Verslagen oudervereniging

Verslag algemene vergadering oudervereniging 26 september 2013

Verslag afgelopen werkingsjaar; Rekening 2012-2013; Begroting 2013-2014; Kwijting aan de bestuurders; Verkiezing nieuwe bestuurders

Verslag klasafgevaardigden 24 september 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Rol van de klasafgevaardigde - Regeling verkeer Savaanstraat - Kiss & Ride Woodrow Wilsonplein - Veiligheid poorten benedenspeelplaats - Schoolevenementen: kort overzicht: algemene vergadering; eetfestijn; kersthappening; schoolfeest - Mededeling directie - Rondvraag en Varia: drinkfontein; veiligheid; fietsenstalling kleuterschool; afhalen kleuters; Verdedigingsstraat; middagmaal; hygiëne in de toiletten; dag van de leerkracht

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 september 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: basisschool, humaniora - Lidgelden/facturen ontvangen - Te hernieuwen mandaten - Kalender vergaderingen - Toevoegen of weglaten werkgroepen - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: concretiseren plannen, debat alcoholgebruik; communicatie: deadline; algemene vergadering: laatste details; dienstbetoon: vorderingen organisatie en sponsoring; schoolraad: nieuwe datum; klasafgevaardigden: 24 september 2013; menucommissie: vergadering 16 september; bespreking nieuwe regeling basisschool - Andere bijgewoonde vergaderingen: overleg Stad Gent m.b.t. herorganisatie Zuid - Mededeling directie humaniora: resultaten ingangsexamen (tand)arts

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 juni 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Besteding lidgelden - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: nieuw comité; dienstbetoon: sponsoring Maeterlinckzaal; helpende handen: opening kleuterschool; Edith Stein: alcoholgebruik op retoricabals, kiss & ride Zuid, varia; Verkoop boeken: alles op schema - Varia: voetbalmatch internen/externen; PO materiaal; klassieke richting vs. moderne

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 14 mei 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag -Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: afzwaai oud comité, voorstelling nieuw comité; dienstbetoon: werkgroepen, renteloze lening; menucommissie: uitbreiding naar basisschool; communicatie: deadline schoolblad, kalender; klasafgevaardigden: laatste vergadering 23 april; schoolraad: laatste vergadering 13 mei; Edith Stein: naar voor te brengen onderwerpen; verkoop boeken: opstellen brief - Voorbereiding eindejaar activiteiten en mandaten volgend jaar: proclamatie basisschool; 25 jaar dienst en pensioen; vaststellen kalender 2013-2014 - Mededeling van de directie: basisschool: opening nieuwe kleuterschool - Varia: turnzaal; digiborden; beplanting speelplaats basisschool; verluchtings- en verwarmingssysteem basisschool; sportdag 2e jaar humaniora; week na de examens; voettocht Camino Ignaciano; verkeerswijziging Zuid

Verslag klasafgevaardigden 23 april 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Schoolfeest: opvolging - Nieuwbouw: bezoek nieuwe gebouwen oude garagesite - Medeling van de directie: digitale borden; inkijken examens door de leerlingen zelf; nieuwe directeur - Varia: inschrijven leerlingen van het zesde in de humaniora; schaaklessen schooljaar 2013-2014

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 16 april 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: leeringenraad humaniora: een woordje uitleg; algemene vergadering: 26 september 2013, vastleggen details; retoricabal: resultaten volgende vergadering; dienstbetoon:officiele opening Maeterlinckzaal, website; menucommissie: volgende vergadering 22 april, vertegenwoordiging basisschool; Communicatie: vergadering schoolwebsite 25 april; klasafgevaardigden: vergadering 23 april, vaststellen agenda; Schoolraad: hernemen mandaten - Mededelingen directie: basisschool: proclamatie 6e leerjaar; schoolfeest, nieuwe directeur schooljaar 2013-2014; humaniora: inschrijvingen voor het eerste jaar; inschrijvingen voor het 2e tot 6e jaar; Igantius tocht vierdes; uitwisseling met Zuid-Afrika - Varia: reis 5e-jaars; contract 4e-jaars m.b.t. retoricabal

