Corona nieuws


Zaterdag 4 april 2020,

Aanmeldingsperiode is verlengd

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

Dit houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld.

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent


Vrijdag 3 april 2020

Beste leerlingen

Eerst en vooral hopen we dat jullie en jullie dierbaren het goed stellen en wensen we jullie een goede gezondheid toe.

Na een aantal bijzondere en bewogen weken staat de paasvakantie voor de deur. We willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie ook een rustgevende en deugddoende vakantie te wensen. We willen jullie ook bedanken voor de inzet die jullie de voorbije weken hebben getoond bij het maken van alle opgegeven taken en opdrachten. We beseffen dat dit niet altijd een eenvoudige klus moet geweest zijn en hopen dat we er in geslaagd zijn jullie in een zo normaal mogelijk dagritme te houden.

We willen ook in het bijzonder alle leerkrachten en het voltallige personeel van de school bedanken die in deze moeilijke periode het beste van zichzelf zijn blijven geven. Ook een welgemeende bedankt aan jullie ouders, voor wie dit ongetwijfeld ook een bijzondere opgave is geweest.

Ook tijdens de vakantie en de weken daarna blijven we voor jullie beschikbaar. Aarzel dus niet om ons te contacteren mochten we voor jullie in deze bijzondere periode iets extra kunnen betekenen.

We hopen jullie zo snel mogelijk terug te mogen verwelkomen op school.

Met warme groeten,
De voltallige directie 


Woensdag 1 april 2020,

Beste ouders en leerlingen

In het besef dat de wereld momenteel grotere en meer dringende prioriteiten heeft, achten we het toch onze plicht om u te blijven informeren over een aantal nieuwigheden, beslissingen en vooruitzichten die het schoolleven aanbelangen.

 1. We hebben besloten dat de voorziene rapporten voor de drie graden vanaf vrijdag 3 april om 8u00 beschikbaar zullen zijn op Smartschool. We zijn ons bewust van het heel onvolledige beeld dat dit rapport biedt. Wij wouden toch de kans geven aan de leerlingen om feedback te krijgen over hun studie-inzet in de voorbije periode, ook als deze feedback zich niet in cijfers kan uitdrukken. De meer uitgewerkte motivatie van deze beslissing kan u nalezen in het bericht dat we gisteren aan de leerkrachten hebben gestuurd (zie infra).
 2. Collega Maaike Van Liefde nam het initiatief om de oud-leerlingen aan te schrijven die momenteel aan een universiteit of hogeschool studeren. Wegens de huidige situatie kunnen ook universiteiten en hogescholen immers geen klassieke infosessies organiseren, net zomin als onze school. We kregen op korte tijd 128 antwoorden van oud-leerlingen die bereid zijn digitaal informatie te geven over hun specifieke studie, zowel inhoudelijk als vanuit hun persoonlijke ervaring. Ze gaven ook hun toestemming om hun contactgegevens met onze laatstejaarsleerlingen te delen. De lijst van de oud-leerlingen is inmiddels aan onze retoricaleerlingen doorgestuurd. We danken hen voor hun concrete solidariteit met hun vroegere school en in het bijzonder mevrouw Van Liefde voor het opmerkelijk initiatief.
 3. Gisteren plaatsten we ons collegetijdschrift Allegro Barbaro op onze website. De leerlingen zullen een gedrukte versie krijgen van zodra de school opnieuw opstart. De meeste teksten zijn geschreven vlak voor de uitbraak van Corona in Europa maar het kan ook nog eens goed doen om teksten te lezen en foto’s te bekijken uit een recente ‘onschuldige’ tijd.
 4. We plaatsten op de website (onder de hoofding humaniora) ook de visietekst van onze school. Het is een tekst van mei 2019 waarin de school vertolkt hoe ze het pedagogisch project van de jezuïetencolleges wil realiseren. Deze tekst is een inleiding op het onderwijskwaliteitskader (OK) van onze school en wordt jaarlijks herschreven en aangepast aan de evoluerende omstandigheden.
 5. Graag bezorgen we u via deze link de meest recente versie van het PISA-onderzoek waar onze school traditioneel aan deelneemt. Het onderzoek vond plaats in 2018 en het resultaat ervan werd ons eind 2019 toegestuurd.
 6. Via deze link vinden jullie ten slotte ook de brief die we vandaag ontvingen over de werkzaamheden in de Savaanstraat. Alle werken die konden gebeuren, zijn uitgevoerd, maar de definitieve bestrating is voor onbepaalde duur uitgesteld omdat de Portugese werknemers die voor de aanleg van de Italiaanse porfierstenen moesten zorgen, momenteel niet kunnen worden overgevlogen. We verzoeken jullie om de belangrijke consequenties voor de verkeersregeling in de Savaanstraat in deze brief na te lezen.

