De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar

Hoe functioneert een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn. De directie of een afgevaardigde zit de klassenraad voor.

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privélessen heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad.

De delibererende klassenraad is bevoegd om te beslissen over:

 • het slagen of niet slagen in een bepaald leerjaar;
 • het toekennen van attesten, getuigschriften en diploma’s;
 • het geven van adviezen.

Tijdens de beraadslaging geeft de klassenleraar voor elke leerling:

 • het globale resultaat van de permanente evaluatie en de proefwerken;
 • de evolutie in de loop van het schooljaar.

Het doorslaggevend element bij de beoordeling zijn de mogelijkheden van de leerling voor het volgende schooljaar.

Mogelijke beslissingen

Wie slaagt in een leerjaar krijgt een oriënteringsattest A. Wie niet slaagt, krijgt een oriënteringsattest C. Het oriënteringsattest B (clausulering) opent een middenweg. De leerling mag overgaan naar een hoger leerjaar behalve in bepaalde onderwijsvorm(en), basisoptie(s) of studierichting(en). Een oriënteringsattest is bindend, wat niet wegneemt dat de inrichtende macht de mogelijkheid heeft om de beslissingen van de delibererende klassenraad opnieuw te laten overwegen én dat de betrokken personen de mogelijkheid hebben om de beslissing te betwisten.

Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij:

 • een getuigschrift van de eerste graad;
 • een getuigschrift van de tweede graad;
 • een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO).

Bijkomende proeven, waarschuwingen en vakantiewerk

In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.91 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een definitieve beslissing voor einde juni.  In de eerste en tweede graad zijn er normaal gezien geen bijkomende proeven. Een bijkomende proef kan wel worden gegeven in geval van ziekte of langdurige afwezigheid of aan leerlingen die pas in de loop van het schooljaar op het college aankomen. Ook wanneer een leerling met tekorten een A-attest of een B-attest gekregen heeft zonder bijkomende proeven, is hij/zij niet vrijgesteld van de plicht die tekorten op te halen, tenzij het vakken betreft die wegens de toekenning van een B-attest in de toekomst niet meer voorkomen op het programma.

De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief een waarschuwing geven: ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar de tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn.

Waarschuwingen worden altijd vermeld in het eindrapport van juni en door de klassenleraar ingeschreven in het nieuwe rapport in september. Aan een waarschuwing kan in sommige gevallen ook een vakantiewerk worden toegevoegd dat begin september wordt geëvalueerd.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je een onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie best wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.

Een leerling met een waarschuwing wordt opgevolgd door de directie, in overleg met de vak- en klassenleraar. De ouders worden in het rapport op de hoogte gehouden van de evolutie. Indien het tekort zich herhaalt op het einde van het eerstvolgende schooljaar waarin dat vak op het programma staat, lijkt een B- of C-attest aangewezen (1ste en 2de graad), of kan een bijkomende proef worden opgelegd (3de graad).

De bovengenoemde procedure sluit de mogelijkheid van een C-attest in juni niet uit als de klassenraad een duidelijke verwaarlozing van het vak vaststelt.

De delibererende klassenraad kan bij elk attest een advies voegen. Een advies is niet bindend, maar wordt best wel opgevolgd. De beslissing van de delibererende klassenraad wordt aan de ouders en de leerling(e) meegedeeld in het eindrapport of per brief na de bijkomende proef. De ouders en de leerling kunnen met hun vragen terecht bij de directie en bij de leerkrachten tijdens het oudercontact en op de voorziene contactmomenten.

Betwisting van de genomen beslissing door je ouders

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders de volgende procedure volgen:

Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten (in principe de als laatste schooldag door het ministerie van Onderwijs vastgelegde dag, voor retorica is dit de proclamatiedag), kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van de inrichtende macht, of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directie of een afgevaardigde). Dit gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 09/235 72 50 (tussen 9 en 17 uur) ofwel schriftelijk bij de directie.

Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van de inrichtende macht of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directie of een afgevaardigde) toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is.

Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies:

 • men heeft je ouders er inderdaad kunnen van overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer;
 • men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens: de betwisting blijft bestaan;
 • men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, die aan je ouders ook per aangetekende brief wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan.

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen je ouders per aangetekende brief beroep instellen bij de Voorzitter van de interne beroepscommissie, Savaanstraat 33, 9000 Gent.

Dit moet gebeuren uiterlijk op de zesde  werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van:

 • hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd;
 • hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan.

De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan de inrichtende macht.

De inrichtende macht beslist op grond van het onderzoek van de beroepscommissie of de delibererende klassenraad wel of niet moet samenkomen:

 • indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt de inrichtende macht deze beslissing in een aangetekend schrijven mee aan je ouders en motiveert ze;
 • indien de delibererende klassenraad wel opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. De inrichtende macht deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan je ouders mee.

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten, zodat jijzelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat.

Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!