Corona nieuws

Vrijdag 26 juni 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

In dit bericht bezorgen we u het overzicht van alle aangeboden lessen tijdens de zomerschool alsook de globale planning. We willen in dit bericht ook alle leerkrachten die zich – volledig vrijwillig - engageren om deze lessen tijdens de zomervakantie te geven uitdrukkelijk bedanken. Zonder hen zou dit aanbod van de zomerschool onmogelijk tot stand kunnen komen.

Elke lesgroep zal maximaal uit 14 leerlingen bestaan, omwille van de veiligheidsmaatregelen. Bovendien is de idee achter de zomerschool dat de leerkracht bij de aangeboden ondersteuning of extra uitdaging met elke leerling voldoende individueel kan werken, wat enkel lukt bij kleine groepen. Inschrijven voor een les kan u doen door een bericht te sturen via Smartschool naar de verantwoordelijke leerkracht(en). De eerste 14 leerlingen die zich voor een les inschrijven, zijn zeker van hun plaats in deze les. Mocht de vraag veel groter zijn voor een bepaalde les zoeken we als school naar mogelijke oplossingen.

Omwille van de onzekerheid i.v.m. de veiligheidsmaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om de leslokalen reeds vast te leggen. Een overzicht van de correcte lokalen bezorgen we u in de aanloop naar de zomerschool en zal ook op school geafficheerd worden.

We wensen jullie allen een fijn weekend en kijken er naar uit om jullie in augustus te mogen verwelkomen op onze zomerschool!

Met vriendelijke groet
De directie

Bijlage: Aanbod zomerschool Sint-Barbaracollege - augustus 2020.pdf

Bijlage: Overzicht planning zomerschool Sint-Barbaracollege - augustus 2020.pdf


Vrijdag 19 juni 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

Enige tijd geleden informeerden we jullie i.v.m. onze plannen om een zomerschool te organiseren. De snel veranderende situatie liet ons echter niet toe hier de nodige zorg en tijd aan te spenderen, vandaar dat dit bericht jullie met enige vertraging bereikt. Onze excuses hiervoor.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de planning van deze zomerschool. We hopen jullie het overzicht in de loop van volgende week te kunnen bezorgen. We willen echter niet wachten tot dat moment om jullie reeds te informeren dat de geplande zomerschool zal plaatsvinden van woensdag 19 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020.

We organiseren deze zomerschool op volledig vrijwillige basis, zowel voor leerkrachten die lessen aanbieden als voor leerlingen die interesse hebben om deze te volgen. Vanzelfsprekend zullen we bij de organisatie van dit aanbod strikt rekening houden met de geldende veiligheidsmaatregelen.

De lessen die we als school aanbieden i.v.m. de voorbereiding op de studies geneeskunde, tandheelkunde en burgerlijk ingenieur staan los van deze zomerschool en vinden reeds binnenkort plaats.

We danken jullie alvast voor het geduld en wensen alle leerlingen en ouders goede moed bij de laatste loodjes van dit schooljaar.

Aan allen een fijn weekend gewenst.

Met vriendelijke groet
De directie


Dinsdag 16 juni 2020

Beste ouders en leerlingen

We bezorgen jullie in deze brief de aangepaste deliberatiecriteria voor het schooljaar 2019-2020. De intentie van deze criteria is om maximaal rekening te houden met de specifieke situatie die dit jaar ontstaan is en om maximaal het werk van leerlingen en leerkrachten tijdens de lange preteachingperiode te valoriseren met respect voor de onveranderde studie-eisen.

We wensen alle leerlingen en leerkrachten die de laatste maanden het beste van zichzelf hebben gegeven van harte te feliciteren voor alle volharding in soms moeilijke omstandigheden en we zijn ook dankbaar voor alle ouders die zich vaak geconfronteerd zagen met een dubbele dagtaak! We moedigen eenieder aan om nog een goede week het beste van zichzelf te geven alvorens een welverdiende vakantie in te gaan.

Zelf ben ik opgelucht om u te mogen melden dat ik na een paar weken van slopende en soms ook pijnlijke gezondheidsperikelen weer stilaan het werk kan hervatten en weer voluit ter beschikking van de school kan staan. Ik dank dan ook uitdrukkelijk mijn collega-directeurs die al die tijd het vele werk op  zich genomen hebben.

Heel binnenkort mogen jullie van ons ook meer concrete informatie verwachten over onze geplande summerschool.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur


Vrijdag 5 juni 2020

Beste leerlingen
Beste collega’s
Beste ouders

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en omwille van de huidige maatregelen is het nog steeds onmogelijk om dit schooljaar op een normale manier af te sluiten. De directie beried zich dan ook over de proclamatie van de leerlingen van het 6e jaar.

Uit de laatste berichten i.v.m. versoepelingen van de maatregelen blijkt dat het secundair onderwijs wordt overgeslagen. Een proclamatie organiseren voor het voltallige 6e jaar behoort op dit moment dus niet tot de mogelijkheden. De huidige situatie laat immers enkel toe afscheid te nemen van elke contactbubbel afzonderlijk met de titularis. Daarom besliste de directie deze proclamatie uit te stellen en te organiseren op vrijdag 18 september 2020 (aangepast op 09/06), in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zullen zijn om de volledige groep van de retoricaleerlingen op een veilige manier samen te brengen en een volwaardige proclamatie te organiseren. We willen van dat moment ook gebruik maken om de klasfoto’s en de retoricafoto te nemen.

We engageren ons in ieder geval om die dag de proclamatie te organiseren, desnoods aangepast aan de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen. We beseffen dat dit geen ideale situatie is, maar zijn er van overtuigd dat deze beslissing ons een grotere kans biedt om op een waardige manier afscheid te nemen van onze retoricaleerlingen.

Met vriendelijke groet
De directie


Vrijdag 29 mei 2020

Beste leerlingen
Geachte ouders

In totaal vulden 720 leerlingen onze bevraging i.v.m. de preteaching in. Er was een mooie verdeling over de verschillende klassen waardoor deze bevraging echt wel relevant te noemen is. Klik op deze link om de resultaten te bekijken.

Hieruit blijkt dat onze leerlingen veel of relatief veel voor school moeten werken. Gemiddeld spenderen ze 5 uren per dag aan hun schoolwerk wat ervoor zorgt dat veel leerlingen meer dan de beoogde 20 uur per week voor school werken. Dat werk lijkt wel te renderen want 92,5% van de leerlingen geven aan de aangeboden leerstof voor de meeste vakken voldoende te beheersen. De grote meerderheid (88,4%) vindt de informatie in de schoolagenda voldoende duidelijk en 77% vindt het werken met de verschillende methodes in Smartschool makkelijk al was het voor de grote meerderheid van hen (59,6%) in het begin wat zoeken, 16,7% geeft aan dat het voor hen nog steeds moeilijker is dan gehoopt. De motivatie van leerlingen is behoorlijk. Zo kan 64,2% van de leerlingen zich altijd of vaak motiveren om bij het begin van de dag aan het opgegeven werk te beginnen; jammer genoeg is dat voor 5,8% van de leerlingen nooit het geval. Op de vraag hoe de school zou kunnen helpen bij het verhogen van die motivatie kregen we een heel breed spectrum aan antwoorden. Opvallend is dat ook bij die vraag meerdere keren het krijgen van feedback werd genoemd.

Algemeen zien de leerlingen de kans om op eigen tempo en met een eigen planning te werken als een voordeel. Het gemis aan sociale contacten en de interactie met de leerkracht, samen met de moeilijkheid om vlot vragen te kunnen stellen, zien ze als de grootste nadelen. 77,6% van de leerlingen kijkt er naar uit om terug naar school te komen. Slechts 4,2% helemaal niet.

Samenvattend mogen we stellen dat de preteaching sterk gewaardeerd wordt door de leerlingen en dat het werk van de leerkrachten naar waarde wordt geschat. Bovendien blijkt dat de overgrote meerderheid van de leerlingen hun werk ernstig opneemt en ruim voldoende aan hun taken werkt.

Dankzij deze bevraging merken we dat er een grotere nood aan feedback is, al is hierbij op te merken dat deze bevraging reeds na 2 weken preteaching is opgesteld. We merken inmiddels dat er meer feedback wordt gegeven en dat het al dan niet verplicht indienen van bepaalde taken en opdrachten duidelijker wordt aangegeven in de schoolagenda.

We danken de ouders voor de volgehouden begeleiding, de leerkrachten voor hun immense inspanningen en benadrukken dat we trots zijn op het doorzettingsvermogen van onze leerlingen.


Met vriendelijke groet

Het directieteam


Vrijdag 29 mei 2020

Geachte ouders

Zoals we reeds meerdere keren herhaald hebben, is de lange periode van de preteaching een meebepalende factor in de uiteindelijke deliberaties op het einde van het schooljaar. Omdat de preteaching niet op een summatieve maar wel op een formatieve wijze beoordeeld wordt, hebben we een globaal kwalitatief evaluatiemodel opgesteld dat op een uniforme wijze voor elke individuele leerling geldt. Iedere leerkracht zal op het einde van het schooljaar voor elke leerling aan wie hij/zij lesgeeft vanuit zijn/haar professionele expertise en op basis van het geleverde werk een kwalitatieve beoordeling geven. Elke leerling zal zodoende een kwalitatief rapport krijgen voor het geheel van het derde trimester.

We zullen hiervoor gebruik maken van de volgende kwalificaties waarbij het essentieel is om op te merken dat het om een globale beoordeling gaat van het leerproces en de leerwinst tijdens de preteachingperiode.

A = uitstekend

Deze leerling heeft duidelijk zeer goed zijn best gedaan gedurende deze periode en is hierin ook duidelijk gegroeid
De kwaliteit van het ingediende werk was naar vorm en inhoud zeer goed
De leerling hield rekening met en reageerde positief op feedback
De taken werden steeds tijdig ingediend

B = goed

Deze leerling heeft duidelijk zijn best gedaan gedurende deze periode
De kwaliteit van het ingediende werk was naar vorm en inhoud goed
De leerling hield rekening met en reageerde voldoende positief op feedback
De taken werden bijna steeds tijdig ingediend

C = voldoende

Deze leerling heeft naar behoren zijn best gedaan gedurende deze periode
De kwaliteit van het ingediende werk was naar vorm en inhoud voldoende, maar kon ongetwijfeld ook wel beter
De reactie op feedback was slechts in geringe mate merkbaar
De taken werden doorgaans tijdig of na een aanmaning alsnog ingediend

D =  onvoldoende

Deze leerling heeft te weinig inzet getoond tijdens deze periode
De kwaliteit van het ingediende werk beantwoordde noch naar vorm noch naar inhoud aan de gestelde vereisten
De reactie op feedback was afwezig of ondermaats
De taken werden slechts sporadisch en/of laattijdig ingediend

E = ruim onvoldoende

Deze leerling toonde geen inzet of betrokkenheid tijdens deze periode
De kwaliteit van het werk kon niet beoordeeld worden omdat het veelal niet is ingediend
De beoordeling van het werk van deze leerling is quasi onmogelijk bij gebrek aan voldoende materiaal
We hebben over deze leerling tijdens deze periode te weinig of geen informatie gekregen over het geleverde werk en het al dan niet verwerken van de leerstof
We benadrukken dus nogmaals het belang van deze preteachingperiode. Het is cruciaal om de opgegeven taken tijdig, individueel en naar behoren uit te voeren. Enkel op deze manier is het mogelijk om een correct beeld te krijgen van het individuele leerproces en de geboekte leerwinst.

Het geheel van de behaalde resultaten (cijfermatige beoordelingen uit de periode voor 13 maart  samen met de kwalitatieve beoordeling) zal besproken worden tijdens de delibererende klassenraden. Hiervoor zijn we aangepaste deliberatiecriteria aan het schrijven die u binnenkort mag verwachten.

Met vriendelijke groet
Het directieteam


 

Zondag 17 mei 2020

Beste ouders en leerlingen

De eerste terugkomdag voor de laatstejaarsleerlingen is goed verlopen. Het was een vreemd weerzien maar bij velen was er een ingehouden gevoel van emotie en ontroering.

