Avondstudie

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school de avondstudie volgen. Wie zich inschrijft voor de studie, doet dat automatisch voor een volledig schooljaar. Uitschrijven kan enkel in de eerste week na een schoolvakantie. De kosten (cfr. schoolreglement) worden via de schoolrekening verrekend. Om 16u10 kunnen de leerlingen eventueel een vieruurtje nemen.

Vanaf 16u30 is de studiezaal open. Om 16u40 begint de officiële studietijd. De korte studie eindigt met de pauze om 17u20. De lange studie loopt tot 18u00. Dan moeten alle externen naar huis.

Op andere momenten dan het einde van korte en lange studie mogen de leerlingen het lokaal niet verlaten, dit om de concentratie van de anderen niet te verstoren. Tijdens de studie is het ook stil. Slechts na een teken van de studieleraar mag een leerling eventueel een naslagwerk raadplegen. Vragen aan medeleerlingen moeten gesteld worden voor de studie en tijdens de pauze.

Om de kwaliteit te bewaken vragen we uitdrukkelijk dat wie ingeschreven heeft voor de studie steeds aanwezig is. Enkel met een voorafgaande schriftelijke verwittiging door de ouders voor 16u ofwel telefonisch na 16 u kan men uitzonderlijk afwezig zijn. Indien een leerling niet afwezig gemeld is aan het leerlingensecretariaat, worden de ouders telefonisch gecontacteerd. Leerlingen kunnen dus nooit zelf beslissen over de noodzaak van studie.

We behouden ons ook steeds het recht voor om leerlingen die de studie storen niet meer toe te laten. Ook de korte studie moet kwaliteitsvol blijven en kan niet als opvang worden beschouwd.