Met vriendelijke groet
De directie

Volgt hier de brief die de leerkrachten ontvingen m.b.t. de rapporten van komende vrijdag (cursief) :

Beste collega’s

In normale omstandigheden zouden de leerlingen van het eerste t.e.m. het vierde jaar op het einde van deze week hun paasrapport krijgen. Ook voor de leerlingen van de derde graad was er op vrijdag een rapport voorzien.

We zijn ons bewust van het feit dat de cijfers op deze rapporten onvolledig of zelfs volkomen afwezig zijn. Een rapport heeft echter de bedoeling leerlingen een ruimere dan louter cijfermatige feedback te geven over hun studie-inzet en -voortgang. Omdat Smartschool deze rapporten automatisch genereert willen we van de gelegenheid gebruik maken om de leerlingen ook in deze bijzondere omstandigheden feedback te geven. Dit betekent concreet dat alle rapporten van de humaniora vanaf vrijdag 3 april om 8u voor iedereen ter beschikking zullen staan.

Dit lijkt ons als directie dus een uitgelezen kans om de leerlingen die zich de voorbije weken hebben ingezet een pluim te geven voor het geleverde werk. In andere gevallen is dit ook het goede moment om leerlingen die hun taken niet of nauwelijks maakten de juiste mate van aansporing te geven, zodat ze bij het heropstarten van de lessen niet achterop geraken. Uiteraard geldt dit alleen voor die taken en opdrachten waarbij we als leerkracht enig zicht gekregen hebben op de geleverde inspanningen van de leerlingen.

De collega’s die dit wensen kunnen hun evaluatie geven onder de vorm van vakcommentaar. Op die manier krijgen leerlingen (en hun ouders) alsnog een ‘rapport’, dat hen inzicht verschaft in hun studievoortgang van de voorbije drie weken. Het geven van een evaluatie op deze manier is uiteraard volledig op vrijwillige basis en geenszins verplicht in te vullen voor alle leerlingen. Soms volstaat het om een aantal uitzonderlijke leerlingen (aan beide kanten van het spectrum) feedback te geven.

We zullen als directie ook de ouders informeren over deze rapporten en hen duidelijk maken dat dit geen gewoon ‘rapport’ is, maar wel een moment van feedback. Voor de leerlingen van de eerste en derde graad bevat dit rapport (onvolledige) DP-cijfers, leerlingen van de tweede graad ontvangen enkel een rapport zonder cijfers, aangezien er geen paasexamens afgelegd werden.

Met vriendelijke groeten
De directie


Woensdag 1 april 2020

Beste ouders en leerlingen

We hebben nog steeds geen bericht ontvangen over het tijdstip waarop de lessen zullen kunnen hervat worden. We weten evenmin wat de overheid en de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ons als bewegingsruimte en adviezen zullen aanbieden, mochten de lessen later opgestart worden dan onmiddellijk na de paasvakantie.

Daarom hebben we drie scenario’s uitgewerkt, telkens afhankelijk van de datum waarop de lessen kunnen hervatten. We geven hier – zonder in detail te treden – de krachtlijnen van deze drie scenario’s.