De leerlingen hadden onze vraag tot verantwoordelijkheid helemaal ter harte genomen en we hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ik dank alle leerlingen hiervoor en zeker ook voor het opmerkelijk feit dat iedereen is opgedaagd ! Veel leerkrachten hebben dit ervaren als een blijk van waardering voor de school en voor henzelf.

Ik dank ook alle collega's die de school helemaal hebben in orde gebracht volgens de toch wel draconische veiligheidsvoorschriften, o.m. de heer A. Snoeck, onze preventieadviseur die de risicoanalyses en alle veiligheidsfiches heeft opgesteld en de heer J. Vandenhaute voor het minutieus opstellen van het draaiboek.

We kijken al uit naar komende woensdag voor de volgende terugkomdag van onze retoricaleerlingen. Wat de andere jaren betreft, verkiezen we de evaluatie van de overheid van 20 mei af te wachten om vervolgens alle voorstellen naar haalbaarheid en zinvolheid af te toetsen.

Inmiddels heeft de directie besloten om het schooljaar af te sluiten op dinsdag 30 juni 2020 (met uitzondering van de bijkomende proeven die tot nader order op de geplande data zullen doorgaan en mogelijks zelfs naar alle jaren zullen uitgebreid worden).

De preteaching zal zodoende tot en met dinsdag 23 juni doorlopen. Vanaf 24 juni tot en met 29 juni vinden de deliberaties plaats en op dinsdag 30 juni plannen we contactmogelijkheden met leerlingen en ouders.

De vorm en de data van de geplande summerschool worden eerstdaags besproken en meegedeeld.

Momenteel werkt de directie aan een kwalitatief en globaal evaluatiemodel voor de lange preteachingperiode. Conform al onze vroegere communicatie is het o.m. onze bedoeling om de leerlingen die tot 15 maart mindere schoolresultaten behaalden te motiveren om tijdens deze periode hun goede wil, hun inzet en hun groeiende verwerking van de leerstof naar best vermogen aan te tonen. We wensen hen daartoe nogmaals aan te moedigen.

Morgen tijdens de schoolraad zal een eerste ontwerp van het aangepaste deliberatiereglement worden voorgelegd en besproken. Nadien zal het zeker nog wat tijd vergen om het in een definitieve versie om te zetten. We hopen het aangepaste reglement wel zo spoedig als mogelijk aan iedereen mee te delen.

Nog een zonnige verdere zondag.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq


Woensdag 13 mei 2020

Beste ouders
Beste leerlingen

Komende vrijdag worden onze laatstejaarsleerlingen op school verwacht. De overheid beschouwt deze eerste terugkomdag als een eerste grote test om de haalbaarheid van de komende terugkomdagen na te gaan. Voor onze school – basisschool en humaniora – heeft de raad van bestuur bij monde van haar voorzitter zonet groen licht gegeven (zie officiële mededeling infra). Ze neemt hiermee een niet geringe verantwoordelijkheid op en doet dit op basis van het draaiboek over de te volgen veiligheidsvoorschriften dat jullie in bijlage ter lectuur meekrijgen. De school dankt de raad van bestuur voor haar vertrouwen en haar opgenomen verantwoordelijkheid. 

Omwille van de veiligheid van eenieder en om het gestelde vertrouwen niet te beschamen vragen we met de grootste aandrang en ernst dat de leerlingen alle in dit draaiboek opgenomen richtlijnen strikt navolgen, wat uiteraard maar kan na een grondige lectuur van dit document. Mogen we aan de ouders vragen om hun zoon/dochter op deze verantwoordelijkheid te wijzen? Eenzelfde boodschap zullen we in een aparte brief ook brengen aan alle leerkrachten. Het zal van een strikte opvolging van alle richtlijnen afhangen of deze terugkomdag een vervolg krijgt. Komende maandag zal de directie een debriefing houden en zo nodig nog een en ander bijstellen. Ook de overheid zal ongetwijfeld deze en andere terugkomdagen evalueren.

We danken allen die tot het welslagen van deze eerste terugkomdag zullen bijgedragen hebben en verheugen ons om onze leerlingen weer te zien ondanks de sterk inperkende omstandigheden. 

Inmiddels zijn we al ver gevorderd met de vormgeving van de eindrapporten maar hierover berichten we in de komende dagen. Zo ook over de deliberatiecriteria waarover we vandaag een onderhoud hebben met Prof. Vermeulen, auteur van de deliberatiecriteria van ons huidig schoolreglement. 

Met vriendelijke groet
De directie


St.-Barbaracollege vzw: mededeling van de raad van bestuur

Coronacrisis: gedeeltelijke heropstart van de school op vrijdag 15 mei 2020

 

Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad mogen de scholen in Vlaanderen op maandag 18 mei onder strikte voorwaarden gedeeltelijk heropstarten, en mag op vrijdag 15 mei deze heropening reeds uitgetest worden, zodat op basis van de praktijkervaring van vrijdag 15 mei tijdens het weekeinde eventueel nog bijsturingen kunnen gebeuren tegen maandag 18 mei. Elke school is autonoom verantwoordelijk voor de organisatie en de omvang van de heropening.

Het directieteam van het St.-Barbaracollege heeft beslist om in de basisschool de eerste en zesde leerjaren te verwelkomen en in de humaniora het zesde jaar. De bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van nieuwe besmettingen met het covid-19 virus werden op maandag 11 mei door het directieteam voorgelegd aan de raad van bestuur van het college. Op basis van deze bespreking en na overleg met de externe preventiedienst werd een gedetailleerd scenario uitgewerkt voor de heropstart van vrijdag a.s.

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de draaiboeken van basisschool en humaniora m.b.t. deze heropstart, en van de bijhorende uitgebreide risicoanalyse. Op grond hiervan geeft de raad van bestuur zijn toestemming aan de directie om op vrijdag 15 mei 2020 de basisschool en de humaniora gedeeltelijk te heropenen conform de besproken draaiboeken.

In naam van de raad van bestuur stel ik er prijs op de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel van het college te danken voor de grote inspanningen die tijdens de lockdown werden gedaan via afstandsonderwijs en voor de minutieuze voorbereiding van de heropstart van vrijdag a.s. Dank ook aan ouders en leerlingen voor de medewerking en het vertrouwen in deze uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.

Met oprechte hoogachting,

Paul Verstraeten

Voorzitter vzw St.-Barbaracollege

Gent, 13 mei 2020


Vrijdag 8 mei 2020

Beste ouders en leerlingen

Beste collega’s

In de afgelopen twee weken heeft de directie de tijd genomen om vele betrokkenen te consulteren over de meest geschikte en meest haalbare manier om op het einde van dit schooljaar te evalueren en te delibereren. Zo hebben we kunnen luisteren naar de oudervereniging, de ondernemingsraad, de moedervereniging, leden van de raad van bestuur, alle titularissen van het 2e, 4e en 6e jaar en uiteindelijk naar alle leerkrachten van onze school. In de afgelopen weken hebben we als directieteam ook voor onszelf gaandeweg een scherper beeld gekregen van de problematiek en deze groeiende overtuiging getoetst aan de vele reacties die we gekregen hebben. We danken allen die ons bij deze denkoefening geholpen hebben en kregen bovendien ook een beter inzicht over de bezorgdheden en gevoeligheden die er over dit onderwerp leven. Deze week vernamen we ook dat de overheid een nooddecreet heeft goedgekeurd dat de scholen toelaat om dit schooljaar desnoods af te wijken van het schoolreglement en ontvingen we ten slotte een tekst met richtlijnen over evaluaties en deliberaties vanwege de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die ons in onze overtuiging nog gesterkt heeft.

Op basis van al deze reflecties heeft de directie besloten dat er dit schooljaar geen summatieve toetsen noch examens meer zullen plaatsvinden.

De argumentering voor deze beslissing heeft te maken met twee essentiële aspecten: enerzijds de specifieke situatie waarin de scholen zich bevinden sinds 16 maart 2020 en anderzijds de praktische haalbaarheid van examens gezien de uiterst strikte veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden.

In onze vorige brieven hebben we herhaaldelijk gewezen op het belang van de formatieve evaluatie tijdens de lange periode van de (pre-)teaching die de facto tot op het einde van dit schooljaar zal doorgaan. We herhalen dus dat voor alle leerlingen hun blijvende inzet een belangrijk en soms cruciaal element zal zijn in de globale eindbeoordeling. De beslissing om dit schooljaar geen examens meer te organiseren bevestigt m.a.w. de ernst en de relevantie van de huidige (pre-)teaching. We voelen ons in deze overtuiging overigens gesterkt als we merken hoezeer de leerkrachten zich inzetten en hoe veel leerlingen in deze maanden hun studietijd wel degelijk ter harte nemen.

Er zal in de komende periode dus verder geëvalueerd worden op formatieve wijze waarbij zowel de positieve als negatieve feedback die de leerlingen krijgen alleen maar aan belang toeneemt.

Onze beslissing is ook ingegeven door de terechte vraag om de nog beschikbare tijd maximaal te besteden aan het verwerken van de leerstof. We doen dit in het gefundeerd vertrouwen dat veel leerlingen zich in groeiende mate bewust worden van het feit dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor hun studieprogressie – het zogenaamde eigenaarschap van elke leerling t.o.v. zijn studies.

Mochten we toch voor klassieke examens geopteerd hebben dan zou bovendien al snel blijken dat dit gezien de vigerende veiligheidsvoorschriften eenvoudigweg onuitvoerbaar is. Om dit beter te begrijpen verzoeken we alle betrokkenen om nog eens het draaiboek te consulteren dat we kortelings als bijlage hebben doorgestuurd en waarop we in een volgende brief over de zogenaamde ‘heropstart van de lessen’ zullen terugkomen.

De beslissing om dit schooljaar geen eindexamens noch andere summatieve toetsen (m.a.w. geen enkele evaluatie met een louter cijfermatige beoordeling) meer te organiseren heeft uiteraard implicaties voor de einddeliberaties die dit schooljaar natuurlijk wél zullen plaatsvinden. De directie heeft zich hierover al ruim beraden, maar gezien de vele nuanceringen en de nauwkeurigheid die een noodzakelijke aanpassing van het schoolreglement nu eenmaal vergt, zullen we hierover pas eerstdaags ruimer en ook gedetailleerder kunnen berichten en bij voorkeur na de geplande consultatie van de schoolraad. Ook bij dit aspect kunnen we alleen maar herhalen dat niet alleen maar de periode voor 16 maart 2020 maar ook de huidige leertijd gewichtig zal blijken te zijn en we wensen allen aan te moedigen om op hun elan verder te gaan en hopen dat sommige leerlingen zich alsnog herpakken.

Volgende week berichten we ook nog ruim over de enquête bij alle leerlingen van de humaniora over de huidige teaching waarbij niet minder dan 658 leerlingen reeds hun antwoordformulier hebben toegestuurd!

Nog een mooi weekend en met vriendelijke groet

De directie


Vrijdag 8 mei 2020

Beste ouders en leerlingen
Beste collega's

Zoals jullie wellicht allemaal vernomen hebben, herstarten de lessen voor de zesdejaars op vrijdag 15 mei 2020. Deze herstart gaat gepaard met draconische veiligheidsmaatregelen. Het is dus – zoals reeds eerder gecommuniceerd (zie bericht aan de ouders d.d. 30 april 2020) – een illusie dat het 'gewone schoolleven' op vrijdag 15 mei zomaar hervat wordt.

De zeer strikte veiligheidsmaatregelen omvatten onder andere:

 • het verplicht dragen van mondmaskers voor iedereen
 • het verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en verlaten van de klas, de toiletten en de school
 • het verdelen van leerlingen in beperkte groepen van maximaal 14 leerlingen, de zgn. “contactbubbels”
 • het verplicht houden van anderhalve meter afstand tussen alle leerlingen onderling en het personeel
 • het verbod op contact tussen leerlingen uit verschillende groepen
 • het verplaatsen via éénrichtingsverkeer over de hele school

Hoewel we beseffen dat deze maatregelen raken aan een aantal essentiële aspecten van het schoolleven, zal het zeer belangrijk zijn om deze toch strikt op te volgen, zo niet kan er geen sprake zijn van een heropening!

