Begeleiding

Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingsdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco (*), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

  • Hoofdbegeleider: Dhr. Peter Knapen
  • Schoolbegeleider: Dhr. Lieven De Luyck
  • Godsdienst: Dhr. Lieven de Luyck
  • Lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

(*) Cebeco: Centraal beleid van de jezuïetencolleges.

 

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. Het C.L.B. heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychische en sociaal functioneren.

De school en het C.L.B. hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders werden hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het C.L.B. om hulp vragen. Het C.L.B. werkt gratis en discreet.
Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het C.L.B., dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
Telkens wanneer een leerling verandert van school tijdens zijn / haar schoolloopbaan, wordt het multidisciplinair dossier overgedragen naar het C.L.B. dat samenwerkt met de nieuwe school. U hoeft hiervoor niets te doen. Mocht u wensen dat het bestaande C.L.B.-dossier niet wordt overgedragen dan kunt u hiertegen verzet aantekenen binnen een termijn van 10 dagen. Indien u dit wenst te doen, kunt u de daartoe bestemde formulieren aanvragen bij de C.L.B.-dienst. (Adres: C.L.B. Holstraat 95, 9000 Gent)

 

Onderwijsloopbaanbegeleiding zesde leerjaar

Wie op zoek is naar interessante instrumenten in het kader van de studiekeuzebegeleiding.