Scenario 1: De lessen worden hervat op maandag 20 april 2020

 • We wensen het partieel examen wiskunde voor de derde graad te laten doorgaan zoals voorzien;
 • We zullen de grote overhoringen centraal sturen om te vermijden dat er een overdaad van deze overhoringen zouden doorgaan in de eerste weken na de paasvakantie;
 • De eindexamens zouden gewoon doorgaan, maar we zouden aan alle leerkrachten willen vragen om de leerstofafbakening van elk examen vooraf mee te delen via het systeem dat we ook voor de taken en opdrachten hebben gebruikt. We denken dat dit voor een grotere rust kan zorgen en we daarmee eventuele misverstanden kunnen vermijden.
 • Ten slotte is het niet onredelijk om te veronderstellen dat dit schooljaar niet alle leerplandoelen voor alle vakken zullen kunnen gerealiseerd worden. We zullen derhalve aan de leerkrachten vragen om op het einde van het schooljaar de niet gerealiseerde doelstellingen op te lijsten zodat de collega’s van het volgend jaar daarmee kunnen starten voor zover ze oordelen dat ze noodzakelijk zijn voor de verdere studies.

Scenario 2: De lessen worden hervat op maandag 4 mei 2020

 • De school schakelt over op het systeem van preteaching, d.w.z. dat er nieuwe leerstof mag aangereikt worden maar met dien verstande dat ze nadien nog klassikaal wordt besproken.
 • Er worden in de tussentijd (tot 4 mei) geen toetsen of taken gegeven die gequoteerd
 • De school ziet af van creatieve taken of van taken zoals boeken lezen en verhandelingen schrijven. De focus ligt vooral op het aanreiken van nieuwe leerstof.
 • De school focust op de essentiële leerplandoelen die nog niet gerealiseerd werden.
 • Er blijft een examenperiode bestaan maar ze wordt herbekeken zowel wat betreft het aantal examens als de inhoud ervan.
 • De school streeft naar een uniforme en een voor iedereen hanteerbare manier van digitaal onderwijs. Hierbij wensen we het platform van Smartschool te gebruiken zoals we dat tot nu toe gedaan hebben. Allicht zullen we opteren voor PowerPointpresentaties met ingesproken toelichting; ook het opnemen van filmpjes met zicht op het computerscherm van de leerkracht is een aanvullende optie. De recente ervaringsberichten die we ontvingen over klassikale onlinelessen via videoconferenties stemmen ons zeer sceptisch tegenover de efficiëntie van dit soort van digitaal onderwijs en berokkent in veel gezinnen extra druk, onduidelijkheid en leidt vaak tot organisatorische problemen. Bovendien dreigen bij dit soort van lessen onvermijdelijk een aantal leerlingen om uiteenlopende redenen uit de boot te vallen. De school zal aan alle leerkrachten zowel op school als digitaal de nodige tools en skills aanreiken om onze preferentiële manier van digitaal onderwijs aan te leren en in de praktijk om te zetten. Dit kan ook tijdens de hele duur van de paasvakantie.

Scenario 3: De lessen worden nog later dan in de week van 4 mei opgestart

In dit scenario zal de directie de richtlijnen en adviezen van de overheid en van de katholieke onderwijskoepel afwachten en opvolgen, zeker ook wat de organisatie en validiteit van de eindexamens betreft. Het heeft weinig zin om daar nu op vooruit te lopen. Tot zover de krachtlijnen van de drie scenario’s die we voor ogen hebben.

Onafhankelijk hiervan zijn we ons er heel goed van bewust dat deze tijd voor veel leerlingen ook een tijd is van ontgoocheling over de afgeschafte reizen en over het gemis aan sociaal contact en klascohesie. We nodigen onze leerkrachten dan ook uit om – in de mate van het mogelijke – niet alleen te denken aan het opvolgen van de taken maar om ook naar creatieve manieren te zoeken om leerlingen die dat wensen online weer wat dichter bij mekaar te brengen.

Met vriendelijke groet
De directie


Vrijdag 27 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Zoals aangekondigd kan men vanaf 17u vandaag via intradesk de taken voor de volgende week terugvinden, gerangschikt volgens jaar en richting.

De school stelt vanaf maandag ook een set van Chromebooks ter beschikking voor leerlingen die om uiteenlopende redenen een moeilijkere toegang tot de thuiscomputer hebben. Vanaf maandag 30 maart 2020 kunnen deze leerlingen naar de permanentie aan de portiersloge komen en een Chromebook uitlenen en pas na de paasvakantie terugbezorgen.