We zijn er van overtuigd dat bij een heropening van de school vooral het sociaal-emotionele aspect doorweegt en dit een grote meerwaarde kan betekenen. We willen daarbij oog hebben voor de zorgen en emoties van onze leerlingen. Bovendien bieden de contactmomenten tussen leerkrachten en leerlingen de mogelijkheid om tussentijds feedback te krijgen (en te geven) over de voorbije periode en kan de nieuw aangeboden leerstof ook nog in beperkte mate toegelicht worden.

We zijn overtuigd van het belang van elk vak en hebben er daarom als school voor geopteerd dat er ten minste één contactmoment voorzien is met elke leerkracht. Omdat het gaat om slechts één lesdag per week blijft de pre-teaching uiteraard de belangrijkste tijd voor het verwerven van nieuwe leerstof, al zullen we moeten blijven waken over een doenbare taakbelasting voor leerlingen en leerkrachten.

We verwachten de leerlingen van het zesde jaar op vrijdag 15 mei 2020 en vanaf de week erop telkens op woensdag (in samenspraak met de organisatie van de basisschool). Omwille van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zullen de lesdagen er echter volledig anders uit zien:

 • Een lesdag zal uit maximaal 5 lesuren van 50 minuten bestaan. Er is een alternatief lesrooster voorzien per groep.
 • Een aantal groepen start om 8u30, de andere om 9u20. Het einde van de lesdag is voorzien om respectievelijk 13u00 en 13u50.
 • Iedere groep krijgt les in een vast lokaal, waarbij elke leerling een vaste plaats toegewezen krijgt. Hiervan kan en mag niet afgeweken worden. Het is dus zeer belangrijk om te weten in welke groep een leerling werd ingedeeld!
 • Er is een pauze voorzien van 20 minuten tussen het tweede en derde lesuur. Die pauze vindt plaats in de klas; de speelplaats is niet toegankelijk (tenzij voor een toiletbezoek).
 • Om te kunnen voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen kunnen we geen middagpauze/-maal voorzien.

Hoewel over de randvoorwaarden van de ‘heropstart van de lessen’ in de media en ook in onze vorige brief al veel bekend is, vermoeden we dat de vorm waarin de lesdagen zullen plaatsvinden niet alleen bij de directie, maar ook bij ouders en leerlingen vragen zullen oproepen. Om die reden werkten we een volledig en gedetailleerd draaiboek uit met alle nodige informatie. We zullen dit draaiboek in de loop van volgende week bezorgen, en dit ten laatste op woensdag 13 mei 2020. Het zal zeer belangrijk zijn om dit draaiboek in detail door te nemen. We herhalen onze oproep aan iedereen om zich strikt te houden aan al deze maatregelen; alleen zo kan een veilige heropstart mogelijk gemaakt worden. Ook de leerkrachten krijgen begin volgende week verdere informatie over hun specifieke opdrachten.

Deze brief én het gedetailleerde draaiboek bezorgen we tevens aan de Raad van Bestuur van onze school. Zij heeft immers vanwege de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid gekregen om groen licht te geven voor de heropstart van de lessen.

Over de gedeeltelijke heropstart van de lessen voor het 2e en 4e jaar communiceren we in de komende weken. De begindatum hiervoor is voorlopig bepaald op 29 mei 2020.

We kijken er alvast naar uit om onze leerlingen nog eens op school te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet
De directie


Dinsdag 5 mei 2020

Beste ouders

We zijn nu al meer dan twee weken onderweg met pre-teaching. Een ideaal moment om de leerlingen te bevragen over hun bevindingen en hun reële tijdsbesteding. Daarom hebben we vandaag aan de leerlingen een enquête bezorgd waarvan de resultaten ons kunnen helpen om de gevolgde methode eventueel bij te sturen. Mogen we u vragen om uw zoon of dochter aan te moedigen om deze rondbrief voor zondag 16u in te vullen?

We herhalen nog graag dat we vrijdag 8 mei een ruimere mededeling zullen doen over de gedeeltelijke heropstart van de school. Intussen zijn we volop bezig met een ruime consultering bij leerkrachten en andere geledingen van de school over het evaluatie-aspect en de komende deliberaties. Uiteraard zullen we u ook daarover zo spoedig mogelijk berichten, maar slechts na de goedkeuring van het nooddecreet van de Vlaamse Regering dat, naar we verwachten, een grote autonomie aan de scholen zal bieden en ons zal toelaten om – indien nodig – van het schoolreglement af te wijken.

Met vriendelijke groet
De directie


Donderdag 30 april 2020

Beste ouders, leerkrachten en leerlingen

De preteachingperiode heeft haar tweede week achter de rug. We merken dat leerkrachten en leerlingen flink in de weer zijn om op een doenbare en efficiënte wijze nieuwe leerstof aan te brengen of te verwerken. We denken dat de aangeboden werkwijze naar behoren functioneert maar ook dat het van iedereen veel energie vergt. We danken dan ook elkeen – niet in het minst de leerkrachten – voor de grote flexibiliteit, het harde werk en de zorgzaamheid.

Inmiddels moge het duidelijk zijn dat de huidige preteaching de facto het nieuwe teaching zal zijn voor de rest van het schooljaar! Een terugkeer naar het gewone schoolleven zal er dit jaar niet meer inzitten. We staan dan ook sceptisch tegenover uitdrukkingen als ‘de heropening van de scholen’ of ‘de heropstart van de lessen’ omdat ze alleen maar een illusie wekken en geenszins beantwoorden aan de werkelijkheid. Zo zullen in de humaniora alleen de laatstejaars vanaf 15 mei één dag per week naar school kunnen komen en voor de leerlingen uit het tweede en het vierde jaar geldt dit allicht pas vanaf 29 mei.

De school bereidt zich volop voor om te voldoen aan de uiterst strenge en verregaande voorschriften qua veiligheid en hygiëne. Ze kan hiervoor dankbaar een beroep doen op de Raad van Bestuur, de preventieadviseur, het CLB, bij alle betrokken actoren en zeker ook bij een aantal gulle ouders die ons bij deze ongewone taak met raad en daad en ook met veel noodzakelijk materiaal geholpen hebben. Tegen volgende vrijdag 8 mei zal de school het hele draaiboek (zie bijlage) gerealiseerd hebben en zullen we aan elke doelgroep de nodige informatiefiches kunnen bezorgen. Zodoende zal de school – nadat de raad van Bestuur groen licht gegeven heeft – op 15 mei de deuren kunnen openen voor de retoricaleerlingen. In bijlage kan u reeds een overzicht krijgen van de zeer ongewone omstandigheden waarin onze leerlingen en leerkrachten deze enkele dagen zullen moeten doorbrengen.

De directie heeft zich niet alleen over de veiligheidsvoorschriften maar ook over het pedagogische nut en de concrete organisatie van de komende weken beraden. Een definitief overzicht hiervan volgt eveneens volgende week, maar het is nu al duidelijk dat het voor onze leerlingen belangrijk zal zijn om mekaar na zoveel afwezigheid weer eens te kunnen zien. Het zal tevens de gelegenheid bieden om wat live feedback te krijgen bij de gemaakte opdrachten en om de leerkrachten wat meer toelichting te kunnen vragen. 

Over een aantal belangrijke aspecten krijgt de directie slechts mondjesmaat duidelijke richtlijnen die soms kort nadien herroepen of substantieel gewijzigd worden en dit zowel wat de veiligheid aanbelangt als met betrekking tot de pedagogische prioriteiten. Zo vernemen we dat er eerstdaags een nooddecreet zou gestemd worden over de autonomie van de scholen om dit schooljaar mogelijks af te wijken van het schoolreglement m.b.t. de eindevaluaties en deliberaties. We wensen op deze nakende beslissingen niet vooruit te lopen en houden vooralsnog alle opties open. We herhalen wel formeel en met klem dat de manier waarop leerlingen hun preteachingperiode al dan niet ter harte nemen een grote rol zal spelen bij de beoordelingen op het einde van het schooljaar.

We merken nog op dat vanaf maandag 4 mei  de school opvang voorziet - binnen de strenge regels van physical distancing - en dat ouders die dit noodzakelijk achten hun zoon of dochter onaangemeld naar school kunnen sturen.

U allen een mooi weekend toewensend en met vriendelijke groet

De directie

Bijlage: Draaiboek heropstart scholen


Vrijdag 24 april 2020

Beste ouders en leerlingen

Vanavond verwachten we vanwege de Nationale Veiligheidsraad meer duidelijkheid over de organisatie van het schoolleven, zowel voor de humaniora, de lagere school als voor het internaat. Vanaf maandag 27 april 2020 zal de directie dan, in overleg met het lerarenkorps, de eerste beslissingen nemen over o.m. de concrete invulling van de aangekondigde lesdag voor de retoricaleerlingen, over het geheel van evaluaties en eventuele examens, over billijke deliberaties voor alle leerlingen en uiteraard over de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in het geval van een geleidelijke terugkeer van de leerlingen naar de school. We wensen die eerste beslissingen echter maar te nemen als we eindelijk beschikken over een officiële communicatie vanwege de overheid.

Het moge echter nu al duidelijk zijn dat van een echte ‘heropstart van de reguliere lessen’ nog lang geen sprake is en dat het systeem van pre-teaching allicht nog lange tijd zal aanhouden. Uit de eerste reacties die we ontvingen, blijkt de uniforme en gecentraliseerde werkwijze, zoals we ze vlak voor het einde van de paasvakantie hebben meegedeeld, goed te functioneren. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn inmiddels flink aan het werk, zeker nu ook nieuwe leerstof wordt aangeboden. Volgende week organiseren we een brede bevraging bij leerkrachten en leerlingen om de werkwijze nog te finetunen, o.m. om een beter zicht te krijgen over de effectieve studietijd en over de centrale rol van de digitale schoolagenda. Ook feedback vanwege de ouders blijft welkom en wordt door de directie dagelijks opgevolgd en beantwoord.

Omwille van de slechts heel geleidelijke terugkeer naar het vertrouwde schoolgebeuren, wordt het belang van deze pre-teachingperiode dus alsmaar groter en moedigen we dus iedereen aan om deze studietijd optimaal te benutten. Meer dan ooit komt het erop aan dat elkeen de eigen verantwoordelijkheid opneemt en we wensen met deze brief dan ook iedereen aan te moedigen. We verheugen ons ook ten slotte over elk initiatief dat de sociale cohesie kan versterken zeker nu de lange isolatietijd voor velen van ons, en niet in het minst voor onze leerlingen, zwaar begint door te wegen.

We verwachten voor vrijdag 1 mei al een paar eerste beslissingen over het verdere verloop van het schoolgebeuren te kunnen meedelen.

Met vriendelijke groet

De directie


Vrijdag 17 april 2020

Geachte ouders

Opvang tijdens pre-teaching

Ook in de komende weken blijven de lessen heel waarschijnlijk opgeschort, tot minstens 3 mei. De school voorziet in deze periode van pre-teaching dus opnieuw opvang voor leerlingen van ouders die in de zorgsector werkzaam zijn en voor leerlingen van ouders voor wie het onmogelijk is om hun kinderen alleen thuis te laten of daarvoor een beroep zouden moeten doen op de grootouders.

Indien u de komende periode wenst in te gaan op deze opvangmogelijkheid, kan u dit opnieuw kenbaar maken via deze link. Internen die gebruik willen maken van uitzonderlijke noodopvang op het internaat, kunnen contact opnemen met Dhr. Knockaert via Smartschool of e-mail.

Het is nog steeds zeer belangrijk dat zo weinig mogelijk kinderen en jongeren gebruik maken van deze opvangmogelijkheid om zoveel mogelijk samenscholing te vermijden. Daarom vertrouwen wij erop dat u enkel in uitzonderlijke omstandigheden een beroep zal doen op de aangeboden opvang.