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 maart 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: 26 september 2013 definitieve datum; retoricabal: alles is klaar; dienstbetoon:uitstel officiele opening Maeterlinckzaal; menucommissie: wijziging opdiening; Edith Stein: vergadering 28 februari; Kersthappening: opbrengst - Mededelingen directie: Schoolfeest basisschool: schaaktornooi, hulp - Varia: verloop inschrijvingen 1e jaar humaniora; evaluatie Yes-project; aanmeldingen basisschool

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 februari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: bevestiging spreker; retoricabal: plaatsbezoek, lintjes, originele identiteitskaart, gevolgen drankmisbruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft succes, optredens op 13 april (Delft) en 20 april (Gent); dienstbetoon: sponsoringsactie nieuwe Maeterlinckzaal; communicatie: deadline eind februari; klasafgevaardigden: verslag vergadering 29 januari; schoolraad: verslag vergadering - Mededelingen directie: humaniora: nschrijving broers en zussen eerstejaars

Verslag klasafgevaardigden 29 januari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Evaluatie Kersthappening - Schoolfeest: activiteiten; benodigdheden - Medeling van de directie: Site oude garage: kleuterschool en nieuwe muzenzaal/Maeterlinckzaal - Varia: onwelkome bezoekers; opvolging huiswerk en geleide studie; opvolging afwezigheden op school; inzage examens door de leerlingen; toilethygiëne; gladde speelplaats

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 8 januari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: laatste loodjes, sensibilisering rond drankgebruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft; dienstbetoon: vergadering 9 januari, activiteit rond opening nieuwe gebouwen; klasafgevaardigden: agenda vergadering 29 januari, evolutie klasafgevaardigden humaniora; Edith Stein: vergadering 28 januari; Ignatius: goedkeuring nieuwe vestiging kleuterschool; kersthappening: verslag verloop - Mededelingen directie: humaniora: bedevaartstocht, project 'Light of the World', uitwisselingsproject Zuid-Afrika; basisschool: afscheid directeur Eddy Bosschem - Varia: speelplaats basisschool, bezoek Sinterklaas basisschool, water boterhammenrefter humaniora, automaten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 december 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 december 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 6 november 2012

Kennismaking nieuwe leden - Foto shoot - Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Overlopen en bevestigen takenlijst - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: DJ's, gadgets, leeftijdsopdeling, sponsoring; dienstbetoon: vergadering 12 november; helpende handen: formulieren; menucommissie: vergadering 19 november; communicatie: schoolblad, redactiecomité website; schoolraad: verslag volgende vergadering; Ignatius: vergadering 4 december; kersthappening: projecten per graad; algemene vergadering: 26 september 2013 - Mededelingen directie: humaniora: inschrijvingen 1e jaar schooljaar 2013-2014 - Varia/rondvraag: evaluatiemomenten in relatie tot het aantal lesuren

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 2 oktober 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Algemene vergadering evaluatie: algemene vergadering, debat - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies Raad van Bestuur - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: onderzoek nieuwe locatie, discussie drankgebruik en leeftijd, Koor en Orkest: Delf project, Dienstbetoon: vorm, Helpende Handen: ophalen formulieren, menucommissie: vergadering, Gezondheid en Preventie: communicatie met CLB, Communicatie: schoolblad, foto oudervereniging, Klasafgevaardigden: verslag op website, Schoolraad: vergadering, Kerstmarkt: 15 december 2012 - Medeling van de directie-Basisschool: bedankingsetentje, muzische dagen, spaghettiavond