Sommige ouders stellen ons de vraag waarom we tot dusver geen gebruik maken van onlinelessen. We hebben hier o.m. de volgende redenen voor :

 • Onlinelessen zijn vooral geschikt voor nieuwe leerstof, wat in de gegeven omstandigheden door de overheid niet toegestaan is. Voor loutere herhalingen of persoonlijke opdrachten zijn dit type van lessen minder geschikt.
 • Sommige leerlingen hebben thuis niet dezelfde skills en tools als andere leerlingen of hebben maar beperkte toegang tot een computer, wat al snel leidt tot discriminatie.
 • Sommige leerlingen hebben thuis ook broers en zussen die mogelijks op hetzelfde moment worden opgeroepen voor een onlineles met onoverkomelijke organisatieproblemen tot gevolg.
 • Verschillende ouders melden ons ook dat het online geven van lessen op andere scholen lang niet altijd even vlekkeloos verloopt (veel leerlingen dagen bijvoorbeeld niet op of de uren worden niet gerespecteerd of te laat aangekondigd enz...)

De directie steunt wel volop initiatieven van leerkrachten die via onlineplatforms de sociale communicatie tussen leerlingen binnen de klas willen stimuleren en dankt hen daarvoor. Wij beseffen dat voor een aantal leerlingen de quarantaineperiode lang duurt en ze ook deugd kunnen hebben van het terugzien van hun klasgenoten.

Ten slotte wensen we er nogmaals op te wijzen dat de directie een aantal scenario’s heeft besproken en uitgewerkt wat de regeling van grote overhoringen en de eindexamens betreft, maar zolang er geen klaarheid is over het tijdstip waarop de lessen worden heropgestart, heeft communicatie hierover weinig zin. We vragen jullie dus wat te wachten op verdere berichtgeving. We zullen de best mogelijke oplossing voorstellen in functie van de zich wijzigende omstandigheden en van de beslissingen van de overheid.

Met vriendelijke groet
De directie  


Vrijdag 27 maart 2020

Geachte ouders

Uit de recente berichtgeving mag er verondersteld worden dat de piek van COVID-19 in de komende dagen en weken mag verwacht worden en dus allicht ook tijdens de paasvakantie. In deze uiterst ongewone situatie zouden we als school dan ook een ongewone maatregel willen voorstellen m.b.t. de opvang van de kinderen: de school (humaniora) verklaart zich bereid om kinderen van ouders die opgeslorpt worden in de zorgsector op school op te vangen indien dat gewenst wordt en ze is bereid hiervoor een permanentie te voorzien op vrijwillige basis.

Concreet hebben we een formulier (zie berichtgeving Smartschool )opgesteld waarin u kan melden of u binnen de bovengestelde beperkende voorwaarde een beroep wenst te doen op een dergelijke opvang. Mocht dat het geval zijn, gelieve dat dan via dit formulier aan de school kenbaar te maken en dit voor woensdagmiddag 31 maart 2020.

Om de leerkrachten tijdens de vakantie niet extra te belasten en om hen niet onnodig naar school te laten komen, wensen we wel te stipuleren dat we alleen opvang zullen voorzien voor de via dit formulier vooraf aangemelde leerlingen. Mocht er zich tijdens de paasvakantie toch nog een onverwachte gezinssituatie voordoen, dan kan van deze regel worden afgeweken en volstaat het om de avond voordien voor 20u een bericht te sturen naar de directie via Smartschool. De opvang zal dus alleen voorzien worden indien er leerlingen zijn die zich effectief vooraf aangemeld hebben.