Verlenging van inschrijvingsperiode eerstejaarsleerlingen via CAR

De inschrijvingsperiode voor eerstejaarsleerlingen via het CAR-systeem is door het lokaal overlegplatform (LOP) verlengd tot vrijdag 8 mei 2020 te 12u. Dit betekent dat de ouders pas op vrijdag 15 mei 2020 in de late namiddag hun inschrijvingsbericht ontvangen. De school behoudt haar onthaalvoormiddag op zaterdag 16 mei 2020 van 10u tot 14u en schrapt dus de geplande onthaalnamiddag op woensdag 6 mei 2020. Omwille van de omstandigheden zullen we op zaterdag 16 mei 2020 de inschrijvingen uiteraard organiseren met respect voor de geldende physical distancing regels. Vanaf maandag 18 mei 2020 kunnen ouders tijdens de schooluren hun kind ook komen inschrijven op het secretariaat en dit tot uiterlijk 10 juni 2020 te 12u.

Wachten op verdere richtlijnen i.v.m. de heropstart van het gewone lesverloop

Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt zal een beslissing over een heropstart van het gewone lesverloop allicht pas volgende week kenbaar worden gemaakt. Van zodra we hiervan op de hoogte zijn gebracht, informeren we u onmiddellijk. De datum van deze heropstart zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de eventuele examens en voor de voorgestelde deliberatiecriteria. Wij wachten dus op deze informatie alvorens hierover beslissingen te nemen.

Met vriendelijke groet

De directie


Woensdag 15 april 2020

Beste ouders,
Beste leerlingen,

Vandaag hebben we naar de leerkrachten een uitvoerige brief gestuurd ter voorbereiding van de lessen die onmiddellijk na de paasvakantie starten. Omdat we van oordeel zijn dat alle informatie in deze brief voor jullie nuttig en belangrijk is, sturen we jullie deze brief integraal op (zie infra). Na de lectuur van deze brief zou het o.i. duidelijk moeten zijn op welke manier we de lessen in de komende weken organiseren en wat van de leerlingen verwacht wordt. Eventuele bijkomende vragen beantwoorden we graag.

Met vriendelijke groet en nog een mooie verdere paasvakantie.
De directie

Volgt hier de brief aan de leerkrachten :

Beste collega’s

Na de paasvakantie starten de lessen opnieuw, maar in de vorm van pre-teaching. Hoe lang deze periode zal duren, hopen we vandaag te vernemen. Na de mededeling van de overheid hebben we een betere basis om na te denken over het geheel van evaluaties, eventuele examens en deliberaties. Hierover hopen we komende vrijdag al wat meer informatie te kunnen geven.

Over wat pre-teaching precies inhoudt, hebben we jullie onlangs uitvoerig ingelicht. Het betekent o.m. dat het nu wel degelijk om nieuwe leerstof gaat die nadien nog in een gewone les zal toegelicht worden. Het betekent ook dat de leerlingen geacht worden 20 uur per week te studeren. Vanuit een gedifferentieerde visie op onderwijs kan het natuurlijk zijn dat sommige leerlingen individueel vragen om meer uitgedaagd te worden en om extra oefeningen te maken; wat we alleen maar kunnen toejuichen. Anderzijds kan het zijn dat sommige leerlingen meer tijd zullen nodig hebben om het aangeboden pakket te verwerken. De regel is dat elke leerkracht aan zijn/haar leerlingen vraagt om de helft van de normale lestijd aan de studie te spenderen. We bevelen dus aan om, alvorens men de studie-instructie geeft, voldoende na te denken over te verwachte effectieve studietijd (instructie- en verwerkingstijd).

Dubbele opdracht

Iedere leerkracht heeft in deze periode van pre-teaching een dubbele opdracht: enerzijds moet er een duidelijke instructie gegeven worden en moet de verwerking van de leerstof door de leerlingen opgevolgd worden; anderzijds is er nood aan een structurele bereikbaarheid om vragen over de leerstof van leerlingen te beantwoorden. Wie meer concrete informatie wenst over digitale middelen verwijzen we graag naar de map ‘links handleidingen en video’s (digitaal onderwijs)’ op intradesk.

Te volgen methode van de digitale schoolagenda

We willen er ook in deze nieuwe situatie voor zorgen dat alle informatie op een duidelijke en uniforme manier voor alle leerlingen en hun ouders terug te vinden is.

Daarom vragen we aan elke leerkracht om onderstaande afspraken na te leven:

1.         Invullen van de digitale schoolagenda

 • De schoolagenda van Smartschool dient voor iedereen als centraal instrument.
 • Aangezien we rekenen op de helft van de lestijd vragen we om de schoolagenda in te vullen voor de helft van de lestijden. Indien je 1 lesuur geeft vul je dat lesuur in met een totale tijdsbesteding van maximaal 30 minuten, geef je 5 lesuren dan vul je minimaal 2 en maximaal 3 lesuren in. Wie een even aantal uren lesgeeft, vult de helft van haar/zijn uren in.
 • Het lesuur waarop je je instructie in de schoolagenda invult, is tevens de dag waarop de instructie voor de leerlingen beschikbaar moet zijn (d.w.z. voor 8h30 van die dag). De andere uren van je lesopdracht in die klas blijven dus blanco!
 • De agenda’s dienen telkens voor de hele week ingevuld te zijn, en dit voor zondagavond van de komende week.
 • Om ervoor te zorgen dat reeds vanaf komende maandag onmiddellijk met het digitale lesgeven begonnen wordt, verzoeken we om in de mate van het mogelijke de lesopdracht in het eerste deel van de week te plaatsen.
 • We herinneren aan de verplichting om alle testen en taken in de agenda te noteren (cf. tabblad ‘taken en toetsen’). Gelieve bij het ingeven van deadlines rekening te houden met een evenwichtige spreiding.

2.          Structuur van de digitale schoolagenda

Het invullen van de agenda moet gebeuren aan de hand van onderstaande structuur:

 • Onderwerp: hier komt je lesonderwerp.
 • Instructie: ingesproken PowerPoint, instructiefilm, andere methode,… + ingeschatte tijd.
 • Verwerking: studieopdracht of taak + ingeschatte tijd.
 • Vragen: forum of vragenuurtje (zie verder).
   

Structurele bereikbaarheid

Aangezien de leerlingen niet fysiek in de les zitten, missen ze een belangrijke interactie. Daarom lijkt het ons noodzakelijk dat er een structurele manier voorzien wordt om de vragen van leerlingen over de leerstof te beantwoorden.

Elke leerkracht beschikt over 2 mogelijkheden om op deze manier ‘structureel bereikbaar ’ te zijn: ofwel via een online vragenuurtje (Smartschool live) ofwel via het forum op Smartschool (cf. gelieve dus één van beide in te vullen in de schoolagenda).

Als je gebruik maakt van ‘Smartschool live’, is het van belang om de sessie voor het weekbegin in de agenda aan te kondigen. Vragenuurtjes kunnen voor de leerlingen zeer nuttig zijn, maar het is geen verplichting. Hou er rekening mee dat niet alle leerlingen de mogelijkheid hebben om op dat ogenblik online ‘aanwezig’ te zijn. Overigens kunnen deze vragenuurtjes eventueel opgenomen worden en wie dat wenst kan hiervoor gebruik maken van het instructiefilmpje op intradesk. Vragenuurtjes kunnen bovendien ook helpen om de sociale cohesie te versterken.

De tweede mogelijkheid is dus het forum. Het forum biedt als voordeel dat alle leerlingen de gestelde vragen en de gegeven antwoorden kunnen (na)lezen (asynchroon) en hiermee kan je voorkomen dat je als leerkracht meerdere keren op dezelfde vraag een antwoord moet formuleren. Wie een forum voor zijn/haar vak wil aanmaken, kan voor meer informatie terecht op deze link.

Feedback

De lessen, opdrachten en taken die na de paasvakantie worden gegeven, zijn niet langer facultatief.

Tijdens de pre-teaching periode worden geen quoteringen gegeven. Enerzijds zijn er momenteel geen garanties dat online testen volledig betrouwbaar zijn en absoluut eerlijk kunnen verlopen; anderzijds biedt deze pre-teaching methode een uitgelezen kans om meer formatief te evalueren: leerlingen hebben nood aan een feedback over hun studieprogressie en dit kan o.i. zelfs zinvoller verlopen zonder dat zij hiervoor alleen maar een cijfer zouden krijgen. We stellen immers de noodzakelijke feedback niet gelijk aan een louter cijfermatige beoordeling.  Dit spoort overigens helemaal met de geest van ons pedagogisch project.

Op vraag van een aantal collega’s bevestigen we dat opdrachten die ruim voor het uitbreken van de coronacrisis opgegeven werden (bijv. een te lezen boek of een te maken taak) wél gequoteerd kunnen worden.

Leerlingen die hun taken niet opvolgen noch naar behoren uitvoeren, moeten beseffen dat dit wel degelijk gevolgen kan hebben. Bij ernstige gevallen vragen we dat de vakleerkracht, wanneer hij/zij dit opmerkt, de betrokken leerling(en) én diens ouders daarover aanschrijft, dat zowel de klastitularis als de directie in cc worden geplaatst en dat de vakleerkracht ook aanvinkt dat het bericht in het leerlingenvolgsysteem (LVS) wordt opgenomen (cf. aanvinkvakje in Smartbericht onder ‘onderwerp’). Tracht de leerlingen in eerste instantie wel aan te moedigen om zich te herpakken alvorens daarover zo breed te communiceren.

Omdat deze brief alle concrete afspraken bevat die ook voor leerlingen en ouders belangrijk zijn, achten we het nuttig om deze brief ook op te nemen in onze communicatie naar hen.

Met vriendelijke groet
Jens, Jan, Tom, Diederik & Guy


Dinsdag 15 april 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

We informeren jullie over het feit dat het toelatingsexamen arts/tandarts uitgesteld wordt naar 25 respectievelijk 26 augustus. Meer informatie hierover vinden jullie hieronder en op de website van de overheid. Over de mogelijke gevolgen hiervan voor de voorbereidingslessen informeren we u zo snel als mogelijk.

Met vriendelijke groet
De directie

De toelatingsexamens arts en tandarts worden verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts) omwille van de coronamaatregelen. De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan. De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.

De leerstof van het KIW-onderdeel van het examen wordt licht aangepast om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen. Een beperkt aantal leerstofelementen wordt geschrapt omdat ze in veel gevallen pas op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs behandeld worden. Bekijk het aangepaste leerstofoverzicht. Deze aanpassing zal geen impact hebben op de moeilijkheidsgraad van het examen.

Voor het toelatingsexamen wordt een scenario uitgewerkt dat toelaat om – indien nodig – de maatregelen van social distancing te respecteren. Hoe kleiner de groep deelnemers aan het examen, des te vlotter dit zal lopen. Daarom vraagt de examencommissie uitdrukkelijk aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs om zich niet in te schrijven. Wie al ingeschreven is, kan zich uitschrijven tot 15 mei. We willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2020 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vijfdejaars kunnen wel een oefenexamen afleggen en zo ervaren hoe het is om het onderdeel KIW af te leggen.


Vrijdag 10 april 2020

Beste ouders en leerlingen

Momenteel weten de directies nog steeds niet wanneer de lessen weer kunnen hervat worden. Mogelijks wordt dit maar bekend gemaakt na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april 2020. We kunnen dus voorlopig alleen maar verwijzen naar de drie mogelijke scenario’s die we jullie in een wat meer uitgewerkte vorm bezorgd hebben in een brief van 1 april jl. Het is ook best mogelijk dat het uiteindelijk nog tot een of andere al dan niet gefaseerde tussenvorm komt. Mochten de lessen in de humaniora toch niet op 20 april 2020 hervatten – wat we zo stilaan, maar louter intuïtief, vermoeden – dan verdient het tweede scenario (opstart op 4 mei 2020) nu onze meeste aandacht. Daarom willen we in deze brief aan dat scenario nog wat meer aandacht geven.