Verslag klasafgevaardigden 25 september 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Rol van de klasafgevaardigden - Nieuwbouw: eerste evaluatie: kinderziekten, algemeen welbevinden - Evenementen: algemene vergadering oudervereniging, wijnverkoop humaniora, kerstmarkt, spaghettiavond - Medeling van de directie: Pierkesloop: hulp gevraagd, gezocht: junior tennisrackets, muzische namiddagen in nieuw kleedje, poëzieweek, zee- en ardennenklas, sportdagen, afsluitende activiteit voor de 6des, verschillende uitstapen - Varia: mailadressen, afwezigheid op school: mailen!, huiswerk tijdens de studie, koorbijdrage, inschrijving van de 6des op de humaniora, timing naschoolse activiteiten, ballet na school, schoolballen, infoavond derde kleuterklas

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 september 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: Basisschool-leerlingenaantal, Humaniora-leerlingenaantal - Lidgelden/facturen ontvangen, besteding voor de basisschool, besteding voor de humaniora - Te hernieuwen mandaten 2012-2013 - Kalender vergaderingen 2012-2013 - Toevoegen/weglaten werkgroepen - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: goed bezig, ideeën, Communicatie: schoolblad, Koor en Orkest: Delf project, algemene vergadering: praktische afspraken, Dienstbetoon: samenkomst, Klasafgevaardigden: vergaderingagenda, Helpende Handen: formulieren meegegeven, menucommissie: vergadering - Medeling van de directie-Basisschool: nieuwe gebouwen, humaniora: resultaten ingangsexamens arts en tandarts, internaatsdirecteur, congres in Boston, algemene vergadering LOP - Varia: turnzaal basisschool, kalender website humaniora, fietsen 2e kleuterklas, spellen speelplaats basisschool, panelgesprek

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 juni 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Agenda eindejaar: proclamatie basisschool, proclamatie humaniora, magistermaal, bruine envelop, praktische afspraken september 2012 - Vorderingen verschillende werkgroepen: algemene vergadering op 27 september 2012: panelleden, concerten van Koor en Orkest van 11 en 12 mei, Algemene vergadering Dienstbetoon: nieuwe Raad van Bestuur, Helpende Handen: verhuis basisschool, Gezondheid en preventie: gezondheidsbeleid humaniora, Klasafgevaardigden: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Schoolraad: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Edith Stein, Verkoop boeken 1e humaniora aan 6e basisschool - Medeling van de directie-Basisschool: tevredenheidsenquête bij de ouders - Varia: Kerstmarkt december 2012, begin schooljaar basisschool, heraanleg Savaanstraat, diefstal op humaniora, facturen/lidgelden oudervereniging, alternatief sportdag basischool, gezondheidscharter

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 mei 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen:algemene vergadering: panelgesprek hervorming onderwijs, retoricabal: nieuw balcomité, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: afscheid, helpende handen: opendeurdag 12 mei en verhuis basisschool 20 en 21 augustus, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, Communicatie: deadline schoolblad, klasafgevaardigden: feedback vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, Edith Stein: doorsturen verslag, verkoop boeken 1e humaniora naar 6e jaar basisschool - Mededeling directie: pensioneringen en 25j dienst, tevredenheidsonderzoek bij ouders basisschool, nieuw gezondheidsbeleid humaniora, schoolrekening, uitwisselingsproject Mons (Bergen) - Varia: opvang basisschool, kalender 2012/2013, 'Steve Jobsschool', wifi, bruine enveloppe basisschool, opening nieuwe gebouwen basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 17 april 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen: retoricabal: verslag op volgende vergadering, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: mooie opkomst Barbarock around the clock, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, klasafgevaardigden: vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, lidgeld oudervereniging - Mededeling directie, Basisschool: opendeurdag 12 mei met optocht van Bijlokevest naar Savaanstraat, verhuis naar vernieuwde school op 20 en 21 augustus 2012, tevredenheidsonderzoek bij ouders met positief resultaat, resultaten bevraging woensdagnamiddagopvang

Pagina's

Subscribe to Verslagen oudervereniging