Met vriendelijke groet

De directie


Woensdag 25 maart 2020

 

 Beste ouders en leerlingen

Voor de tweede week na de paasvakantie stonden heel wat schoolreizen en klasuitstappen gepland (2e, 3e, 4e, 5e en 6e jaar). We vrezen echter dat we ons bij het onvermijdelijke moeten neerleggen en deze reizen niet kunnen laten doorgaan. Zowel in eigen land als in de landen van bestemming is de kans erg miniem dat alles voldoende veilig zal zijn in de laatste week van april. Bovendien hebben een aantal reisagentschappen blijkbaar reeds op voorhand reizen geannuleerd. We betreuren het schrappen van al deze reizen ten zeerste - zowel voor de leerlingen, die er naar uitkeken als voor de leerkrachten die veel energie gestoken hadden in de voorbereiding – maar rekenen op jullie begrip.

Momenteel is de directie, samen met een juridisch adviseur, volop in gesprek met de reisagentschappen – die ook heel moeilijke tijden doormaken – om de voor elkeen best mogelijke oplossing uit te werken. Dit gaat van annulering met volledige terugbetaling over een vouchersysteem met bevriezing van de reeds betaalde gelden tot annulering met gedeeltelijke return; dit alles al naar gelang het type van de georganiseerde reis en conform de recente maatregelen van de regering ter zake. De school engageert zich om de door de ouders reeds betaalde voorschotten terug te storten en wenst hierin haar verantwoordelijkheid op te nemen. Over de verdere modaliteiten mogen jullie binnenkort een meer gedetailleerde brief verwachten.

Nog een paar andere berichten :

 • In de loop van vrijdagnamiddag 27 maart zullen de taken en opdrachten van de laatste week voor de paasvakantie ter beschikking gesteld worden via intradesk.
 • Inmiddels is vorige maandag de digitale inschrijvingsperiode van eerstejaarsleerlingen via http://meldjeaan.gent.be We herinneren er voor de laatste keer aan dat broers en zussen van een voorrangsgarantie genieten maar dat dit alleen geldt indien ze zich aanmelden!
 • Omdat onze infosessie van zaterdag 21 maart is afgelast, hebben we een ingesproken presentatie van de school op de website geplaatst. We danken in het bijzonder collega’s Maaike Van Liefde en Thomas Audoore hiervoor.
 • We danken de leerlingenraad die een foto- en tekenwedstrijd organiseerde en ook de idee realiseerde om elke dag een gedicht, al dan niet van eigen makelij, op onze website te plaatsen.
 • De directie beraadt zich over alle mogelijke scenario’s voor na de paasvakantie m.b.t. overhoringen en eindexamens, maar alle conclusies zijn voorbarig zolang we geen zekerheid hebben over wanneer de lessen effectief zullen heropstarten.
 • We zijn ook volop bezig om een database op te stellen van oud-leerlingen die bereid zijn hun studie-ervaring te delen met onze laatstejaarsleerlingen. Dit kan hen helpen in hun reflectie over hun verdere studies, vooral nu zoveel infodagen aan hogescholen en universiteiten geschrapt zijn. We hopen jullie over dit initiatief weldra meer te informeren.

We wensen alle ouders en leerlingen goede moed, geduld en volgehouden voorzichtigheid in deze uitzonderlijke tijd.

Met vriendelijke groet
De directie

 


Vrijdag 20 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Op Smartschool kunnen jullie vanaf nu via intradeskde opdrachten vinden voor de komende week.

Volgende vrijdag zullen we de opdrachten voor de laatste week voor de paasvakantie ter beschikking stellen. 

De leerlingen ontvingen via Smartschool ook een blanco weekoverzicht dat kan helpen om noodzakelijke structuur aan te brengen in deze ongebruikelijke tijden. We moedigen jullie aan om dit sjabloon te gebruiken en in te vullen (misschien samen met jullie ouders).

We herinneren er ook aan dat het weliswaar onvolledige rapport van 5-6 vanaf vrijdag 3 april te 8u00 op Smartschool zal kunnen geraadpleegd worden.

We wensen jullie allen - ondanks deze onzekere tijden - toch een mooi en allicht ook zonnig weekend toe.

Met vriendelijke groet
De directie 


Woensdag 18 maart 2020

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten

Zoals vorige maandag aan iedereen gecommuniceerd, wilden we komen tot een gemeenschappelijk, haalbaar en billijk takenpakket voor de komende periode. We willen hiermee de leerlingen in een schools ritme houden en hun leerproces blijven stimuleren. Met de zeer gewaardeerde hulp van de leerkrachten kunnen we jullie nu dit beloofde overzicht van het takenpakket bezorgen.