In onze brief van 1 april 2020 anticipeerden we op dit scenario als volgt :

Scenario 2: De lessen worden hervat op maandag 4 mei 2020

 • De school schakelt over op het systeem van preteaching, d.w.z. dat er nieuwe leerstof mag aangereikt worden, maar met dien verstande dat ze nadien nog klassikaal wordt besproken.
 • Er worden in de tussentijd (tot 4 mei) geen nieuwe toetsen of taken gegeven die gequoteerd worden.
 • De school ziet af van creatieve taken of van taken zoals boeken lezen en verhandelingen schrijven. De focus ligt vooral op het aanreiken van nieuwe leerstof.
 • De school focust op de essentiële leerplandoelen die nog niet gerealiseerd werden.
 • Er blijft een examenperiode bestaan maar ze wordt herbekeken zowel wat betreft het aantal examens als de inhoud ervan.
 • De school streeft naar een uniforme en een voor iedereen hanteerbare manier van digitaal onderwijs. Hierbij wensen we het platform van Smartschool te gebruiken zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Allicht zullen we opteren voor PowerPointpresentaties met ingesproken toelichting; ook het opnemen van filmpjes met zicht op het computerscherm van de leerkracht is een aanvullende optie. De recente ervaringsberichten die we ontvingen over klassikale onlinelessen via videoconferenties stemmen ons zeer sceptisch tegenover de efficiëntie van dit soort van digitaal onderwijs en berokkent in veel gezinnen extra druk, onduidelijkheid en leidt vaak tot organisatorische problemen. Bovendien dreigen bij dit soort van lessen onvermijdelijk een aantal leerlingen om uiteenlopende redenen uit de boot te vallen. De school zal aan alle leerkrachten zowel op school als digitaal de nodige tools en skills aanreiken om onze preferentiële manier van digitaal onderwijs aan te leren en in de praktijk om te zetten. Dit kan ook tijdens de hele duur van de paasvakantie. (einde citaat van de brief aan ouders en leerlingen van 1 april 2020)

In de praktijk zal dit dus betekenen dat we evolueren van een periode van opdrachten met een sterk accent op herhalingsoefeningen en van een beperkt kennis laten maken van nieuwe leerstof met een volwaardige herhaling tijdens de lesuren naar een periode waarin wel voluit nieuwe leerstof wordt aangebracht die dan in een later stadium tijdens de lesuren in een hoger tempo nog wordt toegelicht (‘preteaching’).

Het betekent ook dat alle preteachinglessen digitaal worden gegeven, maar niet synchroon. We vinden het immers belangrijk dat ook leerlingen uit gezinnen met meerdere kinderen maar met niet evenveel computers op elk moment van de dag de nieuwe leerstof moeten kunnen beluisteren of bekijken. Een synchroon onlinesysteem biedt die garantie niet, ook om organisatorische redenen. Hoewel we er als school voor kiezen om de nieuwe leerstof louter digitaal en asynchroon aan te bieden, werken we komende week ook een overzicht uit van de online-uren  voor de verschillende vakken, maar dan louter met de bedoeling om vragen te beantwoorden of om de klascohesie te versterken. 

Aan alle leerkrachten hebben we gevraagd om zich op deze digitale manier van lesgeven voor te bereiden zodat er onmiddellijk na de paasvakantie met dit systeem van preteaching kan begonnen worden. Voor alle leerkrachten die hiermee nog minder vertrouwd zijn, bieden we tijdens de hele duur van de paasvakantie individuele bijscholingsmogelijkheden aan.

Aan alle leerkrachten is ook gevraagd om de nog niet gerealiseerde leerplandoelen op te lijsten en er de prioritaire leerplandoelen uit te selecteren. Dit sjabloon kan dan later ook gebruikt worden voor een duidelijke en dan voor iedereen toegankelijke leerstofafbakening met het oog op de eventuele eindexamens en zodoende ook als basis gelden voor de einddeliberaties van elke leerling. Op het einde van het schooljaar zullen we dan voor elk vak de eventueel nog niet gerealiseerde leerplandoelen in kaart brengen en aan de leerkracht van het volgend schooljaar bezorgen. Belangrijk is dat we als school opteren om volop in te zetten op de essentiële leerplandoelen en in de komende weken beduidend meer inzetten op leertijd dan op evaluatietijd.

De beleidsvisie van ons college zoals ook in deze brief verwoord, spoort met de richtlijnen van de overheid die we niet alleen omwille van de rechtsgrond maar ook om inhoudelijke redenen beamen en willen volgen. Deze richtlijnen en adviezen kan u nalezen in een uitvoerig ministerieel schrijven dat we infra integraal citeren. Iedereen kan er ook de verdere uitwerking en nuances nalezen die we als directie ter harte willen nemen. Zo stelt de ministeriële brief bijvoorbeeld voor dat in deze periode van preteaching elke leerling 3 à 4 uur per lesdag aan zijn/haar studies wijdt (inclusief digitale lestijd en opdrachten). Ook over de specifieke rol van de ouders wijdt deze brief uit. Ten slotte wijzen we er als directie nogmaals op dat elke leerling ‘eigenaar’ is van zijn/haar studies, d.w.z. de eindverantwoordelijkheid draagt voor de studieprogressie. We feliciteren van ganser harte de vele leerlingen die deze verantwoordelijkheid ter harte nemen en moedigen nogmaals de leerlingen aan die zich in deze ongebruikelijke leertijd nog te weinig van hun eigen ‘eigenaarschap’ bewust zijn.    

Beste ouders,

Het is met grote droefheid dat we u het overlijden moeten meedelen van de heer Jean-Yves Crevecoeur, vader van Yves Crevecoeur, lid van de oudervereniging van onze school, en grootvader van Julien (4A), die hoewel voordien kerngezond zijnde op heel korte tijd bezweken is aan de gevolgen van het Coronavirus. Wij bieden in naam van de hele schoolgemeenschap aan de beproefde familie onze christelijke deelneming aan. 

We drukken ook onze solidariteit uit met alle ouders en leerlingen die - door ons soms onbekend - in hun familie door de gevolgen van het virus getroffen worden en ook met allen die door de huidige omstandigheden een zeer moeilijke financiële of zware economische tijd doormaken.

Op deze Goede Vrijdag waarop we in het bijzonder de kruisdood van Christus en het lijden van de hele mensheid gedenken, maar ook reeds de kracht van opstanding, worden we uitgenodigd om in familiale kring of individueel na te denken over de essentiële waarden in ons leven. Essentie wordt stilaan het kernwoord in deze lange isolatietijd : wat doet ons écht leven, hoeveel overbodige lasten dragen we in ons gangbare leven zoal niet mee, wat verhindert ons om ons met anderen verbonden te weten, wat of wie biedt ons de meeste inspiratie en kracht … ?

Aan u allen een welgemeende paasgroet !

De directie

Volgt nu dus de brief van het Ministerie van Onderwijs met specifieke uitleg over het begrip ‘preteaching’. (cursief, onderstreepte woorden door directie)

Wat na de paasvakantie?

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. Of en hoelang ze eventueel verlengd worden, is een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de minister-presidenten, op basis van volksgezondheidsadvies van experten. Op dit moment is dan ook niet zeker of de lessen op school na de paasvakantie nog even opgeschort blijven en of afstandsonderwijs dan nog aan de orde is. Daar hopen alle onderwijsbetrokkenen zo snel mogelijk uitsluitsel over te krijgen. Verschillende scenario’s worden hoe dan ook voorbereid.

Het is wel al duidelijk welke richting het afstandsonderwijs in het lager en secundair onderwijs na de paasvakantie uitgaat: nieuwe leerstof leren via preteaching, op een manier die voor iedereen (leraren, leerlingen, ouders, directies) doenbaar en haalbaar is. Leraren komen later in de klas op die leerstof terug.

Cruciaal is dat nu iedereen aan boord is van bij de start en dat de rol van ouders zich beperkt tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ouders vervangen de leraar niet.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, de onderwijsverstrekkers, de CLB-centrumnetten, de pedagogische begeleidingsdiensten en de sociale partners willen je ondersteunen bij de uitwerking van preteaching in je school. Je krijgt daarom al enkele handvatten en richtlijnen mee. Zo kan jij je al voorbereiden en de vertaalslag maken op maat van je leerlingen en hun ouders.

Welke nieuwe leerstof bied je op afstand aan?

 • Als school kies je weloverwogen en in overleg met je team welke nieuwe leerstof je nog aanbiedt. Jij bent immers het best geplaatst om je leerlingen in te schatten. De leerplandoelen vormen de basis bij het kiezen. Je pedagogische begeleidingsdienst helpt je de richting te bepalen bij je keuzes.
 • Denk in dit keuzeproces vooral na over welke leerstof leerlingen nu écht nog nodig hebben om naar een volgend leerjaar over te gaan, vooral op scharniermomenten (bv. van lager naar secundair. Durf daarbij prioriteiten te stellen: wat is essentieel en wat kan wegvallen?

Wat houdt preteaching in?

'Preteaching' is een term die we kennen uit het remediërend leren en die dient om bepaalde leerlingen die achterop dreigen te raken preventief bij te spijkeren. In deze specifieke corona-context richt preteaching zich echter op de hele klasgroep en dient het om essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand, rekening houdend met de individuele leernoden. Uiteraard gaat het hier zowel om de leerlingen thuis als kinderen uit 1 van deze 3 groepen die in de schoolopvang verblijven. Het is niet de bedoeling dat deze kinderen hun schoolwerk 's avonds thuis moeten maken.

Leerlingen zullen na de paasvakantie de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen en te differentiëren.

Hou rekening met het onderscheid tussen:

 • Algemene basisvaardigheden, kennis en attitudes die ook in 'normale tijden' ondersteunend zijn om te volgen en in te haken op nieuwe leerstof. Dat kan niet in één preteaching-beurt en moet geregeld aan bod komen.
 • Specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de nieuwe leerstof in kwestie te verwerven. Hier is formatief toetsen relevant, zodat je de beginsituatie kan inschatten (zie verder).

Hoe vul je de tijd in?

De leertijd van leerlingen mag maximaal de helft bedragen van de werkelijke leertijd in de klas. Want online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. Dit betekent dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. Hou daarbij rekening met de leeftijd en mogelijkheden van je leerlingen. Om dat te bewaken, is onderling overleg met alle collega's essentieel.

Werk eerst samen een coherente lespraktijk uit. Je kan daarvoor hulp krijgen van je pedagogische begeleidingsdienst. Het bestaande lesrooster kan voor leerlingen (secundair) een houvast zijn.

Focus met je schoolteam op beknopte (voor)instructie over nieuwe leerstof met uitgewerkte voorbeelden van oefeningen.

 • Zorg ervoor dat leerlingen de instructie op verschillende momenten kunnen bekijken, want tegelijkertijd met z’n allen online zijn is niet altijd mogelijk.
 • Plan livesessies ruim vooraf in. Communiceer er duidelijk over naar leerlingen en ouders. Per 'normaal' lesuur duurt zo'n sessie best niet langer dan 15 minuten.
 • Voorinstructie kan ook bestaan uit het lezen van een tekst of het bekijken van een filmpje.

Welke leermiddelen en ondersteuning zet je in?

