergaderd worden. Bij eventuele stemming worden de afwezige geledingen geacht zich onthouden te hebben.

 

Afdeling IV – Verslag

7.9          De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering goedgekeurd.

7.10        De secretaris bezorgt het verslag aan de leden van de schoolraad en aan de voorzitters van de onderliggende raden opgericht conform het participatiedecreet.

Afdeling V – Adviezen

7.11        De secretaris bezorgt de adviezen van de schoolraad schriftelijk aan het schoolbestuur.

8.    Communicatie

8.1          De schoolraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn werkzaamheden op de volgende manier:

 • Ad valvas op de volgende plaatsen: lerarenzaal, leerlingenlokaal;
 • Via de website van de school.

8.2          De schoolraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

 

9.    Wijziging van het huishoudelijk reglement

9.1          Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 april 2005.

9.2          Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft van de leden van de schoolraad.

Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren en moet de redenen geven, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging.

De beslissing over een wijziging aan het huishoudelijk reglement gebeurt bij gewone meerderheid en verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

 

Gedaan te Gent, op 9 mei 2005.

 

Voor de schoolraad,

De leden,                                                de secretaris,                                                de voorzitter,