Jullie vinden op Smartschool alle taken en opdrachten per klas of per richting in de map “opschorting lessen: studie-overzicht” en dit via intradesk. Voor sommige vakken werden reeds opdrachten voorzien voor drie weken, voor andere vakken vooralsnog voor de komende dagen.

Dankzij dit globaal overzicht kunnen we met voldoende zekerheid stellen dat elk takenpakket haalbaar is, voldoende uitdagend en dat het beantwoordt aan de richtlijnen van de overheid en de adviezen van de directie.

De directie blijft ook in de komende weken het takenpakket monitoren. Volgende week beraden we ons bovendien over een goede spreiding van de overhoringen na de paasvakantie, over aangepaste richtlijnen voor de eindexamens en over de concrete gevolgen van de epidemie op de geplande uitstappen en reizen. Jullie mogen daar telkens verdere communicatie over verwachten al dienen we te beseffen dat de situatie van dag tot dag verandert…

We danken uitdrukkelijk alle leerkrachten voor de samenwerking en vragen aan de leerlingen om hun taken met verantwoordelijkheidszin op te vatten, wat trouwens een belangrijke voorwaarde zal zijn om de eindexamens goed voor te bereiden. Dank ook aan de ouders voor de restrictieve interpretatie van de opvangmogelijkheid op school (de opvangregeling blijft overigens voorlopig ongewijzigd).

We vragen nogmaals dat we wat betreft het Corona-virus met z’n allen de instructies van de overheid ter harte nemen en strikt opvolgen – zoals o.m. het niet nodeloos samenkomen en de hygiënevoorschriften – en dit uit respect voor iedereen en in het bijzonder voor de meer kwetsbaren in onze samenleving.

Met vriendelijke groet

De directie
Sint-Barbaracollege

18 maart 2020


Zondag 15 maart 2020

Beste ouders en leerlingen

Leerkrachten en directie zijn momenteel volop bezig om tot een gemeenschappelijke én concrete aanpak van de studies te komen. We willen ervoor zorgen dat de leerlingen blijven studeren  en zich al voorbereiden op hun eindexamen en bovendien dat ze spoedig een helder en doenbaar taken- en opdrachtenpakket ontvangen dat ons billijk lijkt en conform is aan de richtlijnen van de overheid.

Aan dit gemeenschappelijke en concrete plan - per vak en per richting - zullen we morgen en allicht nog dinsdag verder werken zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en thuis aan de slag kunnen. We hopen dat u begrip hebt voor deze wat langere tijdsspanne maar we wouden als directie vooral vermijden dat er te veel individuele initiatieven zouden komen die mogelijks tot overbelasting en verwarring zouden leiden. Op deze manier behoudt de directie ook het algemeen overzicht, wat ons met het oog op de eindexamens onontbeerlijk lijkt. Over die eindexamens zullen we u uiteraard te gepaster tijd verder informeren. 

Eens het concrete takenoverzicht beschikbaar is, rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen om hun taken ter harte te nemen. Dat zal hen overigens ook terdege helpen in de verdere studies dit schooljaar.

U kunt verderop in dit bericht ook de mail lezen die ik aan al onze collega's heb verstuurd. Ik denk dat dit de transparantie van onze werkwijze nog verhoogt en bovendien kan U op die manier ook kennis maken met onze concrete werkwijze en met de richtlijnen van de overheid.

Inmiddels hebben we dit weekend ook de voorziene opvang geregeld en een ad hoc onlineplatform geïnstalleerd voor alle leerkrachten.

Ik sluit niet uit dat we de komende dagen nog nuances en toelichtingen zullen geven aan de richtlijnen die we aan de collega's bezorgden. Gelieve dus smartschool één keer daags te blijven consulteren.

De directie is zelf elke schooldag op school aanwezig en u mag zeker niet aarzelen om ons vragen te stellen of ons met constructieve voorstellen te helpen in deze ook voor ons zeer ongewone situatie.