 • Blijf de leermiddelen die je al gebruikte inbedden in je didactiek, bijvoorbeeld met een handboek, werkboek (voor zover leerlingen die nu thuis bij zich hebben), e-platform en online aanbod van de uitgeverijen.
 • De richtlijn om zo veel mogelijk thuis te blijven en leerstof maximaal digitaal aan te bieden, blijft gelden. Materiaal door de leraar aan huis laten brengen, moet dan ook de uitzondering blijven voor leerlingen die geen of beperkte toegang hebben tot digitaal materiaal. Dat moet bovendien gebeuren met de nodige afstand en hygiëne. Respecteer de geldende voorzorgsmaatregelen.
 • Het is niet de bedoeling dat leerlingen of ouders zelf lesmateriaal gaan ophalen op school. Lesmateriaal opsturen met de post is wel een optie.
 • Het is goed om, net zoals je in de klas doet, met een meersporenbeleid te werken om te differentiëren: verdieping/uitbreiding voor de sterke leerlingen en remediëring voor de zwakkere. Leerlingen bij wie basisconcepten ontbreken, kan je bijvoorbeeld bijspijkeren via extra instructie.
 • Zorg dat de leraren voor je leerlingen bereikbaar zijn als ze vragen hebben. Bij oudere leerlingen kan je bijvoorbeeld tijd inbouwen voor een online vragenuurtje met de klasgroep op een vast tijdstip. Dat helpt ook op het sociale contact in de klasgroep te onderhouden.
 • De ondersteuningsnetwerken en CLB’s kunnen je helpen bij het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Leren is nu belangrijker dan evalueren

In deze fase is het belangrijk om de onderwijstijd te maximaliseren. Als je evalueert, doe dat dan alleen formatief, met als doel het individuele leertraject van leerlingen op te volgen en hen daarover feedback te geven. Organiseer geen uitgestelde paasexamens. · Meer weten over preteaching in coronatijden? Lees het interview met pedagoog en Schoolmaker Bert Smits. · Lesmateriaal vinden en delen je leraren op KlasCement. Naar boven

Welke rol spelen ouders bij preteaching?

Rol en tijdsbesteding van ouders

Beperk de actieve betrokkenheid van ouders bij de opdrachten van hun kind tot maximaal 2 uur per week en hou ook daarbij rekening met de mogelijkheden van de ouders. Voorbeelden van opdrachten die kinderen samen met ouders kunnen doen, zijn:

 • Samen bewegen met jonge kinderen.
 • Samen een opdracht nakijken met een verbetersleutel.
 • Samen nakijken of een bepaald stappenplan gevolgd werd.

Net zoals de voorbije weken is het ook in de fase van 'preteaching' niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leraar overnemen. Hun taak bestaat erin om thuis een goede leercontext te bieden, aangepast aan de noden van hun kind. Hou ook altijd rekening met de mogelijkheden van ouders. Het moet doenbaar en haalbaar blijven voor iedereen.

Beperk de tijd die ouders moeten stoppen in effectieve instructie of begeleiding. Voor hun kind is het voldoende en meestal beter dat ze gewoon in de buurt zijn en opvolgen of het zelfstandig aan de slag kan. Inhoudelijke hulp maakt een kind vaak meer afhankelijk en kan voor bepaalde vakken zelfs een negatief effect hebben.

Hoe communiceer je naar ouders?

 • Het is cruciaal dat je van in het begin iedereen meeneemt in het preteaching-verhaal om de kloof achteraf niet te vergroten. Ga dus na welke leerlingen en ouders je de voorbije weken niet of moeilijk kon bereiken. Werk strategieën uit om zo snel mogelijk met hen in contact te komen. Lukt dat niet, schakel dan bijvoorbeeld andere ouders, vertrouwenspersonen, brugfiguren of het CLB in om contact op te nemen.
 • Stel ouders gerust. Druk hen op het hart dat hun rol bestaat uit de juiste context creëren om hun kind te laten leren en dat ze dus geen 'vervangleraren' zijn. Benadruk dat je als school in hen nu meer dan ooit een partner ziet en waardeer hen daarvoor. Ga voluit voor dialoog en ondersteuning als ouders met vragen zitten of problemen ondervinden.
 • Kies, zodra de preteaching effectief van start gaat, voor één communicatiemoment met de ouders per week (bv. maandagochtend) via een kanaal dat voor iedereen toegankelijk is (bv. e-platform, telefonisch, via sms, op papier). Dan weten ouders wanneer ze waar moeten checken wat hun kind te doen heeft.
 • Verduidelijk op een laagdrempelige manier de verwachtingen bij dat weekschema: hoeveel tijd kost elke taak, waar staat de instructie, wat wordt minimaal verwacht en wat zijn extra’s, waar vindt hun kind hulpbronnen ... · Raad ouders een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten aan. Help ze ook om de tijd die naar schoolwerk gaat zo effectief mogelijk te besteden.
 • Organiseer eventueel een live online infoavond voor ouders om ze te informeren en/of tussendoor de vinger aan de pols te houden. Voorzie verschillende tijdstippen zodat alle ouders het kunnen inplannen, maar hou het ook voor je leraren. (einde brief)   

Zaterdag 4 april 2020,

Aanmeldingsperiode is verlengd

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

Dit houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld.

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent


Vrijdag 3 april 2020

Beste leerlingen

Eerst en vooral hopen we dat jullie en jullie dierbaren het goed stellen en wensen we jullie een goede gezondheid toe.

Na een aantal bijzondere en bewogen weken staat de paasvakantie voor de deur. We willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie ook een rustgevende en deugddoende vakantie te wensen. We willen jullie ook bedanken voor de inzet die jullie de voorbije weken hebben getoond bij het maken van alle opgegeven taken en opdrachten. We beseffen dat dit niet altijd een eenvoudige klus moet geweest zijn en hopen dat we er in geslaagd zijn jullie in een zo normaal mogelijk dagritme te houden.

We willen ook in het bijzonder alle leerkrachten en het voltallige personeel van de school bedanken die in deze moeilijke periode het beste van zichzelf zijn blijven geven. Ook een welgemeende bedankt aan jullie ouders, voor wie dit ongetwijfeld ook een bijzondere opgave is geweest.

Ook tijdens de vakantie en de weken daarna blijven we voor jullie beschikbaar. Aarzel dus niet om ons te contacteren mochten we voor jullie in deze bijzondere periode iets extra kunnen betekenen.

We hopen jullie zo snel mogelijk terug te mogen verwelkomen op school.

Met warme groeten,
De voltallige directie 


Woensdag 1 april 2020,

Beste ouders en leerlingen

In het besef dat de wereld momenteel grotere en meer dringende prioriteiten heeft, achten we het toch onze plicht om u te blijven informeren over een aantal nieuwigheden, beslissingen en vooruitzichten die het schoolleven aanbelangen.

 1. We hebben besloten dat de voorziene rapporten voor de drie graden vanaf vrijdag 3 april om 8u00 beschikbaar zullen zijn op Smartschool. We zijn ons bewust van het heel onvolledige beeld dat dit rapport biedt. Wij wouden toch de kans geven aan de leerlingen om feedback te krijgen over hun studie-inzet in de voorbije periode, ook als deze feedback zich niet in cijfers kan uitdrukken. De meer uitgewerkte motivatie van deze beslissing kan u nalezen in het bericht dat we gisteren aan de leerkrachten hebben gestuurd (zie infra).
 2. Collega Maaike Van Liefde nam het initiatief om de oud-leerlingen aan te schrijven die momenteel aan een universiteit of hogeschool studeren. Wegens de huidige situatie kunnen ook universiteiten en hogescholen immers geen klassieke infosessies organiseren, net zomin als onze school. We kregen op korte tijd 128 antwoorden van oud-leerlingen die bereid zijn digitaal informatie te geven over hun specifieke studie, zowel inhoudelijk als vanuit hun persoonlijke ervaring. Ze gaven ook hun toestemming om hun contactgegevens met onze laatstejaarsleerlingen te delen. De lijst van de oud-leerlingen is inmiddels aan onze retoricaleerlingen doorgestuurd. We danken hen voor hun concrete solidariteit met hun vroegere school en in het bijzonder mevrouw Van Liefde voor het opmerkelijk initiatief.
 3. Gisteren plaatsten we ons collegetijdschrift Allegro Barbaro op onze website. De leerlingen zullen een gedrukte versie krijgen van zodra de school opnieuw opstart. De meeste teksten zijn geschreven vlak voor de uitbraak van Corona in Europa maar het kan ook nog eens goed doen om teksten te lezen en foto’s te bekijken uit een recente ‘onschuldige’ tijd.
 4. We plaatsten op de website (onder de hoofding humaniora) ook de visietekst van onze school. Het is een tekst van mei 2019 waarin de school vertolkt hoe ze het pedagogisch project van de jezuïetencolleges wil realiseren. Deze tekst is een inleiding op het onderwijskwaliteitskader (OK) van onze school en wordt jaarlijks herschreven en aangepast aan de evoluerende omstandigheden.
 5. Graag bezorgen we u via deze link de meest recente versie van het PISA-onderzoek waar onze school traditioneel aan deelneemt. Het onderzoek vond plaats in 2018 en het resultaat ervan werd ons eind 2019 toegestuurd.
 6. Via deze link vinden jullie ten slotte ook de brief die we vandaag ontvingen over de werkzaamheden in de Savaanstraat. Alle werken die konden gebeuren, zijn uitgevoerd, maar de definitieve bestrating is voor onbepaalde duur uitgesteld omdat de Portugese werknemers die voor de aanleg van de Italiaanse porfierstenen moesten zorgen, momenteel niet kunnen worden overgevlogen. We verzoeken jullie om de belangrijke consequenties voor de verkeersregeling in de Savaanstraat in deze brief na te lezen.

Met vriendelijke groet
De directie

Volgt hier de brief die de leerkrachten ontvingen m.b.t. de rapporten van komende vrijdag (cursief) :

Beste collega’s

In normale omstandigheden zouden de leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde jaar op het einde van deze week hun paasrapport krijgen. Ook voor de leerlingen van de derde graad was er op vrijdag een rapport voorzien.

We zijn ons bewust van het feit dat de cijfers op deze rapporten onvolledig of zelfs volkomen afwezig zijn. Een rapport heeft echter de bedoeling leerlingen een ruimere dan louter cijfermatige feedback te geven over hun studie-inzet en -voortgang. Omdat Smartschool deze rapporten automatisch genereert willen we van de gelegenheid gebruik maken om de leerlingen ook in deze bijzondere omstandigheden feedback te geven. Dit betekent concreet dat alle rapporten van de humaniora vanaf vrijdag 3 april om 8u voor iedereen ter beschikking zullen staan.

Dit lijkt ons als directie dus een uitgelezen kans om de leerlingen die zich de voorbije weken hebben ingezet een pluim te geven voor het geleverde werk. In andere gevallen is dit ook het goede moment om leerlingen die hun taken niet of nauwelijks maakten de juiste mate van aansporing te geven, zodat ze bij het heropstarten van de lessen niet achterop geraken. Uiteraard geldt dit alleen voor die taken en opdrachten waarbij we als leerkracht enig zicht gekregen hebben op de geleverde inspanningen van de leerlingen.

De collega’s die dit wensen kunnen hun evaluatie geven onder de vorm van vakcommentaar. Op die manier krijgen leerlingen (en hun ouders) alsnog een ‘rapport’, dat hen inzicht verschaft in hun studievoortgang van de voorbije drie weken. Het geven van een evaluatie op deze manier is uiteraard volledig op vrijwillige basis en geenszins verplicht in te vullen voor alle leerlingen. Soms volstaat het om een aantal uitzonderlijke leerlingen (aan beide kanten van het spectrum) feedback te geven.

We zullen als directie ook de ouders informeren over deze rapporten en hen duidelijk maken dat dit geen gewoon ‘rapport’ is, maar wel een moment van feedback. Voor de leerlingen van de eerste en derde graad bevat dit rapport (onvolledige) DP-cijfers, leerlingen van de tweede graad ontvangen enkel een rapport zonder cijfers, aangezien er geen paasexamens afgelegd werden.

Met vriendelijke groeten
De directie


Woensdag 1 april 2020

Beste ouders en leerlingen

We hebben nog steeds geen bericht ontvangen over het tijdstip waarop de lessen zullen kunnen hervat worden. We weten evenmin wat de overheid en de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ons als bewegingsruimte en adviezen zullen aanbieden, mochten de lessen later opgestart worden dan onmiddellijk na de paasvakantie.

Daarom hebben we drie scenario’s uitgewerkt, telkens afhankelijk van de datum waarop de lessen kunnen hervatten. We geven hier – zonder in detail te treden – de krachtlijnen van deze drie scenario’s.

