De studiemomenten

2017-2018 internaatOp het internaat streven we naar een studie bevorderend klimaat waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en aangepaste studietijden. We trachten jonge mensen te stimuleren om het beste van zichzelf te geven, om hun talenten te ontwikkelen, maar dit ten dienste van de anderen. We leggen de klemtoon op efficiënt studeren, d.w.z. een optimale benutting van de studietijd. In de 1e graad schenkt de opvoeder veel aandacht aan planning en methode. Internen worden in groep en individueel begeleid in hun speurtocht naar de best mogelijke studiemethode (leren leren). Ze kunnen rekenen op steun en begeleiding van de opvoeder en van medeleerlingen (dienstbaarheid). In de 2e en vooral in de 3e graad ligt de nadruk op opvolging, ondersteuning en studiemotivatie.

internaatDe internen van de 1 e graad studeren in de studiezaal van het internaat. Tijdens de laatste studie mogen ze lezen of met de computer werken. De planning van hun taken en lessen wordt opgevolgd door hun opvoeder. De internen van de 1e graad kunnen bovendien gebruik maken van extra vrije studie. De leerlingen van de 2e graad studeren op de kamer. Jongens die het moeilijk hebben om op hun kamer te studeren of van wie de resultaten tegenvallen kunnen op vraag van henzelf, de ouders of de opvoeder in een klas studeren onder toezicht en met de begeleiding van een opvoeder.

Per leefgroep gelden specifieke regels voor de studietijd en voor de mogelijkheden om uitleg te vragen aan de opvoeder of een medeleerling. Uiteraard blijft het belangrijk dat de ouders er ook op toezien dat tijdens het weekend voldoende aandacht aan het schoolwerk wordt besteed.

De opvoeder volgt de schoolresultaten van zijn leefgroep op. Regelmatig wordt er overlegd met de directeur, de directeur van de eerste graad en het CLB. Na elk rapport is er een bespreking tussen de internaatdirecteur en de opvoeders per graad. Leerlingen met tekorten nemen verplicht alle studietijden en kunnen tijdens de sport een extra half uurtje studie nemen.