We danken u nu al voor uw begrip. Ik wens ook alle collega's te danken die dit weekend aan hun takenpakket gewerkt hebben en die zich massaal hebben opgegeven om de opvang te verzekeren en om ook andere taken op zich te nemen. In deze tijden worden we met z'n allen uitgedaagd om hoopvol én solidair te zijn, in het bijzonder met het toch wel groeiend aantal families dat nu al dichtbij getroffen werd door het virus. We vragen ten slotte dat ook onze jongeren zich strikt houden aan alle voorzichtigheidsmaatregelen en bijvoorbeeld zoveel mogelijk samenscholingen vermijden.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

Hieronder volgt nu de brief die vanmiddag aan alle collega's werd verzonden :

Beste collega’s

Onze hoofdbedoeling blijft tweevoudig : er enerzijds voor zorgen dat onze leerlingen hun studieritme zo goed mogelijk behouden en dat ze anderzijds zo goed mogelijk weten wat concreet van hen verwacht wordt in de komende weken. Daarom is het belangrijk dat we tot heldere en evenwichtige afspraken komen die gemeenschappelijk gedragen worden en dus niet louter afhangen van individuele initiatieven.

Jens en Diederik zullen vandaag op intradesk (COVID-19, opschorting lessen) de sjablonen ter beschikking stellen om tot die globale visie te komen wat dan vervolgens zal leiden tot een overzichtelijk overzicht per jaar en per richting.

In deze brief beperk ik me tot een aantal algemene richtlijnen.

Vooreerst is het belangrijk dat we rekening houden met de meest recente richtlijnen (gisteren) die we van het ministerie van Onderwijs gekregen hebben (cursief gedrukt)

 • Geef taken in functie van de noden van de leerlingen. De taken moeten ervoor zorgen dat ze in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. Hou daarbij rekening met mogelijkheden van de ouders om thuis digitaal op te volgen.
 • Nieuwe leerstof mag dus niet aan bod komen.
 • De taken mogen niet meetellen voor de beoordeling van leerlingen.
 • De taken zijn facultatief, maar raad ouders wel ten zeerste aan om hun kind ermee aan de slag te laten gaan.
 • Communiceer daarom goed en tijdig met je leerlingen en ouders over de afspraken rond alternatieve leervormen en taken die je eventueel voorziet.

Het is belangrijk dat we ons aan deze richtlijnen strikt houden omdat ze gegrond zijn, maar  ook omdat we anders zeker problemen zullen hebben bij de einddeliberaties met mogelijks vele klachten tot gevolg …

Het lijkt me in die zin aanbevolen om vooral aan volgende taken te denken :

 • Taken die de reeds geziene leerstof herhalen en inoefenen;
 • Taken zoals boeken lezen (niet vergeten dat de bibliotheken mogelijks zullen gesloten zijn !) en teksten schrijven die dan in het begin van het derde trimester getoetst kunnen worden zodat leerlingen gevrijwaard worden van dergelijke opdrachten in het derde trimester en zich dan volop kunnen concentreren op nieuwe leerstof;
 • Het geven van toetsen die weliswaar niet meetellen maar waardoor leerlingen toch inzicht krijgen over hun kennisniveau (dus met een oplossingsblad de volgende dag of een paar dagen nadien)
 • Mogelijks kunnen we de leerlingen wel al beperkt kennis laten maken met nieuwe leerstof - maar voor een beperkt aantal en vooraf afgesproken vakken - door hen bijvoorbeeld de hoofdstukken reeds te laten lezen en er wat uitleg bij te geven, maar met dien verstande dat we onmiddellijk na de paasvakantie die nieuwe leerstof tijdens de lessen volledig en op een aanvaardbaar ritme uitleggen. Ik denk hierbij o.m. aan éénuursvakken;
 • Uiteraard zullen vakken met meer lesuren in een bepaalde richting een groter pakket taken kunnen vragen dan vakken met een beperkter aantal lesuren;
 • Ik stel voor dat we als centrale medium Smartschool behouden, ook voor de leerlingen, en dat we zeer omzichtig omspringen met alternatieve kanalen, want niet alle leerlingen beschikken over dezelfde skills en tools en ik zou daarom graag elke mogelijke vorm van ‘digitale discriminatie’ willen vermijden. Dit geldt in bijzondere mate voor onze jongste leerlingen. We beraden ons wel nog over alternatieve leervormen binnen Smartschool zoals bijvoorbeeld Smartschool Live. Van sommige ouders krijgen we de opmerking dat synchrone onlinelessen moeilijk liggen; vermoedelijk is het beter om van die optie af te zien.