Scenario 1: De lessen worden hervat op maandag 20 april 2020

 • We wensen het partieel examen wiskunde voor de derde graad te laten doorgaan zoals voorzien;
 • We zullen de grote overhoringen centraal sturen om te vermijden dat er een overdaad van deze overhoringen zouden doorgaan in de eerste weken na de paasvakantie;
 • De eindexamens zouden gewoon doorgaan, maar we zouden aan alle leerkrachten willen vragen om de leerstofafbakening van elk examen vooraf mee te delen via het systeem dat we ook voor de taken en opdrachten hebben gebruikt. We denken dat dit voor een grotere rust kan zorgen en we daarmee eventuele misverstanden kunnen vermijden.
 • Ten slotte is het niet onredelijk om te veronderstellen dat dit schooljaar niet alle leerplandoelen voor alle vakken zullen kunnen gerealiseerd worden. We zullen derhalve aan de leerkrachten vragen om op het einde van het schooljaar de niet gerealiseerde doelstellingen op te lijsten zodat de collega’s van het volgend jaar daarmee kunnen starten voor zover ze oordelen dat ze noodzakelijk zijn voor de verdere studies.

Scenario 2: De lessen worden hervat op maandag 4 mei 2020

 • De school schakelt over op het systeem van preteaching, d.w.z. dat er nieuwe leerstof mag aangereikt worden maar met dien verstande dat ze nadien nog klassikaal wordt besproken.
 • Er worden in de tussentijd (tot 4 mei) geen toetsen of taken gegeven die gequoteerd
 • De school ziet af van creatieve taken of van taken zoals boeken lezen en verhandelingen schrijven. De focus ligt vooral op het aanreiken van nieuwe leerstof.
 • De school focust op de essentiële leerplandoelen die nog niet gerealiseerd werden.
 • Er blijft een examenperiode bestaan maar ze wordt herbekeken zowel wat betreft het aantal examens als de inhoud ervan.
 • De school streeft naar een uniforme en een voor iedereen hanteerbare manier van digitaal onderwijs. Hierbij wensen we het platform van Smartschool te gebruiken zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Allicht zullen we opteren voor PowerPointpresentaties met ingesproken toelichting; ook het opnemen van filmpjes met zicht op het computerscherm van de leerkracht is een aanvullende optie. De recente ervaringsberichten die we ontvingen over klassikale onlinelessen via videoconferenties stemmen ons zeer sceptisch tegenover de efficiëntie van dit soort van digitaal onderwijs en berokkent in veel gezinnen extra druk, onduidelijkheid en leidt vaak tot organisatorische problemen. Bovendien dreigen bij dit soort van lessen onvermijdelijk een aantal leerlingen om uiteenlopende redenen uit de boot te vallen. De school zal aan alle leerkrachten zowel op school als digitaal de nodige tools en skills aanreiken om onze preferentiële manier van digitaal onderwijs aan te leren en in de praktijk om te zetten. Dit kan ook tijdens de hele duur van de paasvakantie.

Scenario 3: De lessen worden nog later dan in de week van 4 mei opgestart

In dit scenario zal de directie de richtlijnen en adviezen van de overheid en van de katholieke onderwijskoepel afwachten en opvolgen, zeker ook wat de organisatie en validiteit van de eindexamens betreft. Het heeft weinig zin om daar nu op vooruit te lopen. Tot zover de krachtlijnen van de drie scenario’s die we voor ogen hebben.

Onafhankelijk hiervan zijn we ons er heel goed van bewust dat deze tijd voor veel leerlingen ook een tijd is van ontgoocheling over de afgeschafte reizen en over het gemis aan sociaal contact en klascohesie. We nodigen onze leerkrachten dan ook uit om – in de mate van het mogelijke – niet alleen te denken aan het opvolgen van de taken maar om ook naar creatieve manieren te zoeken om leerlingen die dat wensen online weer wat dichter bij mekaar te brengen.

Met vriendelijke groet
De directie


Vrijdag 27 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Zoals aangekondigd kan men vanaf 17u vandaag via intradesk de taken voor de volgende week terugvinden, gerangschikt volgens jaar en richting.

De school stelt vanaf maandag ook een set van Chromebooks ter beschikking voor leerlingen die om uiteenlopende redenen een moeilijkere toegang tot de thuiscomputer hebben. Vanaf maandag 30 maart 2020 kunnen deze leerlingen naar de permanentie aan de portiersloge komen en een Chromebook uitlenen en pas na de paasvakantie terugbezorgen.

Sommige ouders stellen ons de vraag waarom we tot dusver geen gebruik maken van onlinelessen. We hebben hier o.m. de volgende redenen voor :

 • Onlinelessen zijn vooral geschikt voor nieuwe leerstof, wat in de gegeven omstandigheden door de overheid niet toegestaan is. Voor loutere herhalingen of persoonlijke opdrachten zijn dit type van lessen minder geschikt.
 • Sommige leerlingen hebben thuis niet dezelfde skills en tools als andere leerlingen of hebben maar beperkte toegang tot een computer, wat al snel leidt tot discriminatie.
 • Sommige leerlingen hebben thuis ook broers en zussen die mogelijks op hetzelfde moment worden opgeroepen voor een onlineles met onoverkomelijke organisatieproblemen tot gevolg.
 • Verschillende ouders melden ons ook dat het online geven van lessen op andere scholen lang niet altijd even vlekkeloos verloopt (veel leerlingen dagen bijvoorbeeld niet op of de uren worden niet gerespecteerd of te laat aangekondigd enz...)

De directie steunt wel volop initiatieven van leerkrachten die via onlineplatforms de sociale communicatie tussen leerlingen binnen de klas willen stimuleren en dankt hen daarvoor. Wij beseffen dat voor een aantal leerlingen de quarantaineperiode lang duurt en ze ook deugd kunnen hebben van het terugzien van hun klasgenoten.

Ten slotte wensen we er nogmaals op te wijzen dat de directie een aantal scenario’s heeft besproken en uitgewerkt wat de regeling van grote overhoringen en de eindexamens betreft, maar zolang er geen klaarheid is over het tijdstip waarop de lessen worden heropgestart, heeft communicatie hierover weinig zin. We vragen jullie dus wat te wachten op verdere berichtgeving. We zullen de best mogelijke oplossing voorstellen in functie van de zich wijzigende omstandigheden en van de beslissingen van de overheid.

Met vriendelijke groet
De directie  


Vrijdag 27 maart 2020

Geachte ouders

Uit de recente berichtgeving mag er verondersteld worden dat de piek van COVID-19 in de komende dagen en weken mag verwacht worden en dus allicht ook tijdens de paasvakantie. In deze uiterst ongewone situatie zouden we als school dan ook een ongewone maatregel willen voorstellen m.b.t. de opvang van de kinderen: de school (humaniora) verklaart zich bereid om kinderen van ouders die opgeslorpt worden in de zorgsector op school op te vangen indien dat gewenst wordt en ze is bereid hiervoor een permanentie te voorzien op vrijwillige basis.

Concreet hebben we een formulier (zie berichtgeving Smartschool )opgesteld waarin u kan melden of u binnen de bovengestelde beperkende voorwaarde een beroep wenst te doen op een dergelijke opvang. Mocht dat het geval zijn, gelieve dat dan via dit formulier aan de school kenbaar te maken en dit voor woensdagmiddag 31 maart 2020.

Om de leerkrachten tijdens de vakantie niet extra te belasten en om hen niet onnodig naar school te laten komen, wensen we wel te stipuleren dat we alleen opvang zullen voorzien voor de via dit formulier vooraf aangemelde leerlingen. Mocht er zich tijdens de paasvakantie toch nog een onverwachte gezinssituatie voordoen, dan kan van deze regel worden afgeweken en volstaat het om de avond voordien voor 20u een bericht te sturen naar de directie via Smartschool. De opvang zal dus alleen voorzien worden indien er leerlingen zijn die zich effectief vooraf aangemeld hebben.

Met vriendelijke groet

De directie


Woensdag 25 maart 2020

 

 Beste ouders en leerlingen

Voor de tweede week na de paasvakantie stonden heel wat schoolreizen en klasuitstappen gepland (2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar). We vrezen echter dat we ons bij het onvermijdelijke moeten neerleggen en deze reizen niet kunnen laten doorgaan. Zowel in eigen land als in de landen van bestemming is de kans erg miniem dat alles voldoende veilig zal zijn in de laatste week van april. Bovendien hebben een aantal reisagentschappen blijkbaar reeds op voorhand reizen geannuleerd. We betreuren het schrappen van al deze reizen ten zeerste - zowel voor de leerlingen, die er naar uitkeken als voor de leerkrachten die veel energie gestoken hadden in de voorbereiding – maar rekenen op jullie begrip.

Momenteel is de directie, samen met een juridisch adviseur, volop in gesprek met de reisagentschappen – die ook heel moeilijke tijden doormaken – om de voor elkeen best mogelijke oplossing uit te werken. Dit gaat van annulering met volledige terugbetaling over een vouchersysteem met bevriezing van de reeds betaalde gelden tot annulering met gedeeltelijke return; dit alles al naar gelang het type van de georganiseerde reis en conform de recente maatregelen van de regering ter zake. De school engageert zich om de door de ouders reeds betaalde voorschotten terug te storten en wenst hierin haar verantwoordelijkheid op te nemen. Over de verdere modaliteiten mogen jullie binnenkort een meer gedetailleerde brief verwachten.

Nog een paar andere berichten :

 • In de loop van vrijdagnamiddag 27 maart zullen de taken en opdrachten van de laatste week voor de paasvakantie ter beschikking gesteld worden via intradesk.
 • Inmiddels is vorige maandag de digitale inschrijvingsperiode van eerstejaarsleerlingen via http://meldjeaan.gent.be We herinneren er voor de laatste keer aan dat broers en zussen van een voorrangsgarantie genieten maar dat dit alleen geldt indien ze zich aanmelden!
 • Omdat onze infosessie van zaterdag 21 maart is afgelast, hebben we een ingesproken presentatie van de school op de website geplaatst. We danken in het bijzonder collega’s Maaike Van Liefde en Thomas Audoore hiervoor.
 • We danken de leerlingenraad die een foto- en tekenwedstrijd organiseerde en ook de idee realiseerde om elke dag een gedicht, al dan niet van eigen makelij, op onze website te plaatsen.
 • De directie beraadt zich over alle mogelijke scenario’s voor na de paasvakantie m.b.t. overhoringen en eindexamens, maar alle conclusies zijn voorbarig zolang we geen zekerheid hebben over wanneer de lessen effectief zullen heropstarten.
 • We zijn ook volop bezig om een database op te stellen van oud-leerlingen die bereid zijn hun studie-ervaring te delen met onze laatstejaarsleerlingen. Dit kan hen helpen in hun reflectie over hun verdere studies, vooral nu zoveel infodagen aan hogescholen en universiteiten geschrapt zijn. We hopen jullie over dit initiatief weldra meer te informeren.

We wensen alle ouders en leerlingen goede moed, geduld en volgehouden voorzichtigheid in deze uitzonderlijke tijd.

Met vriendelijke groet
De directie

 


Vrijdag 20 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Op Smartschool kunnen jullie vanaf nu via intradeskde opdrachten vinden voor de komende week.

Volgende vrijdag zullen we de opdrachten voor de laatste week voor de paasvakantie ter beschikking stellen. 

De leerlingen ontvingen via Smartschool ook een blanco weekoverzicht dat kan helpen om noodzakelijke structuur aan te brengen in deze ongebruikelijke tijden. We moedigen jullie aan om dit sjabloon te gebruiken en in te vullen (misschien samen met jullie ouders).

We herinneren er ook aan dat het weliswaar onvolledige rapport van 5-6 vanaf vrijdag 3 april te 8u00 op Smartschool zal kunnen geraadpleegd worden.

We wensen jullie allen - ondanks deze onzekere tijden - toch een mooi en allicht ook zonnig weekend toe.

Met vriendelijke groet
De directie 


Woensdag 18 maart 2020

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten

Zoals vorige maandag aan iedereen gecommuniceerd, wilden we komen tot een gemeenschappelijk, haalbaar en billijk takenpakket voor de komende periode. We willen hiermee de leerlingen in een schools ritme houden en hun leerproces blijven stimuleren. Met de zeer gewaardeerde hulp van de leerkrachten kunnen we jullie nu dit beloofde overzicht van het takenpakket bezorgen.

Jullie vinden op Smartschool alle taken en opdrachten per klas of per richting in de map “opschorting lessen: studie-overzicht” en dit via intradesk. Voor sommige vakken werden reeds opdrachten voorzien voor drie weken, voor andere vakken vooralsnog voor de komende dagen.

Dankzij dit globaal overzicht kunnen we met voldoende zekerheid stellen dat elk takenpakket haalbaar is, voldoende uitdagend en dat het beantwoordt aan de richtlijnen van de overheid en de adviezen van de directie.

De directie blijft ook in de komende weken het takenpakket monitoren. Volgende week beraden we ons bovendien over een goede spreiding van de overhoringen na de paasvakantie, over aangepaste richtlijnen voor de eindexamens en over de concrete gevolgen van de epidemie op de geplande uitstappen en reizen. Jullie mogen daar telkens verdere communicatie over verwachten al dienen we te beseffen dat de situatie van dag tot dag verandert…

We danken uitdrukkelijk alle leerkrachten voor de samenwerking en vragen aan de leerlingen om hun taken met verantwoordelijkheidszin op te vatten, wat trouwens een belangrijke voorwaarde zal zijn om de eindexamens goed voor te bereiden. Dank ook aan de ouders voor de restrictieve interpretatie van de opvangmogelijkheid op school (de opvangregeling blijft overigens voorlopig ongewijzigd).

We vragen nogmaals dat we wat betreft het Corona-virus met z’n allen de instructies van de overheid ter harte nemen en strikt opvolgen – zoals o.m. het niet nodeloos samenkomen en de hygiënevoorschriften – en dit uit respect voor iedereen en in het bijzonder voor de meer kwetsbaren in onze samenleving.

Met vriendelijke groet

De directie
Sint-Barbaracollege

18 maart 2020


Zondag 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Leerkrachten en directie zijn momenteel volop bezig om tot een gemeenschappelijke én concrete aanpak van de studies te komen. We willen ervoor zorgen dat de leerlingen blijven studeren  en zich al voorbereiden op hun eindexamen en bovendien dat ze spoedig een helder en doenbaar taken- en opdrachtenpakket ontvangen dat ons billijk lijkt en conform is aan de richtlijnen van de overheid.

Aan dit gemeenschappelijke en concrete plan - per vak en per richting - zullen we morgen en allicht nog dinsdag verder werken zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en thuis aan de slag kunnen. We hopen dat u begrip hebt voor deze wat langere tijdsspanne maar we wouden als directie vooral vermijden dat er te veel individuele initiatieven zouden komen die mogelijks tot overbelasting en verwarring zouden leiden. Op deze manier behoudt de directie ook het algemeen overzicht, wat ons met het oog op de eindexamens onontbeerlijk lijkt. Over die eindexamens zullen we u uiteraard te gepaster tijd verder informeren. 

Eens het concrete takenoverzicht beschikbaar is, rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen om hun taken ter harte te nemen. Dat zal hen overigens ook terdege helpen in de verdere studies dit schooljaar.

U kunt verderop in dit bericht ook de mail lezen die ik aan al onze collega's heb verstuurd. Ik denk dat dit de transparantie van onze werkwijze nog verhoogt en bovendien kan U op die manier ook kennis maken met onze concrete werkwijze en met de richtlijnen van de overheid.

Inmiddels hebben we dit weekend ook de voorziene opvang geregeld en een ad hoc onlineplatform geïnstalleerd voor alle leerkrachten.

Ik sluit niet uit dat we de komende dagen nog nuances en toelichtingen zullen geven aan de richtlijnen die we aan de collega's bezorgden. Gelieve dus smartschool één keer daags te blijven consulteren.

De directie is zelf elke schooldag op school aanwezig en u mag zeker niet aarzelen om ons vragen te stellen of ons met constructieve voorstellen te helpen in deze ook voor ons zeer ongewone situatie.

We danken u nu al voor uw begrip. Ik wens ook alle collega's te danken die dit weekend aan hun takenpakket gewerkt hebben en die zich massaal hebben opgegeven om de opvang te verzekeren en om ook andere taken op zich te nemen. In deze tijden worden we met z'n allen uitgedaagd om hoopvol én solidair te zijn, in het bijzonder met het toch wel groeiend aantal families dat nu al dichtbij getroffen werd door het virus. We vragen ten slotte dat ook onze jongeren zich strikt houden aan alle voorzichtigheidsmaatregelen en bijvoorbeeld zoveel mogelijk samenscholingen vermijden.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

Hieronder volgt nu de brief die vanmiddag aan alle collega's werd verzonden :

Beste collega’s

Onze hoofdbedoeling blijft tweevoudig : er enerzijds voor zorgen dat onze leerlingen hun studieritme zo goed mogelijk behouden en dat ze anderzijds zo goed mogelijk weten wat concreet van hen verwacht wordt in de komende weken. Daarom is het belangrijk dat we tot heldere en evenwichtige afspraken komen die gemeenschappelijk gedragen worden en dus niet louter afhangen van individuele initiatieven.

Jens en Diederik zullen vandaag op intradesk (COVID-19, opschorting lessen) de sjablonen ter beschikking stellen om tot die globale visie te komen wat dan vervolgens zal leiden tot een overzichtelijk overzicht per jaar en per richting.

In deze brief beperk ik me tot een aantal algemene richtlijnen.

Vooreerst is het belangrijk dat we rekening houden met de meest recente richtlijnen (gisteren) die we van het ministerie van Onderwijs gekregen hebben (cursief gedrukt)

 • Geef taken in functie van de noden van de leerlingen. De taken moeten ervoor zorgen dat ze in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. Hou daarbij rekening met mogelijkheden van de ouders om thuis digitaal op te volgen.
 • Nieuwe leerstof mag dus niet aan bod komen.
 • De taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van leerlingen.
 • De taken zijn facultatief, maar raad ouders wel ten zeerste aan om hun kind ermee aan de slag te laten gaan.
 • Communiceer daarom goed en tijdig met je leerlingen en ouders over de afspraken rond alternatieve leervormen en taken die je eventueel voorziet.

Het is belangrijk dat we ons aan deze richtlijnen strikt houden omdat ze gegrond zijn, maar  ook omdat we anders zeker problemen zullen hebben bij de einddeliberaties met mogelijks vele klachten tot gevolg …

Het lijkt me in die zin aanbevolen om vooral aan volgende taken te denken :

 • Taken die de reeds geziene leerstof herhalen en inoefenen;
 • Taken zoals boeken lezen (niet vergeten dat de bibliotheken mogelijks zullen gesloten zijn !) en teksten schrijven die dan in het begin van het derde trimester getoetst kunnen worden zodat leerlingen gevrijwaard worden van dergelijke opdrachten in het derde trimester en zich dan volop kunnen concentreren op nieuwe leerstof;
 • Het geven van toetsen die weliswaar niet meetellen maar waardoor leerlingen toch inzicht krijgen over hun kennisniveau (dus met een oplossingsblad de volgende dag of een paar dagen nadien)
 • Mogelijks kunnen we de leerlingen wel al beperkt kennis laten maken met nieuwe leerstof - maar voor een beperkt aantal en vooraf afgesproken vakken - door hen bijvoorbeeld de hoofdstukken reeds te laten lezen en er wat uitleg bij te geven, maar met dien verstande dat we onmiddellijk na de paasvakantie die nieuwe leerstof tijdens de lessen volledig en op een aanvaardbaar ritme uitleggen. Ik denk hierbij o.m. aan éénuursvakken;
 • Uiteraard zullen vakken met meer lesuren in een bepaalde richting een groter pakket taken kunnen vragen dan vakken met een beperkter aantal lesuren;
 • Ik stel voor dat we als centrale medium Smartschool behouden, ook voor de leerlingen, en dat we zeer omzichtig omspringen met alternatieve kanalen, want niet alle leerlingen beschikken over dezelfde skills en tools en ik zou daarom graag elke mogelijke vorm van ‘digitale discriminatie’ willen vermijden. Dit geldt in bijzondere mate voor onze jongste leerlingen. We beraden ons wel nog over alternatieve leervormen binnen Smartschool zoals bijvoorbeeld Smartschool Live. Van sommige ouders krijgen we de opmerking dat synchrone onlinelessen moeilijk liggen; vermoedelijk is het beter om van die optie af te zien.

Laten we ons meer dan ooit concentreren op de basisdoelstellingen van de respectievelijke leerplannen en dus een nog duidelijker onderscheid maken tussen basisleerstof en uitbreiding of verdieping.

Mogelijkerwijze zullen nog meer richtlijnen volgen maar dit lijkt me voorlopig voldoende om aan onze tweevoudige doelstelling (zie eerste alinea) te beantwoorden.

Gelieve dus de concrete uitwerking en sjablonen van Jens en Diederik af te wachten (voor vanavond) die we dan morgen en overmorgen (samen met de klastitularissen) zullen verwerken zodat we ten laatste woensdag - als school - een evenwichtig overzicht van taken en opdrachten aan onze leerlingen (en ouders) kunnen bezorgen.

Het is mijn overtuiging dat we met deze doordachte en gemeenschappelijke handelswijze de beste dienst aan onze leerlingen kunnen bewijzen.

Met vriendelijke groet

Jan, Tom, Jens, Diederik en Guy


Vrijdag 13 maart 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

We hebben vandaag een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de studieregeling en de examens van de komende weken:

- De paasexamens van de eerste en tweede graad worden afgeschaft. Met de leerkrachten zal volgende week worden afgesproken welke leerstofonderdelen in de vorm van een overhoring kunnen geëvalueerd worden en welke leerstof kan wegvallen of desnoods kan verplaatst worden naar het eindexamen.

- Het partieel examen wiskunde in de derde graad voor de leerlingen die 6 of 6+2 uren wiskunde volgen, wordt verplaatst naar dinsdag 21 april. De leerstof van dit examen zal identiek zijn aan de leerstof die tot dusver werd afgesproken.

- De voorstellingen van het schooltoneel "GEEN REQUIEM een vertelling" van deze avond en morgen worden jammer genoeg uitgesteld. Als de situatie het toelaat zullen de twee geplande voorstellingen plaatsvinden op woensdag 22 april en donderdag 23 april.

We wijzen er nogmaals op dat het voor de leerlingen belangrijk is dat de komende weken niet als een vakantie beschouwd worden, maar als een tijd van studie-inzet. Anderzijds garanderen wij als school dat het takenpakket beheersbaar en doenbaar zal zijn. Daarom zullen alle leerkrachten volgende week maandag en dinsdag vergaderen om te komen tot een gemeenschappelijke visie over de te verwerken leerstof in de volgende weken. Over het resultaat van dit overleg zullen wij jullie in de loop van volgende week concreet en uitgebreid informeren.

Door het wegvallen van de paasexamens in de eerste en tweede graad zullen de directie en de leerkrachten ook overleg plegen over de te kennen leerstof voor het eindexamen en dit tijdig aan iedereen communiceren. Het kan in elk geval niet de bedoeling zijn dat de eindexamens omwille van de onvoorziene omstandigheden danig verzwaard zouden worden.

Alle ouders zullen vandaag een bijkomend bericht ontvangen met de vraag of een eventuele opvang op school (externaat en internaat) noodzakelijk geacht wordt. 

Zoals in ons bericht van vanochtend reeds vermeld, verzoeken we jullie om Smartschool één keer per dag te raadplegen omdat dit voor ons het meest efficiënte communicatiemiddel is. Dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet
De directie


Donderdag 12 maart 2020

Aan onze ouders en leerlingen vragen we om vanaf vandaag en dit tot en met 3 april a.s. één keer daags de berichten van de directie via smartschool te consulteren. Bij problemen met het inloggen op Smartschool kan u een bericht sturen naar smartschool@sint-barbara.be .