Laten we ons meer dan ooit concentreren op de basisdoelstellingen van de respectievelijke leerplannen en dus een nog duidelijker onderscheid maken tussen basisleerstof en uitbreiding of verdieping.

Mogelijkerwijze zullen nog meer richtlijnen volgen maar dit lijkt me voorlopig voldoende om aan onze tweevoudige doelstelling (zie eerste alinea) te beantwoorden.

Gelieve dus de concrete uitwerking en sjablonen van Jens en Diederik af te wachten (voor vanavond) die we dan morgen en overmorgen (samen met de klastitularissen) zullen verwerken zodat we ten laatste woensdag - als school - een evenwichtig overzicht van taken en opdrachten aan onze leerlingen (en ouders) kunnen bezorgen.

Het is mijn overtuiging dat we met deze doordachte en gemeenschappelijke handelswijze de beste dienst aan onze leerlingen kunnen bewijzen.

Met vriendelijke groet

Jan, Tom, Jens, Diederik en Guy


Vrijdag 13 maart 2020

Beste leerlingen
Beste ouders

We hebben vandaag een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de studieregeling en de examens van de komende weken:

- De paasexamens van de eerste en tweede graad worden afgeschaft. Met de leerkrachten zal volgende week worden afgesproken welke leerstofonderdelen in de vorm van een overhoring kunnen geëvalueerd worden en welke leerstof kan wegvallen of desnoods kan verplaatst worden naar het eindexamen.

- Het partieel examen wiskunde in de derde graad voor de leerlingen die 6 of 6+2 uren wiskunde volgen, wordt verplaatst naar dinsdag 21 april. De leerstof van dit examen zal identiek zijn aan de leerstof die tot dusver werd afgesproken.

- De voorstellingen van het schooltoneel "GEEN REQUIEM een vertelling" van deze avond en morgen worden jammer genoeg uitgesteld. Als de situatie het toelaat zullen de twee geplande voorstellingen plaatsvinden op woensdag 22 april en donderdag 23 april.

We wijzen er nogmaals op dat het voor de leerlingen belangrijk is dat de komende weken niet als een vakantie beschouwd worden, maar als een tijd van studie-inzet. Anderzijds garanderen wij als school dat het takenpakket beheersbaar en doenbaar zal zijn. Daarom zullen alle leerkrachten volgende week maandag en dinsdag vergaderen om te komen tot een gemeenschappelijke visie over de te verwerken leerstof in de volgende weken. Over het resultaat van dit overleg zullen wij jullie in de loop van volgende week concreet en uitgebreid informeren.

Door het wegvallen van de paasexamens in de eerste en tweede graad zullen de directie en de leerkrachten ook overleg plegen over de te kennen leerstof voor het eindexamen en dit tijdig aan iedereen communiceren. Het kan in elk geval niet de bedoeling zijn dat de eindexamens omwille van de onvoorziene omstandigheden danig verzwaard zouden worden.

Alle ouders zullen vandaag een bijkomend bericht ontvangen met de vraag of een eventuele opvang op school (externaat en internaat) noodzakelijk geacht wordt. 

Zoals in ons bericht van vanochtend reeds vermeld, verzoeken we jullie om Smartschool één keer per dag te raadplegen omdat dit voor ons het meest efficiënte communicatiemiddel is. Dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet
De directie


Donderdag 12 maart 2020

Aan onze ouders en leerlingen vragen we om vanaf vandaag en dit tot en met 3 april a.s. één keer daags de berichten van de directie via smartschool te consulteren. Bij problemen met het inloggen op Smartschool kan u een bericht sturen naar smartschool@sint-barbara.be .